Sáng thế 1

Studovat vnitřní smysl

    

1 Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.

2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Ðức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.

3 Ðức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.

4 Ðức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối.

5 Ðức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tốiđêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.

6 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước.

7 Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nướcdưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy.

8 Ðức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.

9 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Những nướcdưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.

10 Ðức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

11 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Ðất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy.

12 Ðất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

13 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.

14 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm;

15 lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy.

16 Ðức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao.

17 Ðức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất,

18 đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

19 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.

20 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời.

21 Ðức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

22 Ðức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều.

23 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.

24 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Ðất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy.

25 Ðức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại, Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

26 Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.

27 Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.

28 Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.

29 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.

30 Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy.

31 Ðức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.


Exploring the Meaning of Sáng thế 1      

Napsal(a) Rev. William Woofenden

The first book of the Bible is "Genesis", which means "creation". It's a very, very ancient story - one of the oldest stories of humankind, and it's full of symbolic meaning that - still - gets to the core of what it is to be truly human.

The first three days of creation describe the development of the natural degree of man's life. They come first as a preparation for the opening of the spiritual degree of our minds. The creation of the grass, herbs, and trees took place on the third day, and constitutes the third step in regeneration. The creation of the fowl and fish was on the fifth day. Between these on the fourth day the sun, moon, and stars were created.

From the beginning man had light, for all light is from the Lord, but it was not direct light. He was not at first in the clear light of the sun, moon, and stars, which are set in the firmament. The firmament is the internal man. There is a preparation that has to be made before the internal man is opened. At first we think we see the truth and do good from ourselves. Hence only inanimate things are produced. All truth and good are from the Lord who alone is truth and goodness, and only when we come to acknowledge this can we have true love from him, true faith in Him, and true knowledge of spiritual things. These are not seen from the external or natural degree of life.

Again we should note a change of language. It was said, "Let the earth bring forth" the grass, herb, and fruit trees. Now and through the remaining days it is said that "God created." Man has a part to play in his regeneration. There must be in his mind forms into which the warmth of love and the light of faith and of spiritual truths can flow.

When the mind is so prepared, influx from the Lord can be received, with greater power. "And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven." It should be noted that it is the waters that are commanded to bring forth the moving creature that hath life, and that it is not the seas but the waters which are to produce the living creatures. The seas represent the gathering together of knowledges, but by the "waters" are meant the spiritual truths in the mind. So in the Lord's words to the woman of Samaria, "Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst" (John 4:14). In Ezekiel it is the "waters" issuing from the sanctuary that give life (Ezekiel 47:1). The Psalmist writes, "Who layeth the beams of his chambers in the waters" (Psalm 104:3). It is not in natural waters that the Lord lays the beams of His chambers. His chambers are the interior principles of His church; the beams give them support and strength. These are said to be laid in the waters because they rest and have their foundation in the genuine truths of the Word. So in Revelation the Word itself is described as a pure river of water of life.

The will faculty in man embraces all his affections and is the internal man. When the sun, moon, and stars—love, faith, and knowledges of spiritual truth—are set in this heaven and begin to impart their warmth and light to the external man, enabling him to think and act from these higher and purer principles, then the external man is gifted with a new life. There may be no apparent change in his outward conduct—he may already be living a moral life—but the motives that direct his acts will be wholly different. And it is the motive that gives character to the act as well as to the actor. He no longer thinks of the truths that he has learned, either natural or spiritual, as the product of his own mind nor of the good, that he does as the result of his own efforts, but thinks of them as wholly from the Lord, who alone is the source of all true light and life.

Before one recognizes clearly that all good and truth come from the Lord, he can bring forth only inanimate things, the grass, herb, and fruit tree, however good and useful these may be. But when he is enlightened by genuine love and faith, his knowledges become the basis for the development of spiritual life and God can create in him the living creatures that have life. First the fishes are created; then the fowl of the air. There is a difference between fishes and birds. The fishes, living in water, represent our affections for natural truths. The great whales, the largest of living creatures, are affections for the great general principles that control the mind. The principle may be either true or false. Of Pharaoh or Egypt it is written, "Thou art as a whale in the seas: and thou earnest forth with thy rivers, and troubledst the waters with thy feet, and fouled at their rivers" (Ezekiel 32:2) Here is pictured a ruling false principle from the natural degree of the mind — Egypt. That is, when the ruling principle is false, it will be a monster making the truths in the mind obscure like filthy or muddy waters.

Another example of the meaning of the whale in a bad sense is in the story of Jonah. When the principle is false it swallows up for a time all the truths that are in the mind. This is the whale swallowing Jonah the prophet. But Divine truth cannot be used by a false principle so as to become a part of its organic structure. Nor can the Divine truth perish. So the whale could not digest Jonah, nor could the prophet perish, but the whale vomited him up.

Spiritually there are whales trying to swallow prophets today, evil principles that try to use Divine truths to attain their ends. In the creation story, however, the whales are affections for the principles of natural truth for the sake of uses to the spiritual man. There is one source of genuine love. The creatures of the fifth day are living because they are animated by this love. Birds fly in the air above the earth. They have the power of flight and enjoy broader views. They represent affections for truth that rise above the natural. They are the thoughts that look at life from the heights of spiritual perception, ideas about the Lord, heaven, and spiritual things. Isaiah writes, "They that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles" (Isaiah 40:31). Birds represent spiritual intelligence, the power to lift us up to understand spiritual truth in heavenly light, through which truth the Lord can impart to us something of the Divine intelligence. So at the baptism of the Lord "The heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him" (Matthew 3:16). So a new knowledge of heavenly life is given, a new perception of our possibilities, and in this higher intelligence a basis for further development is laid. This further development is pictured in the creation of the living creatures upon the earth. These are symbols of the affections. Here, too, it is said, "Let the earth bring forth" and also "And God made the beast of the earth." The creation of living animals on the earth and of man in the image and likeness of God marks the completion of the six days of creation—the six stages in regeneration. Man has first to learn what is to be believed and done and then to do it.

It is the office of the understanding to hear the Word and of the will to do it. In this way the truths are made our own, and the will and understanding make one mind. And when one begins to act from love as well as from faith, he becomes a spiritual man, who is called an image of God, and is given dominion over all things. Thus all things natural and spiritual come to be a delight to him and serviceable to him. To be an image and likeness of God one must act from impulses similar to those of God. This he cannot do until he comes into the final state of regeneration. Then he will not act from selfish motives, as does the natural man, nor from mere obedience to truth, but from love to the Lord and the neighbor. When these loves are developed and rule, to them is given the dominion over all subordinate affections and the fruits of all the growths of intelligence. These are what make man to be a man and cause him to be in the image and likeness of his Maker. Each step in the formation of a truly human character the Lord saw and pronounced good, but of the work of the sixth day it is said, "God saw everything that he had made, and, behold, it was very good."

   Studovat vnitřní smysl

Genesis 1: The Creation and Development of our Spiritual Life      

Napsal(a) Rev. William Woofenden

The first book of the Bible is "Genesis", which means "creation". It's a very, very ancient story - one of the oldest stories of humankind, and it's full of symbolic meaning that - still - gets to the core of what it is to be truly human.

The first three days of creation describe the development of the natural degree of man's life. They come first as a preparation for the opening of the spiritual degree of our minds. The creation of the grass, herbs, and trees took place on the third day, and constitutes the third step in regeneration. The creation of the fowl and fish was on the fifth day. Between these on the fourth day the sun, moon, and stars were created.

From the beginning man had light, for all light is from the Lord, but it was not direct light. He was not at first in the clear light of the sun, moon, and stars, which are set in the firmament. The firmament is the internal man. There is a preparation that has to be made before the internal man is opened. At first we think we see the truth and do good from ourselves. Hence only inanimate things are produced. All truth and good are from the Lord who alone is truth and goodness, and only when we come to acknowledge this can we have true love from him, true faith in Him, and true knowledge of spiritual things. These are not seen from the external or natural degree of life.

Again we should note a change of language. It was said, "Let the earth bring forth" the grass, herb, and fruit trees. Now and through the remaining days it is said that "God created." Man has a part to play in his regeneration. There must be in his mind forms into which the warmth of love and the light of faith and of spiritual truths can flow.

When the mind is so prepared, influx from the Lord can be received, with greater power. "And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven." It should be noted that it is the waters that are commanded to bring forth the moving creature that hath life, and that it is not the seas but the waters which are to produce the living creatures. The seas represent the gathering together of knowledges, but by the "waters" are meant the spiritual truths in the mind. So in the Lord's words to the woman of Samaria, "Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst" (John 4:14). In Ezekiel it is the "waters" issuing from the sanctuary that give life (Ezekiel 47:1). The Psalmist writes, "Who layeth the beams of his chambers in the waters" (Psalm 104:3). It is not in natural waters that the Lord lays the beams of His chambers. His chambers are the interior principles of His church; the beams give them support and strength. These are said to be laid in the waters because they rest and have their foundation in the genuine truths of the Word. So in Revelation the Word itself is described as a pure river of water of life.

The will faculty in man embraces all his affections and is the internal man. When the sun, moon, and stars—love, faith, and knowledges of spiritual truth—are set in this heaven and begin to impart their warmth and light to the external man, enabling him to think and act from these higher and purer principles, then the external man is gifted with a new life. There may be no apparent change in his outward conduct—he may already be living a moral life—but the motives that direct his acts will be wholly different. And it is the motive that gives character to the act as well as to the actor. He no longer thinks of the truths that he has learned, either natural or spiritual, as the product of his own mind nor of the good, that he does as the result of his own efforts, but thinks of them as wholly from the Lord, who alone is the source of all true light and life.

Before one recognizes clearly that all good and truth come from the Lord, he can bring forth only inanimate things, the grass, herb, and fruit tree, however good and useful these may be. But when he is enlightened by genuine love and faith, his knowledges become the basis for the development of spiritual life and God can create in him the living creatures that have life. First the fishes are created; then the fowl of the air. There is a difference between fishes and birds. The fishes, living in water, represent our affections for natural truths. The great whales, the largest of living creatures, are affections for the great general principles that control the mind. The principle may be either true or false. Of Pharaoh or Egypt it is written, "Thou art as a whale in the seas: and thou earnest forth with thy rivers, and troubledst the waters with thy feet, and fouled at their rivers" (Ezekiel 32:2) Here is pictured a ruling false principle from the natural degree of the mind — Egypt. That is, when the ruling principle is false, it will be a monster making the truths in the mind obscure like filthy or muddy waters.

Another example of the meaning of the whale in a bad sense is in the story of Jonah. When the principle is false it swallows up for a time all the truths that are in the mind. This is the whale swallowing Jonah the prophet. But Divine truth cannot be used by a false principle so as to become a part of its organic structure. Nor can the Divine truth perish. So the whale could not digest Jonah, nor could the prophet perish, but the whale vomited him up.

Spiritually there are whales trying to swallow prophets today, evil principles that try to use Divine truths to attain their ends. In the creation story, however, the whales are affections for the principles of natural truth for the sake of uses to the spiritual man. There is one source of genuine love. The creatures of the fifth day are living because they are animated by this love. Birds fly in the air above the earth. They have the power of flight and enjoy broader views. They represent affections for truth that rise above the natural. They are the thoughts that look at life from the heights of spiritual perception, ideas about the Lord, heaven, and spiritual things. Isaiah writes, "They that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles" (Isaiah 40:31). Birds represent spiritual intelligence, the power to lift us up to understand spiritual truth in heavenly light, through which truth the Lord can impart to us something of the Divine intelligence. So at the baptism of the Lord "The heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him" (Matthew 3:16). So a new knowledge of heavenly life is given, a new perception of our possibilities, and in this higher intelligence a basis for further development is laid. This further development is pictured in the creation of the living creatures upon the earth. These are symbols of the affections. Here, too, it is said, "Let the earth bring forth" and also "And God made the beast of the earth." The creation of living animals on the earth and of man in the image and likeness of God marks the completion of the six days of creation—the six stages in regeneration. Man has first to learn what is to be believed and done and then to do it.

It is the office of the understanding to hear the Word and of the will to do it. In this way the truths are made our own, and the will and understanding make one mind. And when one begins to act from love as well as from faith, he becomes a spiritual man, who is called an image of God, and is given dominion over all things. Thus all things natural and spiritual come to be a delight to him and serviceable to him. To be an image and likeness of God one must act from impulses similar to those of God. This he cannot do until he comes into the final state of regeneration. Then he will not act from selfish motives, as does the natural man, nor from mere obedience to truth, but from love to the Lord and the neighbor. When these loves are developed and rule, to them is given the dominion over all subordinate affections and the fruits of all the growths of intelligence. These are what make man to be a man and cause him to be in the image and likeness of his Maker. Each step in the formation of a truly human character the Lord saw and pronounced good, but of the work of the sixth day it is said, "God saw everything that he had made, and, behold, it was very good."

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...

Apocalypse Explained 257

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 402


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 246, 300, 476, 478, 480, 670, 709, ...

Apocalypse Revealed 200, 414

Conjugial Love 132, 156

Divine Love and Wisdom 11, 18, 287, 358

Divine Providence 123, 328

Doctrine of the Sacred Scripture 14, 103

Heaven and Hell 137

The Last Judgement 20

True Christian Religion 20, 34, 46, 48, 364, 490


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 229, 294, 401, 513, 526, 527, 555, ...

Canons of the New Church 45

Charity 91

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 23, 25, 28

De Verbo (The Word) 14

Spiritual Experiences 1973, 1974, 5605, 6110

Marriage 20, 34, 46, 48, 71

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Sáng thế 2:3, 7, 16, 19, 5:1, 2, 6:1, 21, 8:17, 9:1, 2, 3, 6, 11:7

Cuộc di cư 20:11

Phục truyền luật lệ ký 4:19, 32:4

2 vị vua 19:15

2 biên niên sử 2:11

Nehemiah 9:6

Việc làm 12:7, 9, 26:8, 38:8

Thánh vịnh 8:4, 7, 19:2, 24:2, 33:6, 7, 9, 74:16, 95:5, 104:6, 14, 19, 25, 115:15, 16, 121:2, 136:5, 7, 9, 148:4, 7

Tục ngữ 8:29

Truyền đạo 3:11

Ê-sai 40:26, 45:7, 61:11

Giê-rê-mi 4:23, 10:12, 31:35

Giô-na 1:9

Zechariah 12:1

Matthew 19:4

dấu 4:28, 10:6

Luke 3:38

Công vụ tông đồ 4:24, 17:29

1 Cô-rinh-tô 11:7, 15:38

2 Cô-rinh-tô 4:6, 6:14

Cô-lô-se 3:10

1 Ti-mô-thê 4:4

Hê-bơ-rơ 6:8, 11:3

James 3:9

2 Peter 5, 6

Mặc khải 4:11

Významy biblických slov

chúa
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Chúa Trời
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

Đất
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

Tối
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

Nước
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

tốt
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

ngày
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Đêm
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

giữa
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

Dưới
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

một
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

nơi
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

biển
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

cây
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

ngày thứ ba
'Three' denotes fullness, and 'a third,' not full.

hai
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

lớn hơn
In general, things that are “elder” in the Bible represent spiritual states that come before others. For example, of the two sisters Jacob married, Leah...

ban ngày
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ngôi sao
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

sao
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

thứ tư
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

Sống
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

chim
Fowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Fowl signify intellectual things. Fowl signify thoughts, and all that creeps...

Bay
To fly, when spoken of the Lord, signifies to foresee and to provide. To fly, when predicated of the Lord, also signifies omnipresence. To fly...

ban phước
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

Đầy
There are two ways something can be filled: It can be filled with something bad against the wishes of its owner, or it can be...

chúng ta
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

ban cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

thứ sáu
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

sáu
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Our Bodies Connect to God's Design of the Universe

The human body is a microcosm of the divine design. Join us to learn about its connection to heaven and what its form can teach us about spiritual reality and how our minds work.


The Creation Story: Signs of Life - S&L Short Clips

The Biblical creation story is about the re-creation of our minds. Learn how the first signs of life on the third day symbolize heavenly ideas taking root in our lives.


Swedenborg 101: The Basic Nature of Everything - Swedenborg and Life

In this episode, host Curtis Childs and featured guests explore what eighteenth-century Christian mystic and philosopher Emanuel Swedenborg learned during his mystical explorations of the spiritual world. They delve into his life, spiritual awakening, and resulting philosophies about the relationship between this life and the afterlife.


What the 7 Days of Creation Mean - Swedenborg and Life

Was everything we see around us really created in seven days? Could that story in Genesis actually have something to say to each of us, right now? Join us as we discuss Swedenborg's accounts of his spiritual experiences and what he learned through them.

Sáng thế 1:1-5 >> 03:55
, 10:28
, 15:10
, 27:16
, 31:59
, 40:26

Does God Want us to Dominate Nature? - Swedenborg Minute

Is there a religious call to exploit nature? Here, Swedenborg tackles a bit of text that has led some people to believe just that.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Animals and Plants in Heaven
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Celebrating the Seven Days of Creation
Offers a wide array of ideas for play time, art projects, field trips, and more.
Activity | Ages up to 10

 Correspondences of Light
Illustrations of three stories in the Word that talk about light. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Creation Chain
Make a paper chain with the names (or pictures) of the people in your family and other things that the Lord has made. Or make a paper chain that illustrates several things in creation that depend on one another. 
Project | Ages 4 - 14

 Creation Diorama
A great family project to build and display in your home.
Project | Ages 4 - 10

 Creation Mobile
Assemble this lovely mobile to remind you of all the Lord's precious gifts to us.
Project | Ages 4 - 14

 Creation Poem with Hand Motions
A lovely poem about creation with hand motions.
Activity | Ages up to 10

 Creation | Seas to Trees Pop-up
Color cut-and-fold pop-up project showing dry land rising out of the water and then growing a tree illustrating Genesis 1:9-13. Sample activity from Creation: reflection of God, Level C, ages 11-14.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Creation Sequencing Cards
Children can color and cut out these cards, then practice putting them in order from day 1-7.
Activity | Ages 4 - 10

 Creation Story (circle book project)
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Creation | The First Day - Level A
Complete lesson with activity choices: light and darkness game and song, separate light and darkness collage, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from Creation: reflection of God, Level A, ages 3-6.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 6

 Creation | The First Day - Level B
Complete lesson with activity choices: light and darkness experiment with accompanying video, let there be light folding paper project, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from Creation: reflection of God, Level B, ages 7-10.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Creation | The First Day - Level C
Complete lesson with activity choices: living in the dark--group blindfold games, video and discussion on the bible, creation and a can of peaches, scripted story discussion, and an illustrated quotation card. Sample Lesson from Creation: reflection of God, Level C.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Family Worship: The Story of Creation
Ideas for reading and discussing the story of creation in Genesis 1. Includes suggestions for extending the experience such as going for a nature walk.
Religion Lesson | Ages 3 - 15

 God Said What? The Creation Story
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Memory Verse: Giving Thanks for Creation
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Life Is Eternal
Activity | Ages 4 - 14

 Men and Women Are Different
Studies confirm that differences between men and women extend beyond the physical body, affecting engagement on all levels of life.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Overview of Creation Reflection of God Levels A, B, C for ages 3-14
Overview of Creation: reflection of God, Levels A, B, C for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Prophecies of the Advent
Prophecies of Jesus' advent on earth often use the image of new light dawning in darkness to describe the spiritual impact His birth would have on the world.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Quotes: Giving Thanks for Creation
Teaching Support | Ages over 15

 Stars
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Summary of Creation and Thankfulness
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Sun and the Fruit of Creation
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Thankfulness
A Thanksgiving "wreath" to color and display.
Project | Ages 4 - 14

 Thanking the Lord for Creation
How can your words and actions show the Lord that you appreciate His creation?
Activity | Ages over 15

 The Creation
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Creation: A General View
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Creation: The Fifth and Sixth Days
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Creation: The First Four Days
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Days of Creation Collage Book or Mural
Ideas from an art teacher for making a creation book or mural.
Project | Ages 4 - 10

 The Fifth Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Fifth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The First Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The First Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Fourth Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Fourth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Greatest Gift
Article | Ages 15 - 17

 The Meaning of the Tree of Life
Worship Talk | Ages over 18

 The Purpose of Creation
Birth brings a person into the natural world, but God's ultimate purpose is that a person be born again into heavenly life, the life of the spirit.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Second Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Second Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Seven Days of Creation
An illustrated story of the seven days of creation.
Story | Ages 3 - 7

 The Sixth Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Sixth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Story of Creation
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Story of Creation: Family Worship Ideas
Detailed notes on the seven days of creation.
Article | Ages over 18

 The Third Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Third Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Universe
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Word Made Flesh
Like Genesis, the Gospel of John begins with creation. While Genesis describes the creation of natural light, John describes a second creation into spiritual light.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Two Great Lights
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Using the Lord’s Creation
Worship Talk | Ages over 18

 Where Did Everything Come From?
Grandpa explains to Annika and Peter where everything came from.
Story | Ages 4 - 6

 Why Are We Here?
Lesson and activities to explore why we were created - what God intends for us.
Religion Lesson | Ages over 15


Přeložit: