Phục truyền luật lệ ký 16:10

Study

          

10 kế ngươi sẽ giữ lế bảy tuần cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi do tay mình đem dâng của lễ lạc ý, tùy theo Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 10. And truths will be implanted in the soul in good derived from the Divine Love and Wisdom, by which you shall render service to the Lord with all your powers from a free principle of love according as you shall receive ability from the Divine Love and Wisdom.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: