Việc làm 25

Studie

          |

1 Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:

2 Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài.

3 Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao?

4 Làm sao loài người được công bình trước mặt Ðức chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được?

5 Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay:

6 Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!