Mi-chê 3

Studovat vnitřní smysl

       

1 Vậy nên ta nói rằng: Các trưởng của Gia-cốp và các ngươi là kẻ cai trị nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Há chẳng phải các ngươi nên biết sự công nghĩa sao?

2 Vả, các ngươi ghét điều lành, ưa điều dữ; lột da của những kẻ nầy và róc thịt trên xương chúng nó.

3 Các ngươi ăn thịt của dân ta, lột lấy da và bẻ lấy xương, xé ra từng mảnh như sắm cho nồi, như là thịt ở trong chảo.

4 Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cùng Ðức Giê-hô-va, nhưng Ngài không trả lời. Phải, Ngài sẽ giấu mặt khỏi chúng nó trong lúc ấy theo như những việc dữ chúng ta làm.

5 Nầy là lời Ðức Giê-hô-va phán ra về các kẻ tiên tri làm lầm lạc dân ta, là kẻ cắn bằng răng mình, và rao rằng: Bình an! và nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng nó thì sửa soạn sự chiến tranh nghịch cùng nó.

6 Vì cớ đó, ban đêm sẽ ở trên các ngươi mà không có sự hiện thấy; các ngươi sẽ ở trong tối tăm mà không nói tiên tri; mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri đó, và ban ngày sẽ tối đi chung quanh họ.

7 Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ, và những kẻ tiên tri sẽ bị nhuốc nha. Hết thảy đều che môi lại, vì chẳng được lời đáp nào của Ðức Chúa Trời.

8 Nhưng ta, ta được đầy dẫy sức mạnh, sự xét đoán, và lòng bạo dạn, bởi Thần của Ðức Giê-hô-va, để rao ra cho Gia-cốp về sự phạm pháp nó, cho Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nó.

9 Hỡi các trưởng của nhà Gia-cốp, và các ngươi là kẻ cai trị nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe điều nầy, các ngươi gớm sự chánh trực, và làm bại hoại sự bằng phẳng.

10 Các người lấy huyết xây thành Si-ôn, và lấy sự gian ác xây thành Giê-ru-sa-lem.

11 Các quan trưởng xét đoán vì của hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tribạc; rồi chúng nó nương cậy Ðức Giê-hô-va mà rằng: Ðức Giê-hô-va há chẳng ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta!

12 Vậy nên, vì cớ các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng; Giê-ru-sa-lem sẽ trở nên đống đổ nát, và núi của nhà sẽ trở nên như nơi cao trong rừng!Exploring the Meaning of Mi-chê 3      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 3:1-3, Micah speaks to the wicked leaders of Jacob and Israel: "Aren’t you supposed to know Judgment? You hate the good and love the evil."

Here, peoples' bones stand for the things they know. Their muscles represent the things they love. The flesh and skin are things about them that are more and more external. 1

And here, Micah is saying that if any of these things, no matter how external, are still good, the evil leaders wish to destroy them.

Micah 3:4. If those destructive leaders cry out to Jehovah for help, He will not hear them.

Micah 3:5-7. These verses are pretty plain as to what they are saying to those wicked leaders: They will end up in darkness. 2 They can prophesy nothing true, because they are so perverted that they know nothing about truth.

In 3:8, Micah says that he has the spirit of Jehovah and can truly prophesy.

In 3:9-11, Micah tells those "heads" and "captains" just how evil they have been, and that still they claim that God is with them. Because they have falsified all truth and good, they can’t tell the difference anymore.

Finally, in verse 12, because of all this, Zion and Jerusalem, meaning the whole of the Israelitish church, will cease to be a representative of the Lord’s ongoing church on earth. 3

Applying this, today... there are a couple of very powerful ideas in this chapter. One is that evil hates good, and wants to destroy even remnants of it. Another scary idea here is that human beings can get to the point of not being able to tell the difference between what's true, and what's false, or between what's good, and what's evil.

-----
Footnotes:

1Arcana Coelestia 3812[5].
2Apocalypse Explained 372[2].
3Apocalypse Revealed 880.

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 3      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 3:1-3, Micah speaks to the wicked leaders of Jacob and Israel: "Aren’t you supposed to know Judgment? You hate the good and love the evil."

Here, peoples' bones stand for the things they know. Their muscles represent the things they love. The flesh and skin are things about them that are more and more external. 1

And here, Micah is saying that if any of these things, no matter how external, are still good, the evil leaders wish to destroy them.

Micah 3:4. If those destructive leaders cry out to Jehovah for help, He will not hear them.

Micah 3:5-7. These verses are pretty plain as to what they are saying to those wicked leaders: They will end up in darkness. 2 They can prophesy nothing true, because they are so perverted that they know nothing about truth.

In 3:8, Micah says that he has the spirit of Jehovah and can truly prophesy.

In 3:9-11, Micah tells those "heads" and "captains" just how evil they have been, and that still they claim that God is with them. Because they have falsified all truth and good, they can’t tell the difference anymore.

Finally, in verse 12, because of all this, Zion and Jerusalem, meaning the whole of the Israelitish church, will cease to be a representative of the Lord’s ongoing church on earth. 3

Applying this, today... there are a couple of very powerful ideas in this chapter. One is that evil hates good, and wants to destroy even remnants of it. Another scary idea here is that human beings can get to the point of not being able to tell the difference between what's true, and what's false, or between what's good, and what's evil.

-----
Footnotes:

1. Arcana Coelestia 3812[5].
2. Apocalypse Explained 372[2].
3. Apocalypse Revealed 880.

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 217


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 368, 2353, 3693, 3812, 4281, 5585, 5895, ...

Apocalypse Revealed 8, 53, 312, 435, 612, 939


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 183, 372, 401, 412, 556, 624, 850

Scriptural Confirmations 4, 57

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Lêvi 13:45

Số 22:7

Phục truyền luật lệ ký 31:17

1 Samuel 8:3, 18

Nehemiah 13:17

Việc làm 27:9

Thánh vịnh 14:4, 74:9, 79:1

Tục ngữ 17:23, 28:21, 30:14

Ê-sai 3:12, 15, 5:20, 8:20, 10:2, 29:10, 32:14, 48:2, 56:11, 58:1, 59:3

Giê-rê-mi 5:5, 12, 6:4, 14, 7:4, 9:10, 14:12, 18:18, 22:5, 13, 23:17, 26:18

Ca ngợi 2:14

Ezekiel 7:26, 13:9, 19, 23, 22:3, 6, 27, 23:36, 24:17, 34:3

Ô-sê 4:5

A-mốt 1, 5:7, 14, 15, 6:1, 8:4, 9:10

Mi-chê 2:11

Zephaniah 3:3, 4

Zechariah 13:4

Malachi 2:9

Luke 19:44, 21:6

La Mã 2:17

2 Ti-mô-thê 1:7

Významy biblických slov

Nói
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Gia-cốp
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Nghe
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

biết
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

ghét
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

da
'Skin' corresponds to truth or to falsity in the extremes. See Arcana Coelestia 1835, 10036, and Apocalypse Explained 386. 'Skin,' as in Job 19:26, means...

xương
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

Ăn
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

Thịt
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

nồi
There is an interesting relationship between facts and truth. It's necessary to have facts if we want to know the truth, but facts on their...

Trả lời
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

giấu
'To hide themselves in the dens and in the rocks of the mountains,' as mentioned in Revelation 6:15, signifies being in evils and in falsities...

tiên tri
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

răng
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

miệng
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

chiến tranh
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

Đêm
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

mặt trời
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

ban ngày
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ngày
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Chúa Trời
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

chúa
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Đầy
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

tội
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

tội lỗi
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

bạc
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

chúng ta
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

đến
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

núi
'Hills' signify the good of charity.

Cao
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

rừng
Plants in general stand for facts, knowledge, ideas, so it makes sense that a forest in the Bible represents a collection or system of external,...


Přeložit: