Phục truyền luật lệ ký 10:13

Study

          

13 giữ các điều răn và luật lệ của Ðức Giê-hô-va, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước?


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 13. To do everything which the soul perceives from the Lord to be right both in will and deed, for it is seen in this state that to follow this perception is the soul's truest good.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: