Matthew 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem,

2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.

3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối.

4 Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Ðấng Christ phải sanh tại đâu.

5 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy:

6 Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.

7 Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng và ngôi sao đã hiện ra khi nào.

8 ồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.

9 Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại.

10 Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội.

11 Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.

12 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Ðức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.

13 Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết.

14 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô.

15 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.

16 Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết.

17 Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng:

18 Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành a-ma: Ấy là a-chen khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa.

19 Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng:

20 Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi.

21 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên.

22 Song khi nghe vua A-chê-la -u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Ðức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê,

23 ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.

  


Exploring the Meaning of Matthew 2      

Napsal(a) Rev. Dr. Ray Silverman

Chapter 2.

After Jesus is Born

---
1. And when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came Magi from the east into Jerusalem,

2. Saying, “Where is He that is born King of the Jews? For we have seen His star in the east, and are come to worship Him.”

3. But having heard, Herod the king was disturbed, and all Jerusalem with him.

4. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where Christ should be born.

5. And they said unto him, “In Bethlehem of Judea; for thus it is written by the prophet:

6. ‘And thou Bethlehem, [of] the land of Judah, art by no means the least among the governors of Judah, for out of thee shall come a Governor, who shall shepherd My people Israel.’”

7. Then Herod, privately calling the Magi, precisely inquired of them at what time the star appeared.

8. And sending them to Bethlehem, he said, “Go and search earnestly for the little Child; and when you have found [Him], report to me, so that I also may come and worship Him.”

9. And when they had heard the king they went [out]; and behold, the star which they saw in the east went before them, till it came [and] stood over where the little Child was.

10. And having seen the star, they rejoiced with exceedingly great joy.

11. And coming into the house, they found the little Child with Mary His mother, and falling [down] they worshiped Him; and opening their treasures, they offered to Him gifts: gold, and frankincense, and myrrh.

12. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed into their own country by another way.

13. And when they had departed, behold, the angel of the Lord appears in a dream to Joseph, saying, “Arise and take the little Child and His mother, and flee into Egypt, and be there until I tell thee; for Herod is about to seek the little Child to destroy Him.”

14. And when he arose, he took the little Child and His mother by night, and departed into Egypt,

15. And was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was declared by the Lord through the prophet, saying, “Out of Egypt have I called My Son.”

16. Then Herod, when he saw that he was mocked by the Magi, was exceedingly wrathful, and sent out and slew all the boys that were in Bethlehem, and in all her borders , from two years and under, according to the time which he had precisely inquired of the Magi.

17. Then was fulfilled what was declared by Jeremiah the prophet, saying,

18. “A voice was heard in Rama, lamentation, and weeping, and much howling, Rachel weeping [for] her children; and she was not willing to be comforted, because they are not.”

19. And when Herod was dead, behold, the angel of the Lord, in a dream appears to Joseph in Egypt,

20. Saying, “Arise, take the little Child and His mother, and go to the land of Israel; for they are dead who sought the soul of the little Child.”
---

Joseph’s struggle within himself — as to whether or not to accept Mary and the child — represents the spiritual battle which each of us must undergo in the course of our regeneration. It is one thing to receive the Lord in the understanding (represented by Joseph), but quite another to allow Him to order the things of our will — represented by the angel telling Joseph to take Mary as his wife. This is the fiercer battle which now begins “after Jesus is born.”

The antagonist is Herod, the king of Judea at the time of Jesus’ birth. Comfortable and secure in his role as the supreme ruler of the land, Herod is deeply troubled by the report of the Wise Men who say, “Where is He who is born King of the Jews?” Spiritually seen, Herod, as king of Israel, represents total self-absorption, our corrupt hereditary will, setting itself up as the ruler of our lives. This is our state after fourteen generations of captivity in Babylon — a state in which we are governed by our basest emotions: greed, control, anger, fear, hatred and jealousy. We can be sure that whenever we find ourselves in a state like this, Herod is sitting comfortably and securely on his throne. He is a tyrannical ruler, easily threatened, but not easily dethroned. His motivating force is to destroy the Lord in us — even at His birth — rather than relinquish his control over us.

God knows that we need divine protection from the wrath of Herod who represents our selfish desire to control. God therefore speaks to Joseph (as He does to us) in a dream, saying “Arise, take the young Child and His mother, flee to Egypt, and remain there until I bring you word; for Herod is about to seek the young Child to destroy Him” (2:13).

Egypt, at that time, was a world center for education and learning. Medicine, mathematics, poetry and many other fields of study were flourishing. So Jesus’ flight into Egypt represents the need that all of us have for basic education, not just the standard three “R’s,” (reading, ‘riting, and ‘rithmetic) but the fourth “R” as well — the basics of religion.

Religious truth, especially the most basic, can help defend us against the onslaughts of Herod — the despot of our lower nature, a fierce tyrant who strives to murder everything that is true in us, even in its most innocent beginning. This is represented by Herod’s massacre of the male children in and around Bethlehem: “Then Herod, when he saw that he was mocked by the wise men, was exceedingly angry; and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem, and in all its districts, from two years old and under” (2:16; emphasis added).

The name “Bethlehem,” comes from two Hebrew words: “Beth” meaning “house” and “lechem” meaning “bread.” Therefore, Bethlehem means “House of Bread” — a place of spiritual nourishment. In the context of this episode, Herod’s destruction of all the male children of Bethlehem, two years old and under, represents how evil inclinations can destroy our earliest impulses to learn truth. These earliest desires to acquire knowledge of truth are symbolized by the male babies of Bethlehem. Whenever we fall into states of cynicism and skepticism, refusing to learn or trust the simple teachings of the Word, whenever we find ourselves without desire to seek the truth, and whenever the distractions of the world lure us away from the quest for wisdom, we can know that “Herod” has risen up in our hearts. A massacre has begun. “Herod in us” is striving to murder the innocent and tender qualities that have been born in our heavenly Bethlehem.

But if we flee to and remain in Egypt (as Jesus does), we will be protected. It is the place where our instruction begins. This is a temporary, but essential part of our spiritual development; temporary because we must eventually return to the land of Canaan where the truth will be applied to our lives; and essential, because these basic, natural truths are the only means by which we can be prepared to receive the higher insights that will eventually flow in from above. 1

For most of us, the period of our instruction in basic truths can last for many years, well into adolescence and beyond. In fact, it never really ends. Throughout our lives we will continue to acquire knowledge, both worldly and spiritual. We will, as it were, “go down into Egypt.” And, as we do so, learning truth and putting it into our lives, we will begin to see how the literal teachings of scripture “open up” like parting clouds, revealing more and more of the interior truths they contain.

In Jesus’ own case, this process of acquiring basic truth was much more rapid. Although Matthew does not tell us how long Jesus remained in Egypt, we can safely assume He was still quite young when He left, for an angel of the Lord came to Joseph in a dream, saying, “Arise, take the young Child and His mother, and go to the land of Israel, for those who sought the soul of the young Child’s are dead” (2:20; emphasis added).

Growing up in Nazareth

---
21. And he arose, [and] took the little Child and His mother, and came into the land of Israel.

22. And hearing that Archelaus reigned in Judea instead of his father Herod, he feared to go thither; but being warned in a dream, he departed into the parts of Galilee.

23. And coming, He dwelt in a city called Nazareth, so that it might be fulfilled which was declared by the prophets, that He should be called a Nazarene.
---

Eventually, Joseph, Mary, and the young Child decide to return to Judea. This represents the next step in our spiritual journey. Once we have learned the simple, basic, most literal truths of the Word (sojourning in Egypt), it is time to return to Judea. It is time to be further instructed, and to see what is more interiorly concealed within the letter of the Word. This is a necessary step in every person’s spiritual development. The letter of the Word serves as a literal history of people and places; it is an introduction to basic truth. It does not, however, reveal the full details of our spiritual journey, or provide the kind of discernment we need for the refinement of our souls. Not yet, but that will surely come when we are ready to receive further instruction.

Meanwhile, as the divine narrative continues, Joseph is “warned by God in a dream” that it is not yet time to return to their home. Though Herod is dead, his son is still in power. And so Mary, Joseph, and the young Child turn aside into the region of Galilee, into a city called Nazareth. This is yet another step on the journey of spiritual development. In the language of sacred scripture, it could be called, “growing up in Nazareth.

But what does it mean to “grow up in Nazareth”?

Nazareth of Galilee was a primitive region populated mostly by farmers, fishermen and uneducated tradespeople who knew very little about theology or the laws of the temple.

Unlike the well-educated (but misguided) religious leaders in Judea, the people of Galilee were not part of the religious establishment of the time. Although they had a strong belief in God, they were not familiar with the main doctrines taught by the religious leaders or the traditions of the temple authorities. And yet, a simple belief in God is often better than a more complicated belief system based on human reason rather than divine revelation. In this regard, the “learned world” often looks down upon people who believe in simplicity that there is a God, and that God is good. 2

The simple, hard-working, good people of Nazareth, therefore, symbolize the humility and simplicity we need to believe in God and live according to His teachings. It is remarkable that almost all the early disciples came from Galilee. It was not their theological training that made them receptive to the teachings of Jesus — for they had very little. In fact, it might be said that it was the absence of theological training — or to be more precise, the absence of false and misleading theology — that made them receptive to Jesus’ words. 3

Galilee, then, and the city of Nazareth which was in the region of Galilee, represent the simplicity of heart and the goodness of life that can receive God openly without skepticism or negativity. Because their religious principles are simple and uncomplicated — love God, love your neighbor — these people can receive Jesus’ teachings readily and with joy. All this is contained in the scriptural statement that Jesus grew up in Nazareth of Galilee, in the “land of the Gentiles.” 4 These words speak about a state in us “where Jesus grows up” — a state in which we are willing to receive basic truths simply, uncritically, and with joy.

As we shall see later in the narrative, the fact that Jesus grows up in Nazareth, in the land of the Gentiles, will be held against Him. The religious leaders will regard Him as poor and uneducated, untrained in their religious tenets, and therefore incapable of understanding or conveying spiritual truth to anyone. And yet, as this episode closes, we learn that His growing up in Nazareth is the fulfillment of prophecy, for we read, “And He came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, ‘He shall be called a Nazarene’” (2:23).

As we reflect on this miraculous moment in the early life of Jesus, it becomes evident that those simple, most basic truths we learn (Egypt) must be protected in a place of simple trust and unalloyed faith (Nazareth of Galilee). This is a necessary stage in which early truths from the letter of the Word can deepen and develop. It is why we feel a natural desire to protect the innocence of children from corrupting influences — Herod, and the son of Herod. And it is the same with each of us as we learn new truth from the letter of the Word, and allow it to grow up within us in a state of simple faith.

-----
Footnotes:

1Arcana Coelestia 1462:6: “That the Lord when an infant was brought into Egypt, signified the same that is here signified by Abram [instruction in truths from the letter of the Word]; and it took place for the additional reason that He might fulfill all the things that had been represented concerning Him. In the inmost sense the migration of Jacob and his sons into Egypt represented the first instruction of the Lord in knowledges from the Word.” See also Apocalypse Explained 654.

2Apocalypse Explained 447:5: “Galilee signifies the establishment of the church with the Gentiles who are in the good of life and who receive truths.”

3Arcana Coelestia 4760:4: “It is well-known that the learned have less belief than the simple in a life after death, and that in general they see Divine truths less clearly than the simple do. The reason is that they consult facts, of which they possess a greater abundance than others, with a negative attitude, and by this destroy in themselves any insight gained from a higher or more interior position. Once this has been destroyed they no longer see anything in the light of heaven but in the light of the world; for facts exist in the light of the world, and if they are not lit up by the light of heaven they bring darkness, however different it may seem to be to them. This was why the simple believed in the Lord but not the scribes and Pharisees, who were the learned in that nation.”

4Apocalypse Explained 730: “Gentiles signify those who are in ignorance of truth, and yet are in the good of life according to their religious principle, from which they have a desire for truths.”

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Matthew 2      

Napsal(a) Rev. Dr. Ray Silverman

Chapter 2.

After Jesus is Born

---
1. And when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came Magi from the east into Jerusalem,

2. Saying, “Where is He that is born King of the Jews? For we have seen His star in the east, and are come to worship Him.”

3. But having heard, Herod the king was disturbed, and all Jerusalem with him.

4. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where Christ should be born.

5. And they said unto him, “In Bethlehem of Judea; for thus it is written by the prophet:

6. ‘And thou Bethlehem, [of] the land of Judah, art by no means the least among the governors of Judah, for out of thee shall come a Governor, who shall shepherd My people Israel.’”

7. Then Herod, privately calling the Magi, precisely inquired of them at what time the star appeared.

8. And sending them to Bethlehem, he said, “Go and search earnestly for the little Child; and when you have found [Him], report to me, so that I also may come and worship Him.”

9. And when they had heard the king they went [out]; and behold, the star which they saw in the east went before them, till it came [and] stood over where the little Child was.

10. And having seen the star, they rejoiced with exceedingly great joy.

11. And coming into the house, they found the little Child with Mary His mother, and falling [down] they worshiped Him; and opening their treasures, they offered to Him gifts: gold, and frankincense, and myrrh.

12. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed into their own country by another way.

13. And when they had departed, behold, the angel of the Lord appears in a dream to Joseph, saying, “Arise and take the little Child and His mother, and flee into Egypt, and be there until I tell thee; for Herod is about to seek the little Child to destroy Him.”

14. And when he arose, he took the little Child and His mother by night, and departed into Egypt,

15. And was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was declared by the Lord through the prophet, saying, “Out of Egypt have I called My Son.”

16. Then Herod, when he saw that he was mocked by the Magi, was exceedingly wrathful, and sent out and slew all the boys that were in Bethlehem, and in all her borders , from two years and under, according to the time which he had precisely inquired of the Magi.

17. Then was fulfilled what was declared by Jeremiah the prophet, saying,

18. “A voice was heard in Rama, lamentation, and weeping, and much howling, Rachel weeping [for] her children; and she was not willing to be comforted, because they are not.”

19. And when Herod was dead, behold, the angel of the Lord, in a dream appears to Joseph in Egypt,

20. Saying, “Arise, take the little Child and His mother, and go to the land of Israel; for they are dead who sought the soul of the little Child.”
---

Joseph’s struggle within himself — as to whether or not to accept Mary and the child — represents the spiritual battle which each of us must undergo in the course of our regeneration. It is one thing to receive the Lord in the understanding (represented by Joseph), but quite another to allow Him to order the things of our will — represented by the angel telling Joseph to take Mary as his wife. This is the fiercer battle which now begins “after Jesus is born.”

The antagonist is Herod, the king of Judea at the time of Jesus’ birth. Comfortable and secure in his role as the supreme ruler of the land, Herod is deeply troubled by the report of the Wise Men who say, “Where is He who is born King of the Jews?” Spiritually seen, Herod, as king of Israel, represents total self-absorption, our corrupt hereditary will, setting itself up as the ruler of our lives. This is our state after fourteen generations of captivity in Babylon — a state in which we are governed by our basest emotions: greed, control, anger, fear, hatred and jealousy. We can be sure that whenever we find ourselves in a state like this, Herod is sitting comfortably and securely on his throne. He is a tyrannical ruler, easily threatened, but not easily dethroned. His motivating force is to destroy the Lord in us — even at His birth — rather than relinquish his control over us.

God knows that we need divine protection from the wrath of Herod who represents our selfish desire to control. God therefore speaks to Joseph (as He does to us) in a dream, saying “Arise, take the young Child and His mother, flee to Egypt, and remain there until I bring you word; for Herod is about to seek the young Child to destroy Him” (2:13).

Egypt, at that time, was a world center for education and learning. Medicine, mathematics, poetry and many other fields of study were flourishing. So Jesus’ flight into Egypt represents the need that all of us have for basic education, not just the standard three “R’s,” (reading, ‘riting, and ‘rithmetic) but the fourth “R” as well — the basics of religion.

Religious truth, especially the most basic, can help defend us against the onslaughts of Herod — the despot of our lower nature, a fierce tyrant who strives to murder everything that is true in us, even in its most innocent beginning. This is represented by Herod’s massacre of the male children in and around Bethlehem: “Then Herod, when he saw that he was mocked by the wise men, was exceedingly angry; and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem, and in all its districts, from two years old and under” (2:16; emphasis added).

The name “Bethlehem,” comes from two Hebrew words: “Beth” meaning “house” and “lechem” meaning “bread.” Therefore, Bethlehem means “House of Bread” — a place of spiritual nourishment. In the context of this episode, Herod’s destruction of all the male children of Bethlehem, two years old and under, represents how evil inclinations can destroy our earliest impulses to learn truth. These earliest desires to acquire knowledge of truth are symbolized by the male babies of Bethlehem. Whenever we fall into states of cynicism and skepticism, refusing to learn or trust the simple teachings of the Word, whenever we find ourselves without desire to seek the truth, and whenever the distractions of the world lure us away from the quest for wisdom, we can know that “Herod” has risen up in our hearts. A massacre has begun. “Herod in us” is striving to murder the innocent and tender qualities that have been born in our heavenly Bethlehem.

But if we flee to and remain in Egypt (as Jesus does), we will be protected. It is the place where our instruction begins. This is a temporary, but essential part of our spiritual development; temporary because we must eventually return to the land of Canaan where the truth will be applied to our lives; and essential, because these basic, natural truths are the only means by which we can be prepared to receive the higher insights that will eventually flow in from above. 1

For most of us, the period of our instruction in basic truths can last for many years, well into adolescence and beyond. In fact, it never really ends. Throughout our lives we will continue to acquire knowledge, both worldly and spiritual. We will, as it were, “go down into Egypt.” And, as we do so, learning truth and putting it into our lives, we will begin to see how the literal teachings of scripture “open up” like parting clouds, revealing more and more of the interior truths they contain.

In Jesus’ own case, this process of acquiring basic truth was much more rapid. Although Matthew does not tell us how long Jesus remained in Egypt, we can safely assume He was still quite young when He left, for an angel of the Lord came to Joseph in a dream, saying, “Arise, take the young Child and His mother, and go to the land of Israel, for those who sought the soul of the young Child’s are dead” (2:20; emphasis added).

Growing up in Nazareth

---
21. And he arose, [and] took the little Child and His mother, and came into the land of Israel.

22. And hearing that Archelaus reigned in Judea instead of his father Herod, he feared to go thither; but being warned in a dream, he departed into the parts of Galilee.

23. And coming, He dwelt in a city called Nazareth, so that it might be fulfilled which was declared by the prophets, that He should be called a Nazarene.
---

Eventually, Joseph, Mary, and the young Child decide to return to Judea. This represents the next step in our spiritual journey. Once we have learned the simple, basic, most literal truths of the Word (sojourning in Egypt), it is time to return to Judea. It is time to be further instructed, and to see what is more interiorly concealed within the letter of the Word. This is a necessary step in every person’s spiritual development. The letter of the Word serves as a literal history of people and places; it is an introduction to basic truth. It does not, however, reveal the full details of our spiritual journey, or provide the kind of discernment we need for the refinement of our souls. Not yet, but that will surely come when we are ready to receive further instruction.

Meanwhile, as the divine narrative continues, Joseph is “warned by God in a dream” that it is not yet time to return to their home. Though Herod is dead, his son is still in power. And so Mary, Joseph, and the young Child turn aside into the region of Galilee, into a city called Nazareth. This is yet another step on the journey of spiritual development. In the language of sacred scripture, it could be called, “growing up in Nazareth.

But what does it mean to “grow up in Nazareth”?

Nazareth of Galilee was a primitive region populated mostly by farmers, fishermen and uneducated tradespeople who knew very little about theology or the laws of the temple.

Unlike the well-educated (but misguided) religious leaders in Judea, the people of Galilee were not part of the religious establishment of the time. Although they had a strong belief in God, they were not familiar with the main doctrines taught by the religious leaders or the traditions of the temple authorities. And yet, a simple belief in God is often better than a more complicated belief system based on human reason rather than divine revelation. In this regard, the “learned world” often looks down upon people who believe in simplicity that there is a God, and that God is good. 2

The simple, hard-working, good people of Nazareth, therefore, symbolize the humility and simplicity we need to believe in God and live according to His teachings. It is remarkable that almost all the early disciples came from Galilee. It was not their theological training that made them receptive to the teachings of Jesus — for they had very little. In fact, it might be said that it was the absence of theological training — or to be more precise, the absence of false and misleading theology — that made them receptive to Jesus’ words. 3

Galilee, then, and the city of Nazareth which was in the region of Galilee, represent the simplicity of heart and the goodness of life that can receive God openly without skepticism or negativity. Because their religious principles are simple and uncomplicated — love God, love your neighbor — these people can receive Jesus’ teachings readily and with joy. All this is contained in the scriptural statement that Jesus grew up in Nazareth of Galilee, in the “land of the Gentiles.” 4 These words speak about a state in us “where Jesus grows up” — a state in which we are willing to receive basic truths simply, uncritically, and with joy.

As we shall see later in the narrative, the fact that Jesus grows up in Nazareth, in the land of the Gentiles, will be held against Him. The religious leaders will regard Him as poor and uneducated, untrained in their religious tenets, and therefore incapable of understanding or conveying spiritual truth to anyone. And yet, as this episode closes, we learn that His growing up in Nazareth is the fulfillment of prophecy, for we read, “And He came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, ‘He shall be called a Nazarene’” (2:23).

As we reflect on this miraculous moment in the early life of Jesus, it becomes evident that those simple, most basic truths we learn (Egypt) must be protected in a place of simple trust and unalloyed faith (Nazareth of Galilee). This is a necessary stage in which early truths from the letter of the Word can deepen and develop. It is why we feel a natural desire to protect the innocence of children from corrupting influences — Herod, and the son of Herod. And it is the same with each of us as we learn new truth from the letter of the Word, and allow it to grow up within us in a state of simple faith.

-----
Footnotes:

1. Arcana Coelestia 1462:6: “That the Lord when an infant was brought into Egypt, signified the same that is here signified by Abram [instruction in truths from the letter of the Word]; and it took place for the additional reason that He might fulfill all the things that had been represented concerning Him. In the inmost sense the migration of Jacob and his sons into Egypt represented the first instruction of the Lord in knowledges from the Word.” See also Apocalypse Explained 654.

2. Apocalypse Explained 447:5: “Galilee signifies the establishment of the church with the Gentiles who are in the good of life and who receive truths.”

3. Arcana Coelestia 4760:4: “It is well-known that the learned have less belief than the simple in a life after death, and that in general they see Divine truths less clearly than the simple do. The reason is that they consult facts, of which they possess a greater abundance than others, with a negative attitude, and by this destroy in themselves any insight gained from a higher or more interior position. Once this has been destroyed they no longer see anything in the light of heaven but in the light of the world; for facts exist in the light of the world, and if they are not lit up by the light of heaven they bring darkness, however different it may seem to be to them. This was why the simple believed in the Lord but not the scribes and Pharisees, who were the learned in that nation.”

4. Apocalypse Explained 730: “Gentiles signify those who are in ignorance of truth, and yet are in the good of life according to their religious principle, from which they have a desire for truths.”

-----

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 113, 117, 1171, 1462, 1502, 1540, 2135, ...

Apocalypse Revealed 277, 503, 526, 913

Doctrine of the Sacred Scripture 23

True Christian Religion 205


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 242, 324, 422, 433, 448, 449, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 41

Scriptural Confirmations 2, 4, 6, 9, 12, 14, 31, ...

Skočit na podobné biblické verše

Cuộc di cư 4:19, 22

Số 23:22, 24:17

Joshua 5:14

2 Samuel 2

1 vị vua 11:40

1 biên niên sử 2

Thánh vịnh 72:10, 78:71

Ê-sai 11:1, 40:11, 60:6

Giê-rê-mi 26:21, 31:15

Ô-sê 11:1

Giô-na 4:6

Mi-chê 5:1, 2

Významy biblických slov

ngôi sao
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

sao
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

đến
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Nghe
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

nhũ hương
Frankincense was one of the three gifts presented by the wise men, sometimes called the magi, to Jesus. The three gifts - gold, frankincense, and...

đường
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

đã nói
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Nói
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Related Music

A Coventry Carol, London Chamber Orchestra

The Coventry Carol · London Chamber Orchestra · Christopher Warren-Green Midwinter's Eve - Music for Christmas ℗ 2011 Sony Music Entertainment


Brightest and Best, Morgan State Choir

Provided to YouTube by NAXOS of America. Brightest and Best · Morgan State University Choir. 49 Hidden Treasures from the African American Heritage Hymnal. ℗ 2005 GIA Publications, Inc. Released on: 2005-01-01 Conductor: James Abbington Choir: Morgan State University Choir Composer: John Harding Composer: Reginald Heber

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Adoration of the Wise Men
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Adoration of the Wise Men
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Angels in the Christmas Story
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Behold, the Star
Article | Ages 15 - 17

 Birth of the Lord
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Childhood of Jesus
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Christmas Star
Gives directions for assembling four large triangles into a beautiful star. 
Project | Ages 7 - 14

 Correspondences of Gold
Illustrations of three stories in the Word that mention gold. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Fall Down and Worship Him
Think about your day tomorrow, and prioritize your various activities by thinking about what the Lord wants you to do.
Activity | Ages over 15

 Five Christmas Scenes
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Flee to Egypt
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Flight into Egypt
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Flight into Egypt Silhouette
"Cut out the pieces to show the silhouettes of Mary and Joseph taking the young Child to Egypt, then assemble on a large piece of blue paper and add stars by using glitter or small star stickers. "
Project | Ages 7 - 14

 Following the Star
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Follow the Star Dramatization
This simple dramatization of the story of the wise men following the star to find the baby Lord includes a script and an illustration of Mary, Joseph, and the young Child.
Activity | Ages 3 - 7

 Gifts for the Lord
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Gifts of Gold, Frankincense, and Myrrh
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Gifts of the Wise Men
Coloring Page | Ages 7 - 14

 His Star Still Shines
Worship Talk | Ages over 18

 Jesus' Childhood
People are born without a set purpose and develop a purpose as they learn and choose a pathway. Jesus was born with an identity and a purpose; He had to discover His identity and become true to it.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Joy in the Coming of Our Lord
Like the star that led the wise men, the truth will lead us to the Lord and make us happy. But the real joy in our lives will be when we come to the Lord offering gifts to Him, as the wise men did.
Worship Talk | Ages over 18

 Lacing Star
Print this star onto card stock, punch holes around the edge, then use yarn with sparkly (metallic) strands to “sew” around the edge of the star to make it sparkle.
Project | Ages 4 - 8

 Making Christmas Star Cookies
Ideas for decorating rolled cookies cut in the shape of stars. 
Project | Ages over 7

 Memory Verse: The Guiding Star
Activity | Ages 4 - 14

 Pop-up Crèche Card for Christmas
A lovely project to color and assemble. Designed by Eudora Sellner Walsh.
Project | Ages 7 - 17

 Quotes: Prophecies of the Advent
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: The Guiding Star
Teachings from the Lord's Word for Christmas about the guiding star.
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Unto Us a Child Is Born
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Using Our Talents
Teaching Support | Ages over 15

 Scroll of Angelic Appearances in Christmas Story
Project | Ages 7 - 14

 Show and Tell the Gifts of the Wise Men
Read about the three gifts in Matthew 2. Then show everyone some gold, frankincense and myrrh. Discuss ways we can give these symbolic gifts to the Lord.
Activity | All Ages

 Signs at Christmas
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Star of Wonder
Four ways to picture the star in the dark of night.
Project | Ages 7 - 10

 Star Out of Jacob
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Star Out of Jacob with Quote
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Stars
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Story of the Wise Men Scene Boxes
Paint four sides of a box to show 4 different scenes from the story of the wise men.
Project | Ages 7 - 14

 Story of the Wisemen Stained Glass Windows
Make stained glass windows depicting the star of wonder, the three wise men following the star or the wise men presenting their gifts before the Lord.
Project | Ages 4 - 14

 Strange Gifts
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Christmas Star
As we think about stars at Christmas time, let us invite the Lord into our hearts and minds so that His Christmas star will light the way to heaven for us.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Flight into Egypt
Angels came to Joseph in a dream to help protect the baby Lord. Angels can help protect us too. Sample from the Jacob's Ladder Program, Level 1, for ages 6-7.
Religion Lesson | Ages 6 - 7

 The Gold of the Wisemen
Gold stands for loving the Lord. This was the first gift that the wise men gave the Lord because it is essential for worshiping the Lord. You can give the Lord the gift of spiritual gold - the gift of love. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Guiding Star [salt crystal star]
Paint a beautiful guiding star and then use salt crystals on wet paint to make a starry sky for the background.
Project | Ages over 7

 The Innocence of Love
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord Come into the World
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Lord Comes into the World (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Lord Comes into the World (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Lord Comes into the World (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Murder of the Innocents and the Flight into Egypt
Within each one of us the Lord’s wonderful Providence keeps what is most important safe from harm. In time, this protection makes it possible for us to prepare ourselves to become angels in heaven.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 The Slaughter of the Innocents
Worship Talk | Ages over 18

 The Star of Bethlehem
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Three Gifts of the Wise Men
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Visit of the Wise Men
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Visit of the Wise Men (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Visit of the Wise Men (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Visit of the Wise Men (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Wise Men
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Wise Men
Two project ideas for picturing the wise men.  
Project | Ages 4 - 14

 The Wise Men
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Wise Men
The wise men brought gifts to the baby Lord. How are we to search for the Lord? What gifts should we bring Him?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Wise Men
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Wise Men
A story for young children with color illustrations.
Story | Ages 4 - 10

 The Wisemen Diorama
Print this project onto thick paper (such as cover stock). Then color the wise men, the camels, and the background scene of Bethlehem and assemble a diorama with the wise men looking at the star. 
Project | Ages 7 - 14

 The Wisemen Present Gifts
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Wisemen Rejoice to See the Star
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Wise Men Worship the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Christmas Initial Letters
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Christmas Scenes
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Kings from the East
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Wise Men
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Why Does God Let Bad Things Happen?
Lesson and activities comparing what the Lord wills to what He permits so that people can be free to make heavenly or hellish choices in their lives.
Religion Lesson | Ages over 15

 Why the Lord Was Taken into Egypt
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Wise Men Follow the Star
At the time of the Lord’s birth a beautiful star appeared in the night sky. It was a star of heavenly light and only people whose spiritual eyes had been opened could see it. Far away from Bethlehem, in the land to the east, this special star was seen by some wise men. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 2, for ages 7-8.
Religion Lesson | Ages 7 - 8

 Wise Men from the East
Presents a dramatic word-picture of the wise men's journey and a message for us all: If you wish to be wise, and to be made happy with an exceeding great joy, follow the Lord's star.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Wisemen See Star
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Wisemen's Gift Ornaments
Make ornaments for your tree by printing pictures of wise men's gifts on stiff paper (such as cover stock). Then color the gifts, cut them out, and display on your tree.
Project | Ages up to 10


Přeložit: