Sáng thế 6

Study

       

1 Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi,

2 các con trai của Ðức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ.

3 Ðức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.

4 Ðời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Ðức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái; ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh.

5 Ðức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn;

6 thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng.

7 Ðức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó.

8 Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Ðức Giê-hô-va.

9 Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và toàn vẹn, đồng đi cùng Ðức Chúa Trời.

10 Nô-ê sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết.

11 Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Ðức Chúa Trờiđầy dẫy sự hung ác.

12 Nầy, Ðức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại.

13 Ðức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất.

14 Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài.

15 Vậy, hãy làm theo thế nầy: Bề dài tàu ba trăm thước, bề ngang năm mươi thước, bề cao ba mươi thước.

16 Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao một thước, và chừa một cửa bên hông; ngươi sẽ làm một từng dưới, một từng giữa và một từng trên.

17 Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng diệt tuyệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết.

18 Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu.

19 Về các loài sanh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống;

20 chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại, mỗi thứ hai con, sẽ đến cùng ngươi, để ngươi giữ tròn sự sống cho.

21 Lại, ngươi hãy lấy các thứ đồ ăn đem theo, đặng để dàng làm lương thực cho ngươi và các loài đó.

22 Nô-ê làm các điều nầy y như lời Ðức Chúa Trời đã phán dặn.

  

Exploring the Meaning of Sáng thế 6      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 554. The subject here treated of is the state of the people before the flood.

AC 555. That with man, where the church was, cupidities, which are the "daughters"-began to reign. Also that they conjoined the doctrinal things of faith with their cupidities, and thus confirmed themselves in evils and falses, which is signified by "the sons of God taking to themselves wives of the daughters of man" (verses 1, 2).

AC 556. And whereas there were thus no remains of good and truth left, it is foretold that man should be differently formed, in order that he might have remains, which are "a hundred and twenty years" (verse 3).

AC 557. Those who immersed the doctrinal things of faith in their cupidities, and in consequence of this as well as of the love of self conceived dreadful persuasions of their own greatness in comparison with others, are signified by the "Nephilim" (verse 4).

AC 558. In consequence of this there no longer remained any will or perception of good and truth (verse 5).

AC 559. The mercy of the Lord is described by "repenting and grieving at heart" (verse 6). That they became such that their cupidities and persuasions must needs prove fatal to them (verse 7). Therefore in order that the human race might be saved, a new church should arise, which is "Noah" (verse 8).

AC 599. The subject here treated of is the state of the church called "Noah," before its regeneration.

AC 600. The man of that church is described, that he was such that he could be regenerated (verse 9); but that there arose thence three kinds of doctrine, which are "Shem, Ham, and Japheth" (verse 10).

AC 601. That the man who was left from the Most Ancient Church could not be regenerated, on account of his direful persuasions and foul cupidities (verses 11, 12); whereby he would utterly destroy himself (verse 13).

AC 602. But the man of the church called "Noah," who is described by the "ark," was not so (verse 14); and the remains with him are described by the measures (verse 15); the things of his understanding, by the "window," "door," and "mansions" (verse 16).

AC 603. That he would be preserved when the rest would perish by an inundation of evil and falsity (verse 17).

AC 604. And that the truths and goods which were with him would be saved (verse 18); and thus whatever was of the understanding and whatever was of the will, by regeneration (verses 19, 20); for receiving which he was to be prepared (verse 21); and that it was so done (verse 22).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: