Lêvi 15:2

Study

          

2 Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Phàm người nam nào thân mình bị bịnh bạch trược, thì vì cớ đó bị ô uế;


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 2. And thence instruction to the man of the Spiritual Church, whereby he perceives that when any one thinks from the senses, from worldly love, or from selfish love, on this account his thought is falsity from evil and he is impure.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: