Sáng thế 22:24

Study

          

24 Còn người vợ nhỏ, tên là ê -u-ma, cũng sanh con, là Tê-la, Ga-ham, Ta-hách và Ma-a-ca.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: