Phục truyền luật lệ ký 10:21

Study

          

21 Ấy chính Ngài là sự vinh quang ngươi và là Ðức Chúa Trời ngươi, Ðấng đã làm những việc lớn lao và đáng kính nầy, mà mắt ngươi đã thấy.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 21. These are what give you true worth of character, these are worthy of reverence and worship, these have given you all that you have of good, and made you abominate your evil propensities, as has been made evident to your understanding.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: