Phục truyền luật lệ ký 10:5

Study

          

5 Ta trở đi xuống núi, để hai bảng vào hòm mà ta đã đóng, và hai bảng ấy còn ở tại đó, y như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn ta vậy.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 5. And the internal man then turned from this state of perception to regulate the external life, and stored up the truths received from heaven in the new regenerate will, where they remain to regulate the life, as commanded from the Lord.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: