Exodus 20

Studovat vnitřní smysl

Vietnamese (1934)     

← Exodus 19   Exodus 21 →

1 Bấy giờ, Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng:

2 Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.

3 Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.

4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.

5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,

6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.

7 Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Ðức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

8 Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.

9 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;

10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết;

11 vì trong sáu ngày Ðức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.

12 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho.

13 Ngươi chớ giết người.

14 Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

15 Ngươi chớ trộm cướp.

16 Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.

17 Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.

18 Vả, cả dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói, thì run rẩy và đứng cách tận xa.

19 Dân sự bèn nói cùng Môi-se rằng: Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe; nhưng cầu xin Ðức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng.

20 Môi-se đáp rằng: Ðừng sợ chi, vì Ðức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội.

21 Vậy, dân sự đứng cách tận xa, còn Môi-se đến gần đám mây đen kịt có Ðức Chúa Trời ngự ở trong.

22 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Các ngươi đã thấy ta từ trên trời phán xuống cùng;

23 vậy, chớ đúc tượng thần bằng bạc hay bằng vàng mà sánh với ta.

24 Ngươi hãy lập cho ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu, cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó.

25 Nếu ngươi lập cho ta một bàn thờ bằng đá, chớ dùng đá chạm, vì nếu ngươi dùng đồ để chạm thì sẽ làm đá đó ra ô uế.

26 Ngươi chớ đi từ bực thang lên bàn thờ ta, hầu cho sự lõa lồ ngươi không tố lộ.

← Exodus 19   Exodus 21 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 8753, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, ...

Apocalypse Explained 405


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1298, 1551, 1754, 2009, 2332, 2575, 2826, ...

Apocalypse Revealed 213, 392, 457, 474, 601, 847

Divine Providence 230

The Lord 59

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 9, 284, 291, 301, 305, 309, 313, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 78, 240, 304, 391, 504, 532, 539, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 35, 43, 49

Marriage 9

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 1:31, 2:2, 15:17, 27:20, 39:9

Exodus 13:3, 14, 16:23, 19:3, 16, 20:4, 23, 21:12, 17, 22:19, 23:1, 12, 24, 24:4, 28:42, 43, 29:46, 31:12, 32:4, 8, 34:7, 14, 17, 21, 35:1

Leviticus 11:45, 18:20, 19:3, 4, 11, 12, 20:5, 10, 23:3, 24:15, 25:38, 42, 55, 26:1, 2, 13

Numbers 5:12, 14:18, 15:32, 25:11

Deuteronomy 4:10, 16, 23, 25, 36, 40, 5:4, 6, 23, 27, 6:14, 7:9, 8:2, 16, 16:22, 20:1, 21:18, 27:5, 15

Joshua 8:31, 23:7, 24:19

Judges 6:10, 17:3

1 Samuel 22:3

1 Kings 8:12, 11:4, 12:28, 18:39

2 Kings 5:18, 27, 17:7, 12, 35

2 Chronicles 7:19, 33:7

Nehemiah 9:13, 14

Job 21:19

Psalms 50:7, 81:7, 10, 11, 101:2, 109:14

Proverbs 19:5

Isaiah 58:13

Jeremiah 16:14, 17:21, 22, 32:18

Ezekiel 18:2, 20:5, 7, 20

Daniel 3:18, 9:4

Hosea 12:10

Micah 2:2

Malachi 1:6, 3:5

Matthew 5:21, 27, 33, 15:4, 19:3, 18, 27:25

Mark 7:10, 10:19

Luke 13:14, 18:20, 23:56

John 9:2, 14:23

Acts of the Apostles 4:24, 17:29, 20:33

Romans 2:21, 7:7, 13:9

Ephesians 6:2, 3

Hebrews 4:10, 11, 12:18, 19

James 2:11

1 Peter 1

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 A Day of Rest
In the New Church we are told that when we are trying to be loving and kind to other people, then the Lord is at rest. And this is the real Sabbath.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Does the Lord Forgive?
Lesson and activities looking at the Lord's love and mercy in forgiving us.
Religion Lesson | Ages over 15

 Forgiveness and Mercy
The Lord forgives sins, because He is mercy itself. To receive forgiveness a person must admit wrongdoing, stop doing evil, and begin a new life.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 For Reflection: A Perfect Sabbath
Think about ways to look to the Lord and also get some rest and recreation as you celebrate the Sabbath day.
Activity | Ages over 4

 His Life Within You
The first commandment calls us to commit our life to the Lord, to delight in knowing Him and in feeling His life within us.
Article | Ages over 15

 Honor Your Father and Your Mother
Coloring Page | Ages 7 - 14

 I Am the Lord Your God
Worship Talk | Ages over 18

 Identify and Name False Gods
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Memory Verse: Holy Is His Name
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Keeping the Sabbath
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Love Me Keep My Commandments
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Lord Our God
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Worship of the Heart
Activity | Ages 4 - 14

 Moses Receiving the Ten Commandments
Color and cut out the pieces to assemble a project showing Moses receiving the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 No Other Gods
The first commandment tells us that we should worship the one true God and have no other Gods before Him. This sounds simple enough. Who would bow before a carved image or worship an idol? The fact is, we all do. The First Commandment is as important for us today as it ever was.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 Our Covenant with God
A covenant is a promise made between two or more people. New Church teachings explain how keeping covenant joins a person with the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Our Covenant with the Lord
Lesson and activities exploring our covenant with the Lord and how we can respond to His love.
Religion Lesson | Ages over 15

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Giving of the Ten Commandments
Make a picture of Moses bringing the two tablets of stone down Mount Sinai to help you focus on the miraculous way the Lord gave us the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 Quotes: Holy Is His Name
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Keeping the Sabbath
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Love Me and Keep My Commandments
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: The Lord Our God
Teaching Support | Ages over 15

 Remember the Sabbath
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Resting in the Lord
Worship Talk | Ages over 18

 Sensual Pleasure and Delights
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Taking the Lord's Name in Vain
Might you be coming close to taking the Lord's name in vain without even realizing it? 
Activity | Ages 11 - 17

 The Eighth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Fifth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The First Commandment
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The First Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Fourth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Function of Wings
Compare the function of a bird's wings with how the Ten Commandments - and other parts of the Lord's Word - help us.
Activity | Ages 7 - 17

 The History and Meaning of the Sabbath
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord's Commandments Mobile
This complex project combines the two great commandments and the Ten Commandments in one mobile.
Project | Ages 7 - 14

 The Lord Will Not Hold Him Innocent
Article | Ages 15 - 17

 The Ninth and Tenth Commandments
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Second Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Seventh Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Sixth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Ten Commandments
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Commandments
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Commandments
The Ten Commandments list actions a person must do in order to connect with God. Explore the spiritual meaning to commandments using New Church online resources.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Ten Commandments
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Ten Commandments (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments Calligraphy
Color the border around this calligraphy of the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments in Hebrew
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments Received, The Golden Calf
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Third Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Two Tablets
Use a modeling compound to make small tablets. 
Project | Ages 7 - 14

 Turning Away from False Gods Collage
Make a collage showing things people might “worship” or seem to make a higher priority in their lives than the Lord. 
Project | Ages 7 - 17

 What Worship Is
Worship Talk | Ages over 18

 Why We Need Rules
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Worshiping the Lord Alone
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Worshiping the One True God
Worship Talk | Ages over 18

 You Shall Not Take the Name of the Lord Your God in Vain
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: