Sáng thế 43:20

Study

          

20 mà rằng: Xin chúa tha lỗi cho! anh em chúng tôi đã đến đây một lần rồi, đặng mua lương thực;

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: