Mi-chê 1

Studovat vnitřní smysl

       

1 Lời của Ðức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, người Mô-rê-sết, trong ngày Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia, các vua của Giu-đa, là lời người thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

2 Hỡi hết thảy các dân, hãy nghe! Hỡi đất và mọi vật chứa trên đất, hãy lắng tai! Nguyền xin Chúa Giê-hô-va từ đền thành Ngài, nguyền xin Chúa làm chứng nghịch cùng các ngươi!

3 Vì nầy, Ðức Giê-hô-va ra từ chỗ Ngài, xuống và đạp trên các nơi cao của đất.

4 Các núi sẽ tan chảy dưới Ngài, các trũng sẽ chia xé; như sáp ở trước lửa, như nước chảy xuống dốc.

5 Cả sự đó là vì cớ sự phạm pháp của Gia-cốp, và vì cớ tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên. Sự phạm pháp của Gia-cốp là gì? Há chẳng phải là Sa-ma-ri sao? Các nơi cao của Giu-đa là gì? Há chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao?

6 Vậy nên ta sẽ khiến Sa-ma-ri nên như một đống đổ nát ngoài đồng, như chỗ trồng nho; và sẽ làm cho những đá của nó lăn xuống trũng, và những nền ra trần trụi.

7 Hết thảy tượng chạm nó sẽ bị đập bể, hết thảy của hối lộ nó sẽ đốt trong lửa. Ta sẽ làm cho hết thảy thần tượng nó nên hoang vu; vì những đồ mà nó đã dồn chứa bởi tiền công của nghề điếm đĩ, thì nó sẽ dùng những đồ ấy làm tiền công cho đứa điếm đĩ.

8 Vậy nên ta sẽ khóc lóc và thở than, cởi áo và đi trần truồng. Ta sẽ kêu gào như chó rừng, và rên siếc như chim đà.

9 Vì vết thương của nó không thể chữa được; nó cũng lan ra đến Giu-đa, kịp đến cửa dân ta, tức là đến Giê-ru-sa-lem.

10 Chớ rao tai nạn nầy ra trong Gát! Chớ khóc lóc chi hết! Tại Bết-Lê-Áp-ra, ta lăn-lóc trong bụi đất.

11 Hỡi dân cư Sa-phi-rơ, hãy ở trần truồng, chịu xấu hổ mà qua đi! Dân cư Xa-a-nan không bước ra. Người Bết-Hê-xen khóc than, làm cho các ngươi mất chỗ đứng chơn.

12 Dân cư Ma-rốt lo lắng mà trông đợi phước lành, bởi tai vạ từ Ðức Giê-hô-va sai xuống đã tới cửa Giê-ru-sa-lem.

13 Hỡi dân cư La-ki, hãy lấy ngựa chạy mau thắng vào xe! Ấy chính ngươi đã bắt đầu cho con gái Si-ôn phạm tội; vì tội ác của Y-sơ-ra-ên thấy trong ngươi.

14 Vậy nên, ngươi sẽ ban lễ vật đưa đường cho Mô-rê-sết-Gát! Các nhà của Aïc-xíp sẽ lừa dối các vua Y-sơ-ra-ên.

15 Hỡi dân cư Ma-rê-sa, ta sẽ đem một kẻ hưởng nghiệp ngươi đến cho ngươi; sự vinh hiển của Y-sơ-ra-ên sẽ đến A-đu-lam.

16 Ngươi khá làm sói đầu, cạo tóc, vì cớ con cái ưa thích của ngươi; phải, hãy làm cho ngươi sói như chim ưng, vì chúng nó hết thảy đều bị bắt làm phu tù khỏi ngươi!


Exploring the Meaning of Mi-chê 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

The prophet Micah lived in the days of Hezekiah, the King of Judah, and the kings that preceded him. In 722 BC, in the fourth year of Hezekiah's reign, Shalmaneser, the King of Assyria, conquered the kingdom of Israel. This was the northern kingdom that had begun with Jeroboam, after Solomon's death, based around Samaria. The Assyrians led away its people, as described in 2 Kings 18:9.

Perhaps the Assyrian victory and the dispersal of the 10 lost tribes are related to Micah's prophecy, but - as in the other books of prophecy - at heart Micah is predicting broader spiritual events, especially the Lord's advent.

In Micah 1:1, 2, Micah starts out by proclaiming that the Lord is coming down as a witness against the people of the earth. Here the earth, internally, means the church - the Lord’s church which forms a connection between God and man. 1

Micah 1:3 says that Jehovah Himself will come down and restructure the church (meant by the earth) and will form a new heaven for that church. 2

In Micah 1:4-7 shows us an internal picture of the judgment on the Israelitish and Jewish churches. Mountains, valleys, fire, and water are all mentioned; all are representations of spiritual realities. When people of the church remember what those realities are, they will come to mind when they worship on a mountain, or treat the fire on the altar as holy. But when the spiritual meanings are forgotten, the representative things are done away with. This was true of both Samaria and Judah (Micah 1:5). 3

Verses 6 and 7 show the wickedness of Samaria, and what will happen to the idols there. 4 From its inception, the northern kingdom of Israel never had a good king. It had, as idols, the two golden calves that Jeroboam set up. All this will be destroyed.

Micah 1:8, 9 tell of the mourning of the people who love what is good, as far as Judah and even Jerusalem, which represents heaven.

However, in Micah 1:10-11, there's a mourning over the punishment as witnessed in some cities, which mean those doctrines that are used to try to justify the idolatry. But the anger is misdirected: people are angry with Jehovah, and not with the sins of idolatry that cause the punishment.

Micah 1:12 describes the mourning about the devastation of the church, which extends through all the heavens, even up to the highest.

In Micah 1:13-15, he's saying that the sins that were widespread in Israel, or Samaria, have also spread to the kingdom of Judah. To come to Adullam means to turn oneself towards evil.

Finally, in Micah 1:16, baldness means a lack of truths. Delightful sons are truths from God. Making yourself bald by shearing off your hair means you are spiritually denying the truths from God, i.e. that you are exiling yourself from your delightful sons. Consequently, everyone suffers deprivation. 5

To apply this to our lives... here's what it looks like:
1. We should turn away from evil and actively seek spiritual truths.
2. We shouldn't set up false gods in our lives, e.g things that we "worship" that really aren't useful.
3. We should try to look for the Lord in the Word, and to connect with Him.

-----
Footnotes:

1. See the description in Arcana Coelestia 10373.

2. See Arcana Coelestia 1311

3. For reference, see Apocalypse Explained 405[42] and Arcana Coelestia 9156[2].

4. See Apocalypse Explained 587[15].

5. See Arcana Coelestia 9960[6].

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

The prophet Micah lived in the days of Hezekiah, the King of Judah, and the kings that preceded him. In 722 BC, in the fourth year of Hezekiah's reign, Shalmaneser, the King of Assyria, conquered the kingdom of Israel. This was the northern kingdom that had begun with Jeroboam, after Solomon's death, based around Samaria. The Assyrians led away its people, as described in 2 Kings 18:9.

Perhaps the Assyrian victory and the dispersal of the 10 lost tribes are related to Micah's prophecy, but - as in the other books of prophecy - at heart Micah is predicting broader spiritual events, especially the Lord's advent.

In Micah 1:1, 2, Micah starts out by proclaiming that the Lord is coming down as a witness against the people of the earth. Here the earth, internally, means the church - the Lord’s church which forms a connection between God and man. 1

Micah 1:3 says that Jehovah Himself will come down and restructure the church (meant by the earth) and will form a new heaven for that church. 2

In Micah 1:4-7 shows us an internal picture of the judgment on the Israelitish and Jewish churches. Mountains, valleys, fire, and water are all mentioned; all are representations of spiritual realities. When people of the church remember what those realities are, they will come to mind when they worship on a mountain, or treat the fire on the altar as holy. But when the spiritual meanings are forgotten, the representative things are done away with. This was true of both Samaria and Judah (Micah 1:5). 3

Verses 6 and 7 show the wickedness of Samaria, and what will happen to the idols there. 4 From its inception, the northern kingdom of Israel never had a good king. It had, as idols, the two golden calves that Jeroboam set up. All this will be destroyed.

Micah 1:8, 9 tell of the mourning of the people who love what is good, as far as Judah and even Jerusalem, which represents heaven.

However, in Micah 1:10-11, there's a mourning over the punishment as witnessed in some cities, which mean those doctrines that are used to try to justify the idolatry. But the anger is misdirected: people are angry with Jehovah, and not with the sins of idolatry that cause the punishment.

Micah 1:12 describes the mourning about the devastation of the church, which extends through all the heavens, even up to the highest.

In Micah 1:13-15, he's saying that the sins that were widespread in Israel, or Samaria, have also spread to the kingdom of Judah. To come to Adullam means to turn oneself towards evil.

Finally, in Micah 1:16, baldness means a lack of truths. Delightful sons are truths from God. Making yourself bald by shearing off your hair means you are spiritually denying the truths from God, i.e. that you are exiling yourself from your delightful sons. Consequently, everyone suffers deprivation. 5

To apply this to our lives... here's what it looks like:
1. We should turn away from evil and actively seek spiritual truths.
2. We shouldn't set up false gods in our lives, e.g things that we "worship" that really aren't useful.
3. We should try to look for the Lord in the Word, and to connect with Him.

-----
Footnotes:

1. See the description in Arcana Coelestia 10373.

2. See Arcana Coelestia 1311

3. For reference, see Apocalypse Explained 405[42] and Arcana Coelestia 9156[2].

4. See Apocalypse Explained 587[15].

5. See Arcana Coelestia 9960[6].

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 215


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1311, 2327, 2606, 2851, 2921, 3901, 4816, ...

Apocalypse Revealed 47, 459, 537, 543, 612

Doctrine of the Sacred Scripture 35

Doctrine of Life 79


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 405, 587, 695, 714, 724, 850, ...

De Verbo (The Word) 10, 25

Scriptural Confirmations 4, 57

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Sáng thế 38:1

Phục truyền luật lệ ký 28:41

Joshua 15:44, 18:23

Ban giám khảo 5:4

2 Samuel 1:20

1 vị vua 11:7, 16:24, 22:28

2 vị vua 15:32, 17:23, 18:9, 10, 13

2 biên niên sử 28:2, 4

Esther 4:1

Việc làm 30:29

Thánh vịnh 49:2, 97:5

Tục ngữ 8:4

Ê-sai 1:1, 2, 10:28, 32, 20:2, 22:4, 12, 26:21, 36:1, 2

Giê-rê-mi 2:17, 4:8, 6:19, 7:29, 23:13, 14, 26:18, 30:12, 15, 34:7

Ca ngợi 2:19

Ezekiel 6:6, 13:14, 16:46

Ô-sê 1:1, 2:14, 8:5, 6

A-mốt 4:13, 6:8, 8:14, 9:5

Giô-na 2:8

Mi-chê 6:1

Zechariah 14:4, 5

Malachi 3:5

Významy biblických slov

ngày
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Giu-đa
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Nghe
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

Đất
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

xuống
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

nơi
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

Cao
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

núi
'Hills' signify the good of charity.

Tan chảy
'To melt' denotes vanishing before the heat of lust.

Dưới
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

Nước
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

Gia-cốp
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

tội
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

tội lỗi
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

trồng
'A shrub' signifies the knowledges of truth.

Đá
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

đốt
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

điếm
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

khóc
To howl' signifies grief caused by vastation.

đến
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

sai
'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of...

ngự
'Inhabit' refers to good.

đã bắt đầu
In the Word, "beginning" doesn't just mean the beginning of something in time. In the inner sense, it means the initial phase of a spiritual...

bắt đầu
In the Word, "beginning" doesn't just mean the beginning of something in time. In the inner sense, it means the initial phase of a spiritual...

Con gái
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

chim ưng
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.


Přeložit: