Sáng thế 49

Studovat vnitřní smysl

       

1 Gia-cốp gọi các con trai mình lại và nói rằng: Hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau.

2 Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy hội lại mà nghe; nghe lời Y-sơ-ra-ên, cha của các con.

3 Hỡi u-bên! con là trưởng nam của cha, Sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ cha; Vốn có sự tôn trọng và quyền năng tót chúng.

4 Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai! Vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha bèn làm ô làm dơ đó!

5 Si-mê-ôn và Lê-vi là anh em ruột. Thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn.

6 Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, Vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ; Vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, Cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình.

7 Ðáng rủa sả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh! Ðáng rủa sả thay khí giận họ, vì dữ dằn thay! Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, Tan lạc họ trong dân Y-sơ-ra-ên.

8 Hỡi Giu-đa! các anh em sẽ khen ngợi con, Tay con chận cổ quân nghịch, Các con trai cha sẽ quì lạy trước mặt con.

9 Giu-đa là một sư tử tơ; Hỡi con! Con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực, Như sư tử cái; há ai dám khiến ngồi lên?

10 Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa, Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chơn nó, Cho đến chừng Ðấng Si-lô hiện tới, Và các dân vâng phục Ðấng đó.

11 Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhứt. Người giặt áo xống mình vào rượu nho, Cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình.

12 Mắt người đỏ vì cớ rượu, ăng nhiều trắng vì cớ sữa.

13 Sa-bu-lôn sẽ ở nơi gành biển, Tức là nơi có tàu đậu; Bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn.

14 Y-sa-ca là một con lừa mạnh mẽ, Nằm nghỉ giữa chuồng;

15 Thấy rằng sự yên ổn là tốt lành, Và đất-đai đẹp lắm thay. Người đã rùn vai vác gánh nặng, Phải vâng phục những điều sưu-dịch.

16 Ðan sẽ xử đoán dân chúng mình, Như một trong các chi phái Y-sơ-ra-ên.

17 Ðan sẽ là một con rắn trên đường, Một con rắn lục trong chốn nẻo cùng, Cắn vó ngựa, Làm cho kẻ cỡi phải té nhào.

18 Hỡi Giê-hô-va! tôi trông ơn chửng-cứu của Ngài!

19 Còn Gát sẽ bị một đạo binh xông đánh, Nhưng người xông đánh lại và đuổi theo.

20 Do nơi A-se có thực vật ngon, Người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua.

21 Nép-ta-li là nai cái thả chuồng Nói bày nhiều lời văn hoa.

22 Giô-sép là chồi của cây tươi tốt, Mọc gần bên suối nước; Nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường.

23 Kẻ cầm cung đã ghẹo-chọc người, Bắn tên vào, và hãm đánh;

24 Nhờ tay Ðấng toàn năng của Gia-cốp, Nên cung người vẫn bền-chắc; Nhờ Ðấng Chăn chiên, là Ðá của Y-sơ-ra-ên, Nên hai tay người thêm mạnh.

25 Ðức Chúa Trời của Cha sẽ giúp đỡ con; Ðấng toàn năng sẽ ban phước cho con, Tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, Cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên, phước lành của vú, và của lòng mẹ.

26 Phước lành cha chúc cho con vượt lần lên Cao hơn các phước lành của tổ phụ cha, Cho đến các chót núi đời đời: Các phước nầy sẽ ở nơi đầu Giô-sép, Nơi trán của chúa các anh em mình.

27 Bên-gia-min là một con chó sói hay cấu-xé; Ban mai đi đánh chết mồi, Chiều phân chia mồi đã được.

28 Các người đó là đầu trưởng của mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên; và đó là lời của cha họ nói đương khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy.

29 Ðoạn, người ra lịnh cho các con trai mà rằng: Cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ, nơi hang đá tại đồng ruộng Ép-rôn, người Hê-tít,

30 tức là hang đá ở trong đồng Mặc-bê-la, ngang Mam-rê, thuộc về xứ Ca-na-an, mà Áp-ra-ham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ép-rôn

31 Ấy nơi đó, người ta đã chôn Áp-ra-ham và Sa-ra, vợ người; Y-sác và ê-be-ca, vợ người; mà lại nơi đó cha cũng đã chôn Lê-a nữa.

32 Cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ Hếch vậy.

33 Khi trối mấy lời nầy cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chơn vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình.

  

Exploring the Meaning of Sáng thế 49      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 6328. In this chapter the subject treated of in the internal sense is not the descendants of Jacob, and what would befall them; but the truths of faith and the goods of love which the twelve tribes named from the sons of Jacob represent and signify.

AC 6329. It first treats of faith separated from charity, which is utterly rejected. This faith is "Reuben," " Simeon," and "Levi."

AC 6330. It then treats of the celestial church, which is the "tribe of Judah,’ and in the supreme sense there, of the Divine Human of the Lord.

AC 6331. Then of the rest of the tribes according to the states of good and truth which they represent.

AC 6332. Lastly of the celestial spiritual church which is "Joseph;" and here also in the supreme sense of the Divine Human of the Lord.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 49      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 6328. In this chapter the subject treated of in the internal sense is not the descendants of Jacob, and what would befall them; but the truths of faith and the goods of love which the twelve tribes named from the sons of Jacob represent and signify.

AC 6329. It first treats of faith separated from charity, which is utterly rejected. This faith is "Reuben," " Simeon," and "Levi."

AC 6330. It then treats of the celestial church, which is the "tribe of Judah,’ and in the supreme sense there, of the Divine Human of the Lord.

AC 6331. Then of the rest of the tribes according to the states of good and truth which they represent.

AC 6332. Lastly of the celestial spiritual church which is "Joseph;" and here also in the supreme sense of the Divine Human of the Lord.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6334, 6335, ...

Apocalypse Revealed 349

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 258


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 259, 1063, 1069, 1071, 1298, 1756, 1984, ...

Apocalypse Revealed 17, 20, 134, 137, 166, 241, 298, ...

True Christian Religion 706, 708

The White Horse 2

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 248


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 39, 119, 163, 195, 237, 278, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Spiritual Experiences 21, 5089

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Sáng thế 23:9, 17, 20, 25:8, 9, 10, 34:25, 35:18, 22, 23, 27, 29, 41:52, 48:15, 50:12

Số 24:9, 14, 17, 19, 35:8

Phục truyền luật lệ ký 21:17, 33:1, 6

Joshua 17:18, 19:1, 9, 21:3, 8

Ban giám khảo 1:2, 22, 13:2, 15:20, 20:21, 25

2 Samuel 7:13, 16

2 vị vua 13:14, 20

1 biên niên sử 5:2, 20, 22, 12:9, 24, 39

Việc làm 29:20

Thánh vịnh 25:5, 34:12, 60:9, 78:68, 119:166, 132:2

Tục ngữ 4:1, 29:22

Ê-sai 25:9, 42:4, 48:14, 55:3, 63:1, 3

Giê-rê-mi 33:26

Ezekiel 21:32

Daniel 10:14

Ô-sê 12:7, 13:15

Mi-chê 5:1

Công vụ tông đồ 7:15

Hê-bơ-rơ 14

Mặc khải 5:5, 14:17

Významy biblických slov

Gia-cốp
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

gọi
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

Con trai
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Nói
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

ngày
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Nghe
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

Đầu tiên
In the Word, "beginning" doesn't just mean the beginning of something in time. In the inner sense, it means the initial phase of a spiritual...

Nước
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Giường
A bed of ivory (Amos 6:4) are doctrines apparently from rational truths.

Anh em
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

giết người
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...

Giết
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...

Giu-đa
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

tay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

đến
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Lừa
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

rượu
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

mắt
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

trắng
'White' relates to truths, because it originates in the light of the sun.

Sữa
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

biển
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

tàu
Ships were used in the ancient world – as they generally are now – to carry freight from nation to nation for trade. The various...

con lừa
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

chuồng
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

tốt
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

Đất
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

Dân
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

một
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

Con rắn
Serpents in the Bible represent reasoning that is based on what we know through our senses. This is the lowest and most outward mode of...

rắn
Serpents in the Bible represent reasoning that is based on what we know through our senses. This is the lowest and most outward mode of...

đường
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ngựa
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Tường
'A wall' signifies truth in outer extremes. 'A wall,' as in Revelation 21, signifies the divine truth proceeding from the Lord, and so, the truth...

Toàn năng
'Shaddai,' as in Genesis 43:14, signifies temptation, and consolation after temptation. This is because the ancients called the one and only God by various names...

ban phước
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

phước lành
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

Cao
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

chó sói
'A wolf' signifies eagerness to seize, but also eagerness to rescue and deliver the good.

sói
'A wolf' signifies eagerness to seize, but also eagerness to rescue and deliver the good.

hai
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Ca-na-an
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

Áp-ra-ham
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) was the ancestor of all the Children of Israel, through his son...

mua
Acquisition (Genesis 12:5) means all things which are sensual truths or things of science which are the ground of thought in man. Acquisition and purchase...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Names of the Lord
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Prophecies of the Lord’s Coming
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Lord's Providence
An overview of how the Lord's providence guides all of us toward greatness and provides for our eternal happiness.
Worship Talk | Ages over 18

 Waiting for Christmas Day
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: