Phục truyền luật lệ ký 16:19

Study

          

19 Ngươi chớ làm dịch sự chánh trực, chớ thiên vị ai, cũng chẳng nên nhận của hối lộ; vì của hối lộ làm cho mù mắt kẻ khôn ngoan, và làm rối lời của người công bình.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 19. You shall not permit your judgement to be warped by worldly desires; you shall not permit what is fashionable or what is profitable to influence your judgement of what is right; for the consideration of worldly advantage in these matters blinds the understanding, and turns aside the dictates of conscience.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: