Phục truyền luật lệ ký 16:17

Study

          

17 Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 17. Every principle and faculty of the mind (shall endeavour to serve the Lord), as far as they are able, according to the influx received from the Divine Love and Wisdom.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: