Phục truyền luật lệ ký 16:2

Study

          

2 Tại trong nơi mà Ðức Giê-hô-va sẽ chọn để danh Ngài ở, ngươi phải dùng con sinh bằng bầy chiên và bầy bò, dâng làm lễ Vượt-qua cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 2. You shall therefore regard as most holy to the Lord, all the goodness and wisdom proceeding from the Lord's glorification and conjunction with mankind, and the redemption effected thereby; and to Him shall you ascribe all the spiritual and natural affections derived from that being in whom dwelt the fullness of the Godhead visibly displayed in human form, namely, the Lord Jesus Christ.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: