Sáng thế 10

Studovat vnitřní smysl

       

1 Ðây là dòng dõi của Sem, Cham và Gia-phết, ba con trai của Nô-ê; sau khi lụt, họ sanh con cái.

2 Con trai của Gia-phết là Gô-me, Ma-gốc, Ma-đai, Gia-van, Tu-banh, Mê-siếc, và Ti-ra.

3 Con trai của Gô-me là Ách-kê-na, i-phát, và Tô-ga-ma.

4 Con trai của Gia-van là Ê-li-sa và Ta-rê-si, Kít-sim và Ðô-đa-nim.

5 Do họ mà có người ta ở tràn ra các cù lao của các dân, tùy theo xứ, tiếng nói, chi phái và dân tộc của họ mà chia ra.

6 Con trai của Cham là Cúc, Mích-ra-im, Phút và Ca-na-an.

7 Con trai của Cúc là Sê-ba, Ha-vi-la, Sáp-ta, a-ê-ma và Sáp-tê-ca; Con trai của a-ê-ma là Sê-la và Ðê-đan.

8 Cúc sanh Nim-rốt, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất.

9 Người là một tay thợ săn can đảm trước mặt Ðức Giê-hô-va. Bởi cớ đó, có tục ngữ rằng: Hệt như Nim-rốt, một tay thợ săn can đảm trước mặt Ðức Giê-hô-va!

10 Nước người sơ-lập là Ba-bên, Ê-rết, A-cát và Ca-ne ở tại xứ Si-nê-a.

11 Từ xứ đó người đến xứ A-si-ri, rồi lập thành Ni-ni-ve, ê-hô-bô-ti, Ca-lách,

12 Và thành ê-sen, là thành rất lớn, ở giữa khoảng thành Ni-ni-ve và Ca-lách.

13 Mích-ra-im sanh họ Lu-đim, họ A-na-mim, họ Lê-ha-bim, họ Náp-tu-him,

14 họ Bát-ru-sim, họ Cách-lu-him (bởi đó sanh họ Phi-li-tin), và họ Cáp-tô-rim.

15 Ca-na-an sanh Si-đôn, là con trưởng nam, và Hếch,

16 cùng họ Giê-bu-sít, họ A-mô-rít, họ Ghi-rê-ga-sít,

17 họ Hê-vít, họ A-rê-kít, họ Si-nít,

18 họ A-va-đít, họ Xê-ma-rít, họ Ha-ma-tít. Kế đó, chi tộc Ca-na-an đi tản lạc.

19 Còn địa-phận Ca-na-an, về hướng Ghê-ra, chạy từ Si-đôn tới Ga-xa; về hướng Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma và Sê-bô-im, chạy đến Lê-sa.

20 Ðó là con cháu của Cham, tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ.

21 Sem, tổ phụ của họ Hê-be và anh cả của Gia-phết, cũng có sanh con trai.

22 Con trai của Sem là Ê-lam, A-sự-rơ, A-bác-sát, Lút và A-ram.

23 Con trai của A-ram là U-xơ, Hu-lơ, Ghê-te và Mách.

24 Còn A-bác-sát sanh Sê-lách; Sê-lách sanh Hê-be,

25 Hê-be sanh được hai con trai; tên của một người là Bê-léc, vì đất trong đời người đó đã chia ra; trên của người em là Giốc-tan.

26 Giốc-tan sanh A-mô-đát, Sê-lép, Ha-sa-ma-vết và Giê-rách,

27 Ha-đô-ram, U-xa, Ðiếc-la,

28 Ô-banh, A-bi-ma-ên, Sê-ba,

29 Ô-phia, Ha-vi-la và Giô-báp. Hết thảy các người đó là con trai của Giốc-tan.

30 Cõi đất của các người đó ở về phía Sê-pha, chạy từ Mê-sa cho đến núi Ðông phương.

31 Ðó là con cháu của Sem, tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ.

32 Ấy là các họ hàng của ba con trai Nô-ê tùy theo đời và dân tộc của họ; lại cũng do nơi họ mà các dân chia ra trên mặt đất sau cơn nước lụt.

  

Exploring the Meaning of Sáng thế 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia":

AC 1130. The subject treated of throughout this whole chapter is the Ancient Church, and its propagation (verse 1).

AC 1131. They who had external worship corresponding to internal are the "sons of Japheth" (verse 2). They who had worship more remote from internal are the "sons of Gomer and Javan" (verses 3, 4). And they who had worship still more remote are the "isles of the nations" (verse 5).

AC 1132. They who cultivated knowledges, memory-knowledges, and rituals, and separated them from things internal, are the "sons of Ham" (verse 6). They who cultivated the knowledges of spiritual things are the "sons of Cush;" and they who cultivated the knowledges of celestial things are the "sons of Raamah" (verse 7).

AC 1133. Those treated of who have external worship in which are interior evils and falsities, "Nimrod" being such worship (verses 8, 9). The evils in such worship (verse 10). The falsities in such worship (verses 11, 12).

AC 1134. Concerning those who form for themselves new kinds of worship out of memory-knowledges by means of reasonings (verses 13, 14); and concerning those who make mere memory-knowledge of the knowledges of faith (verse 14).

AC 1135. Concerning external worship without internal, which is "Canaan," and the derivations of this worship (verses 15 to 18); and its extension (verses 19, 20).

AC 1136. Concerning internal worship, which is "Shem," and its extension even to the second Ancient Church (verse 21). Concerning internal worship and its derivations, which being from charity, are derivations of wisdom, of intelligence, of memory-knowledge, and of knowledges, which are signified by the "nations" (verses 22 to 24).

AC 1137. Concerning a certain church which arose in Syria, instituted by Eber, which is to be called the second Ancient Church, the internal worship of which is "Peleg," the external "Joktan" (verse 25). Its rituals are the nations named in verses 26 to 29. The extension of this church (verse 30).

AC 1138. That there were different kinds of worship in the Ancient Church, in accordance with the genius of each nation (verses 31, 32).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia":

AC 1130. The subject treated of throughout this whole chapter is the Ancient Church, and its propagation (verse 1).

AC 1131. They who had external worship corresponding to internal are the "sons of Japheth" (verse 2). They who had worship more remote from internal are the "sons of Gomer and Javan" (verses 3, 4). And they who had worship still more remote are the "isles of the nations" (verse 5).

AC 1132. They who cultivated knowledges, memory-knowledges, and rituals, and separated them from things internal, are the "sons of Ham" (verse 6). They who cultivated the knowledges of spiritual things are the "sons of Cush;" and they who cultivated the knowledges of celestial things are the "sons of Raamah" (verse 7).

AC 1133. Those treated of who have external worship in which are interior evils and falsities, "Nimrod" being such worship (verses 8, 9). The evils in such worship (verse 10). The falsities in such worship (verses 11, 12).

AC 1134. Concerning those who form for themselves new kinds of worship out of memory-knowledges by means of reasonings (verses 13, 14); and concerning those who make mere memory-knowledge of the knowledges of faith (verse 14).

AC 1135. Concerning external worship without internal, which is "Canaan," and the derivations of this worship (verses 15 to 18); and its extension (verses 19, 20).

AC 1136. Concerning internal worship, which is "Shem," and its extension even to the second Ancient Church (verse 21). Concerning internal worship and its derivations, which being from charity, are derivations of wisdom, of intelligence, of memory-knowledge, and of knowledges, which are signified by the "nations" (verses 22 to 24).

AC 1137. Concerning a certain church which arose in Syria, instituted by Eber, which is to be called the second Ancient Church, the internal worship of which is "Peleg," the external "Joktan" (verse 25). Its rituals are the nations named in verses 26 to 29. The extension of this church (verse 30).

AC 1138. That there were different kinds of worship in the Ancient Church, in accordance with the genius of each nation (verses 31, 32).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Sáng thế 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

Số 24:24

Phục truyền luật lệ ký 2:23, 32:8

Joshua 9:7

Ban giám khảo 6:4

1 Samuel 13:18, 26:6

1 vị vua 9:28

1 biên niên sử 1:1, 4, 8, 17

2 biên niên sử 14:12

Esther 10:1

Việc làm 1:1, 15

Ê-sai 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Giê-rê-mi 46:9, 47:4, 51:27

Ezekiel 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Daniel 1:2, 11:30

Giô-na 1:2

Nahum 1

Zechariah 5:11

Významy biblických slov

Con trai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

sau
The basic meaning of "follow" in the Bible is pretty obvious if we consider what it means to "follow the Lord." That obviously doesn't mean...

cù lao
An island,' in an abstract sense, signifies the truth of faith.

Ca-na-an
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

bắt đầu
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

Đất
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

Ni-ni-ve
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

đến
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

hai
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Tên
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

một
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

núi
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

theo
The basic meaning of "follow" in the Bible is pretty obvious if we consider what it means to "follow the Lord." That obviously doesn't mean...


Přeložit: