Matthew 23:6

Study

             |

6 ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội;