Ô-sê 8:6

Studie

            |

6 con đó thật là việc của Y-sơ-ra-ên làm ra; một người thợ đã chế ra, nó không phải là Ðức Chúa Trời. Thật, con của Sa-ma-ri sẽ bị bể nát.