1 Samuel 8

Studovat vnitřní smysl

Vietnamese Bible (1934)     

← 1 Samuel 7   1 Samuel 9 →

1 Khi Sa-mu-ên đã già, thì lập các con trai mình làm quan xét cho Y-sơ-ra-ên.

2 Con đầu lòng, tên là Giô-ên, con thứ là A-bi-gia; hai người đoán xét tại Bê -e-Sê-ba.

3 Nhưng hai con trai người chẳng noi theo gương người, xiêu lòng tham của, nhậm lấy hối lộ, và trái lệch sự công bình.

4 Hết thảy những trưởng lão đều hiệp lại, đến tìm Sa-mu-ên tại a-ma,

5 nói rằng: Kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi.

6 Các lời chúng nói rằng: Hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi; chẳng đẹp ý Sa-mu-ên; Sa-mu-ên bèn cầu khẩn Ðức Giê-hô-va.

7 Ðức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa.

8 Chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến ngày nay: chúng nó đã lìa bỏ ta đặng hầu việc các thần khác.

9 Vậy bây giờ, hãy nghe theo lời chúng nó, song chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó đó sẽ đãi chúng nó ra làm sao.

10 Sa-mu-ên thuật lại mọi lời của Ðức Giê-hô-va cho dân sự đã cầu xin Ngài một vua,

11 mà rằng: Này là cách của vua sẽ cai trị các ngươi. Người sẽ bắt con trai các ngươi đặng đánh xe mình, hoặc đặt vào quân kị, để chạy trước xe của người.

12 Người sẽ lập chúng nó làm trưởng ngàn người và và trưởng năm mươi người, hoặc bắt chúng nó cày ruộng người, gặt mùa màng người, chế tạo binh khí người, và đồ đạc của xe cộ người.

13 Người sẽ bắt con gái các ngươi làm thợ chế dầu thơm, làm đầu bếp, và thợ bánh mì.

14 Người sẽ thâu vật tốt nhất của ruộng, vườn nho, và cây ô-li-ve của các ngươi, đặng phát cho tôi tớ người.

15 Người sẽ đánh thuế một phần mười về ngũ cốc và vườn nho các ngươi, mà phân phát cho những hoạn quan và tôi tớ người.

16 Người sẽ bắt những tôi trai, tớ gái, trai tráng hạng của các ngươi, đến đỗi bắt con lừa các ngươi, mà dùng vào công việc người.

17 Người sẽ đánh thuế một phần mười về những bầy chiên các ngươi, và các ngươi sẽ làm tôi mọi người.

18 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu la vì cớ vua mà các ngươi đã chọn, nhưng Ðức Giê-hô-va không nghe các ngươi đâu.

19 Dân sự chối không nghe lời của Sa-mu-ên, mà rằng: Không, phải có một vua trên chúng tôi.

20 Chúng tôi muốn như các dân tộc khác; vua chúng tôi sẽ đoán xét chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi, mà đánh giặc cho chúng tôi.

21 Sa-mu-ên nghe mọi lời của dân sự, bèn thưa lại cùng Ðức Giê-hô-va.

22 Ðức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy nghe theo tiếng chúng nó và ban cho chúng nó một vua. Bấy giờ, Sa-mu-ên bèn nói cùng các người Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi ai nấy hãy trở về thành mình.

← 1 Samuel 7   1 Samuel 9 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 8      

This chapter marks a historic turning point for the Children of Israel. Since their escape from Egypt some four hundred years earlier, the Lord Jehovah, through Moses, and Joshua, and then a series of judges, had directly ruled the people. Now, though, the people pleaded that they might instead have a king. In a sense, they wanted to be led by human nature, not by the God's law and prophets.

The corruption of Samuel’s sons, as judges over Israel, was what spurred this movement. Samuel had grown old, and his sons, Joel and Abiah, had become judges over Israel. However, they began to act immorally, taking bribes and “perverting judgement.” This is similar to the corruption of the High Priest Eli’s sons, described in 1 Samuel 2, and not unlike the misbehavior of two of Aaron's sons, Nadab and Abihu, as in Leviticus 10.

Samuel prayed to the Lord, asking what he should do about the people’s demand for a king. The Lord assured him that the request came not because he, Samuel, had been rejected. Instead, it was the Lord Himself who the people of Israel had rejected. The Lord sent a warning through Samuel to the people, and Samuel told them of the personal and financial cost that would come with having a king. The king would use a substantial portion of the land’s resources, and take the best for himself. Having a king would also mean that they were rejecting the Lord’s direct leadership, and because of this they would be unable to call on His help in the way that they had in the past. The people heard the warning, but did not change their minds.

There are two united ways in which the Lord wants to judge us. One way is through love or goodness. The other is through truth. In other words, our lives can be judged according to the type of love that exists in our hearts, and therefore the love we exhibit toward others. We will make mistakes, but it is our intent that matters most. Judgment according to truth, by comparison, is somewhat cold. We either adhere to the law or we don’t. The two, love and truth, should exist together. Intentions should be considered together with what we actually do. From this time in Israelite history, the role of priest, representing judgment from goodness or love, was separated from the role of king, representing judgment by truth. They denied themselves the opportunity to be ruled by love and left themselves to be ruled by the cold letter of the law (see Arcana Coelestia 6148).

Swedenborg also discusses this concept in Arcana Coelestia 1672. He writes that there is a different meaning of a “people,” meaning truths, and a “nation,” meaning goods. Kings, he writes, are associated with a people, not a nation. Thus before the Children of Israel were ruled by a king, they represented “a good, or that which is celestial,” but while they had a king they represented “truth or that which is spiritual” (Arcana Coelestia 1672). This further supports the idea that they began to separate the judgement by truth and judgement by love, choosing only truth, or the law as represented by a king.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1672, 2015, 2567, 2723, 6148, 8301, 8770


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 638, 654, 919

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Sáng thế 46:1

Cuộc di cư 16:8, 23:6, 8

Phục truyền luật lệ ký 16:18, 17:14

Ban giám khảo 8:22

1 Samuel 1:19, 8:5, 7, 20, 22, 10:19, 25, 12:1, 2, 12, 17, 19, 23, 14:52, 15:11, 17:8, 22:7

2 Samuel 15:1

1 vị vua 12:4

2 vị vua 19:14, 21:9

1 biên niên sử 6:13, 27:1

Việc làm 8

Thánh vịnh 78:8, 81:12

Tục ngữ 1:25, 28

Ê-sai 23, 59:1

Giê-rê-mi 22:17, 44:16

Ezekiel 8:18

Ô-sê 13:10

Mi-chê 3:4, 11

Matthew 20:25

Công vụ tông đồ 13:21

Významy biblických slov

Con trai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

con đầu lòng
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

Tên
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

theo
The basic meaning of "follow" in the Bible is pretty obvious if we consider what it means to "follow the Lord." That obviously doesn't mean...

Trưởng lão
Elders are mentioned in the Bible mainly in two ways: First the elders of Israel: and second the 24 elders seated about the throne of...

trưởng
Elders are mentioned in the Bible mainly in two ways: First the elders of Israel: and second the 24 elders seated about the throne of...

đến
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Nói
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ban cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Nghe
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Làm
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

ngày
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

cách
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

ngàn
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

năm mươi
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

Cày
'Ploughing' denotes preparation for good to receive truths.

Con gái
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Bánh
In a broad sense, there are two things we get from our food. One is energy, in the form of carbohydrates and fats. The other...

tốt
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

vườn nho
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

Hoạn quan
A eunuch (Isaiah 56:3, 5) denotes the natural man as to good, and the son of the stranger denotes the natural man as to truth;...

con lừa
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

Lừa
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

công việc
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Asking for a King
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Asking for a King (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Asking for a King (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Asking for a King (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Saul Anointed by Samuel, Reigns as King
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: