Lêvi 15:15

Study

          

15 Thầy tế lễ sẽ dâng con nầy làm của lễ chuộc tội, con kia làm của lễ thiêu; vậy, thầy tế lễ vì cớ bịnh bạch trược, sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Ðức Giê-hô-va.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 15. And from this state of good he will truly worship; first, in order that evil may be removed, and secondly that he may devote himself to the Lord; and in this way, from Divine Good, will falsity from evil be removed, and reconciliation between the external and the internal man will be effected.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: