Joshua 12

Studovat vnitřní smysl

       

1 Nầy các vua của xứ mà Y-sơ-ra-ên đã đánh bại, và chiếm lấy xứ của họ ở bên kia sông Giô-đanh, về phía mặt trời mọc, từ khe Aït-nôn đến núi Hẹt-môn, với toàn đồng bằng về phía đông.

2 Si-hôn, vua dân A-mô-rít ở tại Hết-bôn. Người quản hạt từ A-rô -e, là thành ở mé khe Aït-nôn, và từ giữa dòng khe, phân nửa xứ Ga-la-át cho đến khe Gia-bốc, là giới hạn dân Am-môn;

3 lại quản hạt đồng bằng cho đến biển Ke-nê-rết về phía đông, cho đến biển của đồng bằng tức là biển mặn, ở phía đông về hướng Bết-Giê-si-mốt; cũng quản hạt miền nam dưới chơn triền núi Phích-ga.

4 Kế đến địa phận của Oùc, vua Ba-san, là một người còn sót của dân ê-pha-im ở tại Ách-ta-rốt và Ết-rê -i.

5 Người quản hạt núi Hẹt-môn, miền Sanh-ca, và cả xứ Ba-san, cho đến giới hạn dân Ghê-su-rít và dân Ma-ca-thít, cùng đến lối giữa xứ Ga-la-át, là giới hạn của Si-hôn, vua Hết-bôn.

6 Môi-se, tôi tớ của Ðức Giê-hô-va, và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại chúng nó; rồi Môi-se, tôi tớ của Ðức Giê-hô-va, ban địa phận chúng nó cho người u-bên, người Gát, và phân nửa chi phái Ma-na-se làm sản nghiệp.

7 Này là các vua của xứ mà Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên đánh bại ở bên này sông Giô-đanh, về phía tây từ Ba-anh-Gát trong trũng Li-ban, cho đến núi trụi nổi lên về hướng Sê -i-rơ. Tùy sự phân chia từng chi phái, Giô-suê ban cho các chi phái Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp,

8 núi, xứ thấp, đồng bằng, gò nỗng, đồng vắng, và miền nam, tức là cả xứ dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít.

9 Vua Giê-ri-cô, vua A-hi vốn ở nơi cạnh Bê-tên,

10 vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn,

11 vua Giạt-mút, vua La-ki,

12 vua Éc-lôn, vua Ghê-xe,

13 vua Ðê-bia, vua Ghê-đe,

14 vua Họt-ma, vua A-rát,

15 vua Líp-na, vua A-đu-lam,

16 vua Ma-kê-đa, vua Bê-tên,

17 vua Tháp-bu-ách, vua Hê-phe,

18 vua A-phéc, vua Sa-rôn,

19 vua Ma-đôn, vua Hát-so,

20 vua Sim-rôn-Mê-rôn, vua Aïc-sáp,

21 vua Tha-a-nác, vua Mê-ghi-đô,

22 vua Kê-đe, vua Giếc-nê-am, ở tại Cạt-mên,

23 cua Ðô-rơ ở trên các nơi cao Ðô-rơ, vua Gô-im ở Ghinh-ganh,

24 và vua Thiệt-sa; hết thảy là ba mươi mốt vua.

  

Exploring the Meaning of Joshua 12      

Joshua 12: The kings who were defeated by Joshua.

This chapter lists the kings who were defeated by Moses on the other side of the river Jordan, and those defeated by Joshua in the land of Canaan. Moses defeated Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan. Joshua defeated 31 kings, and this chapter names their cities one by one.

We might well wonder: what is the use of such a chapter for us? But here it is, included in the Word of God. We will suggest two ways in which this chapter gives us a spiritual message to work with:

First, the sheer number of kings who opposed Israel represent, in a general way, the many things that prevent us from dedicating ourselves to the Lord’s teachings.

Secondly, the many names of the towns that the Israelites defeated are all significant in identifying the various situations we encounter in our spiritual lives (See Swedenborg’s Arcana Caelestia 2009[9]). For example “Joshua” means ‘God is victory’, something we can come to understand as we choose to turn against evil. We can do that because the Lord fights for and with us; we cannot do that alone.

For every heaven there is a corresponding hell (See Swedenborg’s Heaven and Hell 588). If mercy is something of heaven, hell is to do with cruelty and all that goes with it. If innocence is of heaven, hell is to do with intended harm and all that goes with that. Evil is unspeakably precise.

Joshua defeated thirty-one kings. The number thirty stands for combat and also for ‘remnants’, which are deep-seated feelings of good and truth given the Lord gives us during our childhood, to help us combat evil in adult regeneration. Thirty-one would seem to suggest combat going on even past thirty (Arcana Caelestia 5335).

The names of the cities of these kings are given, and each name represents a quality. ‘Israel’ was the name given to Jacob by the Lord, after he had wrestled all night with the angel of God and had prevailed (see Genesis 32:24-28). “Israel” means ‘striving with God’ and also ‘a prince with God’, and it became the name of the people of Israel.

As examples, we will look at three Canaanite cities which fought Israel, and explore the spiritual meaning of their names.

1. The king of Jarmuth, means ‘being downcast by death’. Viewing life only in terms of its inevitable end does terrible things to our sense of purpose, hope and trust. Defeating Jarmuth helps us see that death is a transition into eternal life, and our means of passing from this life into our fullest life.

2. The king of Aphek, means ‘tenacious fortress’. We can quite readily see that evil can be exactly like a tenacious fortress. Evil will hang on like grim death and refuse to let us go. Evil will attempt any number of devious tactics to break us down or undermine our faith. The last thing it will do is to see that we’re resolved, and then finally give up.

3. The king of Taanach, which means ‘sandy, hard to cross’. This might remind us of dangerous quicksands, or the way in which we stumble trying to walk through sand. Again, sometimes evil can appear to give us safer passage on solid ground, before we realize that it is the hells ensnaring us.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 12      

Joshua 12: The kings who were defeated by Joshua.

This chapter lists the kings who were defeated by Moses on the other side of the river Jordan, and those defeated by Joshua in the land of Canaan. Moses defeated Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan. Joshua defeated 31 kings, and this chapter names their cities one by one.

We might well wonder: what is the use of such a chapter for us? But here it is, included in the Word of God. We will suggest two ways in which this chapter gives us a spiritual message to work with:

First, the sheer number of kings who opposed Israel represent, in a general way, the many things that prevent us from dedicating ourselves to the Lord’s teachings.

Secondly, the many names of the towns that the Israelites defeated are all significant in identifying the various situations we encounter in our spiritual lives (See Swedenborg’s Arcana Caelestia 2009[9]). For example “Joshua” means ‘God is victory’, something we can come to understand as we choose to turn against evil. We can do that because the Lord fights for and with us; we cannot do that alone.

For every heaven there is a corresponding hell (See Swedenborg’s Heaven and Hell 588). If mercy is something of heaven, hell is to do with cruelty and all that goes with it. If innocence is of heaven, hell is to do with intended harm and all that goes with that. Evil is unspeakably precise.

Joshua defeated thirty-one kings. The number thirty stands for combat and also for ‘remnants’, which are deep-seated feelings of good and truth given the Lord gives us during our childhood, to help us combat evil in adult regeneration. Thirty-one would seem to suggest combat going on even past thirty (Arcana Caelestia 5335).

The names of the cities of these kings are given, and each name represents a quality. ‘Israel’ was the name given to Jacob by the Lord, after he had wrestled all night with the angel of God and had prevailed (see Genesis 32:24-28). “Israel” means ‘striving with God’ and also ‘a prince with God’, and it became the name of the people of Israel.

As examples, we will look at three Canaanite cities which fought Israel, and explore the spiritual meaning of their names.

1. The king of Jarmuth, means ‘being downcast by death’. Viewing life only in terms of its inevitable end does terrible things to our sense of purpose, hope and trust. Defeating Jarmuth helps us see that death is a transition into eternal life, and our means of passing from this life into our fullest life.

2. The king of Aphek, means ‘tenacious fortress’. We can quite readily see that evil can be exactly like a tenacious fortress. Evil will hang on like grim death and refuse to let us go. Evil will attempt any number of devious tactics to break us down or undermine our faith. The last thing it will do is to see that we’re resolved, and then finally give up.

3. The king of Taanach, which means ‘sandy, hard to cross’. This might remind us of dangerous quicksands, or the way in which we stumble trying to walk through sand. Again, sometimes evil can appear to give us safer passage on solid ground, before we realize that it is the hells ensnaring us.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2913, 3527, 4270

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Số 21:1, 3, 21, 32:32, 34:11

Phục truyền luật lệ ký 1:4, 2:32, 3:1, 11, 4:44, 46

Joshua 3:10, 16, 6:2, 8:29, 10:23, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 11:1, 2, 16, 17, 23, 13:8, 12, 14:3, 18:7, 21:25, 34, 22:4

Ban giám khảo 1:9, 5:19

1 vị vua 4:10, 12, 19, 14:17

Nehemiah 9:24

Thánh vịnh 135:11

Významy biblických slov

đánh
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

bên
'Side' signifies good or spiritual love.

mặt trời mọc
Sunrise' denotes coming of the Lord, or beginning of a celestial state.

mặt trời
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

mọc
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

núi
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

đồng bằng
'A plain' signifies good and truth in the natural self, because 'the people who dwell in plains,' or 'beneath mountains and hills' are in the...

giữa
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

giới hạn
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

biển
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

Dưới
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ban cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

miền Nam
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

Giê-ri-cô
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

Bê-tên
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

ba mươi
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...


Přeložit: