Exodus 24

Studovat vnitřní smysl

Vietnamese (1934)     

← Exodus 23   Exodus 25 →

1 Ðức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Na-đáp, và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên hãy lên cùng Ðức Giê-hô-va ở đằng xa mà lạy.

2 Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Ðức Giê-hô-va mà thôi, còn họ không đến gần, và dân sự cùng không lên cùng người.

3 Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Ðức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi lời Ðức Giê-hô-va phán dạy.

4 Môi-se chép hết mọi lời của Ðức Giê-hô-va; rồi dậy sớm, xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng mười hai cây trụ chỉ về mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.

5 Người sai kẻ trai trẻ của dân Y-sơ-ra-ên đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Ðức Giê-hô-va bằng con bò tơ.

6 Môi-se lấy phân nửa huyết đựng trong các chậu, còn phân nửa thì rưới trên bàn thờ.

7 Ðoạn, người cầm quyển sách giao ước đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng: Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Ðức Giê-hô-va phán chỉ.

8 Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Ðây là huyết giao ước của Ðức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời nầy.

9 Ðoạn, Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão dân Y-sơ-ra-ên đều lên núi,

10 ngó thấy Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, dưới chân Ngài có một vật giống bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời thanh-quang.

11 Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong vòng dân Y-sơ-ra-ên; nhưng họ ngó thấy Ðức Chúa Trời, thì ăn và uống.

12 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó; ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép đặng dạy dân sự.

13 Môi-se bèn chờ dậy cùng Giô-suê, kẻ hầu mình, rồi Môi-se đi lên núi Ðức Chúa Trời.

14 Người bèn nói cùng các trưởng lão rằng: Hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến chừng nào trở về cùng các ngươi. Nầy, A-rôn và Hu-rơ ở lại cùng các ngươi, ai có việc chi hãy hỏi hai người đó.

15 Vậy, Môi-se lên núi, mây che phủ núi.

16 Sự vinh quang của Ðức Giê-hô-va ở tại núi Si-na -i; trong sáu ngày mây phủ núi, qua ngày thứ bảy Ðức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-se.

17 Cảnh trạng của sự vinh quang Ðức Giê-hô-va nơi đỉnh núi, trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, khác nào như đám lửa hừng.

18 Môi-se vào giữa đám mây, lên núi, ở tại đó trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.

← Exodus 23   Exodus 25 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9375, 9376, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 666, 921, 1001, 1038, 1298, 1530, 1736, ...

Apocalypse Revealed 336, 348, 379, 529

The Lord 39

Doctrine of Life 59, 60

True Christian Religion 284, 285, 706, 730


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 69, 270, 329, 365, 405, 430, 594, ...

On the Athanasian Creed 62

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 50

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 12:7, 32:31

Exodus 6:23, 16:10, 17:9, 10, 12, 15, 19:3, 8, 11, 12, 20, 20:24, 25, 24:1, 9, 28:21, 31:18, 32:1, 15, 33:20, 34:1, 27, 28

Numbers 11:16, 28

Deuteronomy 1:15, 4:24, 5:2, 22, 31, 31:9

Joshua 1:1, 4:5, 8, 24:21, 26

Judges 13:22

2 Samuel 22:9, 13

1 Kings 8:21, 18:31, 19:8, 22:19

2 Chronicles 15:14, 15

Nehemiah 9:14, 10:1

Psalms 19:12, 50:5

Isaiah 6:1

Jeremiah 31:32

Ezekiel 1:26, 27, 28, 8:11, 16:8

Haggai 2:5

Matthew 17:5, 26:28

Acts of the Apostles 7:38

Romans 9:4

2 Corinthians 3:3

Galatians 4:24

Hebrews 9:20, 12:18

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Blessings: The Lord Our God
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Marriage: Covenant with the Lord
Marriage is a binding covenant between two people. When the covenant is brought before the Lord it becomes a three way covenant between husband, wife, and the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Obedience
Worship Talk | Ages over 18

 With My Hands I…
Draw a picture of good things you can do with your hands.
Project | Ages up to 10


Přeložit: