A-mốt 1

Studovat vnitřní smysl

       

1 Lời của A-mốt, người trong bọn chăn ở Thê-cô-a, là lời đã được soi dẫn cho người về Y-sơ-ra-ên, đang đời Ô-xia, vua Giu-đa, và đang đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước cơn động đất.

2 Người nói rằng: Ðức Giê-hô-va sẽ gầm thét từ Si-ôn. Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, chót núi Cạt-mên sẽ khô héo.

3 Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ða-mách đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã lấy đồ đập lúa bằng sắt mà đập Ga-la-át.

4 Ta sẽ sai lửa đến trong nhà Ha-xa-ên, đặng thiêu nuốt đền đài của Bên-Ha-đát.

5 Ta sẽ bẻ gãy then của Ða-mách; ta sẽ dứt dân cư khỏi trũng A-ven, và kẻ cầm cây trượng khỏi nhà Ê-đen; còn dân sự Sy-ri sẽ bị đày qua Ki-rơ làm phu tù, Ðức Giê-hô-va phán vậy.

6 Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ga-xa đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã đem hết dân sự đi làm phu tù mà nộp cho Ê-đôm.

7 Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ga-xa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó.

8 Ta sẽ dứt dân cư khỏi Ách-đốt và kẻ cầm cây trượng khỏi Ách-ca-lôn. Ta sẽ trở tay ta nghịch cùng Éc-rôn; và phần sót lại của người Phi-li-tin sẽ chết, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

9 Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ty-rơ đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã nộp hết dân sự cho Ê-đôm, chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em.

10 Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ty-rơ, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó.

11 Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ê-đôm đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình, bẻ cả lòng thương xót, và cơn giận nó cứ cắn xé không thôi, nuôi sự thạnh nộ đời đời.

12 Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-man, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Bốt-ra.

13 Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của con cái Am-môn đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã mổ bụng đờn bà chửa của Ga-la-át đặng mở rộng bờ cõi mình.

14 Ta sẽ thắp lửa trong vách thành áp-ba, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó giữa tiếng kêu giặc giã trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong ngày bão táp.

15 Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau, Ðức Giê-hô-va phán vậy.Exploring the Meaning of A-mốt 1      

Napsal(a) Joe David

Amos was a prophet in ancient Israel during the reigns of Jeroboam II and Uzziah. His writings/sayings date from around 760-755 BC.

In his explanations of the inner meaning of the Word, Swedenborg summarizes the meaning of Amos's prophecies in his unpublished work, "The Inner Meaning of the Prophets and Psalms". We've used that text, and references made elsewhere by Swedenborg to these verses, and then the more general system of words and their symbolism that he described, to suggest the outlines of the internal sense of these Bible chapters.

In Amos 1:1-2, the verses describe the Lord teaching us about the Word and doctrine from the Word. In this book of the Bible, the prophet Amos symbolizes the Lord. Amos was a shepherd, and of course that metaphor is used to describe the Lord Jesus Christ, too, in the New Testament.

The book of Amos describes the Lord's anger and impatience with the Children of Israel - in the literal sense. Inside, though, it is really a story of the Lord’s great love and concern for us. This is a book of promise: The Lord will triumph over hell’s quest to dominate us and destroy the gift of salvation. This victory is not an occasional interest of the Lord’s; He has an “ardent zeal” to protect us.

In verse 2, the roaring of the Lord from Zion and the uttering of His voice from Jerusalem teach us several things about Him in this context:
- He has grievous distress for His church and people.
- He has an ardent zeal for protecting heaven and the church.
- He warns of coming vastations.
- He points to the drying up of our “Mount Carmel” and the effects this will have on our “vineyards.”

There are different ways to destroy true ideas and good loves. Verses 3-15 in this chapter describe the different ways that people do this.

Verses 3-5 are talking about people who pervert knowledges from the Word, knowledges which help us form true, useful doctrine. When people successfully corrupt knowledge from the Word, they also undermine the good that would come from that knowledge. But, these people will perish, spiritually.

Verses 6-8 describe people who apply the Word to create or reinforce heretical false ideas. That's not a good thing to do; they will perish, too.

Verses 9-10 address people who pervert knowledges [cognitiones] of good and truth, and thereby injure the external sense of the Word.

Verses 11-12 are about people who pervert the sense of the letter of the Word by falsity, by which doctrine perishes.

Finally, verses 13-15 describe people who falsify the truths of the sense of the letter of the Word: they do not resist in the day of combat, but destroy the truth of doctrine.

What are we to make of this? One take-away is that the Lord loves us, and wants to protect us. Another is that he wants us to carefully read the Word and seek the truths in it - those in the literal sense, and those in the internal sense. From these we should form sound doctrine, and develop good loves that can be built on true ideas.

For further reading, see Arcana Coelestia 2606, 10325, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 201.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 1      

Napsal(a) Joe David

Amos was a prophet in ancient Israel during the reigns of Jeroboam II and Uzziah. His writings/sayings date from around 760-755 BC.

In his explanations of the inner meaning of the Word, Swedenborg summarizes the meaning of Amos's prophecies in his unpublished work, "The Inner Meaning of the Prophets and Psalms". We've used that text, and references made elsewhere by Swedenborg to these verses, and then the more general system of words and their symbolism that he described, to suggest the outlines of the internal sense of these Bible chapters.

In Amos 1:1-2, the verses describe the Lord teaching us about the Word and doctrine from the Word. In this book of the Bible, the prophet Amos symbolizes the Lord. Amos was a shepherd, and of course that metaphor is used to describe the Lord Jesus Christ, too, in the New Testament.

The book of Amos describes the Lord's anger and impatience with the Children of Israel - in the literal sense. Inside, though, it is really a story of the Lord’s great love and concern for us. This is a book of promise: The Lord will triumph over hell’s quest to dominate us and destroy the gift of salvation. This victory is not an occasional interest of the Lord’s; He has an “ardent zeal” to protect us.

In verse 2, the roaring of the Lord from Zion and the uttering of His voice from Jerusalem teach us several things about Him in this context:
- He has grievous distress for His church and people.
- He has an ardent zeal for protecting heaven and the church.
- He warns of coming vastations.
- He points to the drying up of our “Mount Carmel” and the effects this will have on our “vineyards.”

There are different ways to destroy true ideas and good loves. Verses 3-15 in this chapter describe the different ways that people do this.

Verses 3-5 are talking about people who pervert knowledges from the Word, knowledges which help us form true, useful doctrine. When people successfully corrupt knowledge from the Word, they also undermine the good that would come from that knowledge. But, these people will perish, spiritually.

Verses 6-8 describe people who apply the Word to create or reinforce heretical false ideas. That's not a good thing to do; they will perish, too.

Verses 9-10 address people who pervert knowledges [cognitiones] of good and truth, and thereby injure the external sense of the Word.

Verses 11-12 are about people who pervert the sense of the letter of the Word by falsity, by which doctrine perishes.

Finally, verses 13-15 describe people who falsify the truths of the sense of the letter of the Word: they do not resist in the day of combat, but destroy the truth of doctrine.

What are we to make of this? One take-away is that the Lord loves us, and wants to protect us. Another is that he wants us to carefully read the Word and seek the truths in it - those in the literal sense, and those in the internal sense. From these we should form sound doctrine, and develop good loves that can be built on true ideas.

For further reading, see Arcana Coelestia 2606, 10325, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 201.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2606, 10325

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 201


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 367, 1197, 3995, 4171, 6419, 6804, 9340, ...

Apocalypse Revealed 343, 612


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 419, 532, 601, 746, 817, 850

Scriptural Confirmations 9, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Sáng thế 27:41, 36:33

Cuộc di cư 3:1

Số 20:20

1 Samuel 6:17

2 Samuel 12:31, 14:2

2 vị vua 8:12, 14:23, 28, 15:16, 16:9

2 biên niên sử 20:10, 11, 21:16, 17, 26:1

Thánh vịnh 29:4

Ê-sai 8:4, 17:1, 21:11, 23:1, 33:9, 34:5

Giê-rê-mi 25:30, 28:8, 47:1, 49:1, 7, 23

Ezekiel 21:25, 25:1, 12, 15, 26:1, 27:1, 27, 28:1, 30:17, 35:1

Ô-sê 1:1, 10:8, 14:1

A-mốt 2:2, 5, 3:8, 9, 5:5, 7:14, 9:7

Obadiah 1:1

Zephaniah 2:4, 8

Zechariah 9:1, 2, 3, 5, 14:5

Malachi 1:4

Významy biblických slov

Giu-đa
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Con trai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

Nói
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Khô
In the Bible (and in life), the idea of withering is usually connected to plants, and plants generally wither if they don't get enough water....

khô héo
In the Bible (and in life), the idea of withering is usually connected to plants, and plants generally wither if they don't get enough water....

héo
In the Bible (and in life), the idea of withering is usually connected to plants, and plants generally wither if they don't get enough water....

bốn
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

đập lúa
'To thresh,' as in Micah 4:13, signifies dissipating evils among people of the church.

tay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Anh em
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

ngày
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

trưởng
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Mental Trash Talk

Somebody's playing basketball inside your head.


Přeložit: