Phục truyền luật lệ ký 14:24

Study

          

24 Khi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho, nếu đường đi lấy làm xa quá cho ngươi, đến nỗi không thế đem nộp của thuế một phần mười ấy được, vì chỗ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi chọn để đặt danh Ngài, cách xa ngươi,


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 24. And if the truth of the Lord be too exalted for you, so that you can not bring yourself entirely into conformity with it; or if the states be too far removed from you, which the Lord shall show you are in accordance with the love and wisdom of His Divine Humanity, when you have received a new proprium, or life as it were of your own from the Divine Goodness and Wisdom;    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: