1 Samuel 6

Studovat vnitřní smysl
← 1 Samuel 5   1 Samuel 7 →     

1 Hòm của Ðức Giê-hô-va ở bảy tháng trong xứ dân Phi-li-tin.

2 Ðoạn, dân Phi-li-tin gọi những thầy cả và thuật sĩ, mà hỏi rằng: Chúng ta phải làm chi về hòm của Ðức Giê-hô-va? Hãy nói cho Chúng ta biết cách nào phải trả hòm ấy về nơi cũ.

3 Chúng nó đáp; Nếu các người gởi hòm của Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên về, thì chớ gởi đi không; nhưng phải trả cho Ðức Giê-hô-va của lễ chuộc lỗi, rồi các ngươi sẽ được chữa lành, và biết tại cớ sao Ngài không ngừng giáng họa trên các ngươi.

4 Chúng nó hỏi: Của lễ chi chúng ta phải trả cho Ngài đặng chuộc lỗi? Ðáp rằng: Năm cái hình trĩ lậu bằng vàng, và năm con chuột bằng vàng, theo số quan trưởng của dân Phi-li-tin, vì hết thảy các ngươi, và các quan trưởng của các ngươi đều bị đồng một tai họa.

5 Hãy làm các hình trĩ lậu, và những hình con chuột vẫn phá xứ sở, rồi tôn vinh Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; có lẽ Ngài sẽ nhẹ tay trên các ngươi, trên thần và xứ của các ngươi.

6 Sao các ngươi cứng lòng như dân Ê-díp-tô và Pha-ra-ôn đã làm? Sau khi Ðức Giê-hô-va đã thi hành quyền năng trên dân Ê-díp-tô, họ há chẳng để cho Y-sơ-ra-ên đi sao?.

7 Hè, hãy đóng một cái xe mới, và bắt hai con bò cái còn cho bú, chưa mang ách, thắng nó vào xe, rồi dẫn các con nhỏ chúng nó vào chuồng.

8 Kế đó, hãy lấy hòm của Ðức Giê-hô-va để lên trên xe, rồi trong một cái trắp những đồ bằng vàng mà các ngươi sẽ dâng trả cho Ðức Giê-hô-va làm của lễ chuộc lỗi và đặt nó gần bên hông. Ðoạn, hãy để cho cái hòm đi,

9 xem chừng. Nếu nó đi lên về phía xứ nó, tức về hướng Bết-Sê-mết, thì ắt là Ðức Giê-hô-va đã giáng họa lớn nầy trên chúng ta; bằng không, chúng ta sẽ biết chẳng phải tay Ngài đã hành hại chúng ta, nhưng các điều đó xảy đến tình cờ đó thôi.

10 Người Phi-li-tin đều làm như vậy, bắt hai con bò cái còn cho bú, thắng vào một cái xe, rồi nhốt các con nhỏ chúng nó trong chuồng.

11 Chúng để hòm của Ðức Giê-hô-va lên trên xe luôn với cái trắp có con chuột bằng vàng, và hình trĩ lậu.

12 Hai con bò cái đi thẳng theo đường về Bết-Sê-mết, vừa đi vừa rống, không xây bên hữu, cũng không xây bên tả. Các quan trưởng dân Phi-li-tin đi theo nó cho đến bờ cõi Bết-Sê-mết.

13 Bấy giờ, dân Bết-Sê-mết đương gặt lúa mì trong trũng, ngước mắt lên thấy cái hòm, thì lấy làm vui mừng.

14 Cái xe đến trong ruộng của Giô-suê tại Bết-Sê-mết và dừng lại đó. Nơi ấy có một hòn đá lớn, người ta bèn bửa gỗ của xe, và dâng hai bò cái làm của lễ thiêu cho Ðức Giê-hô-va.

15 Người Lê-vi cất hòm của Ðức Giê-hô-va xuống khỏi xe, luôn với cái trắp ở bên đựng những vật bằng vàng, và để trên hòn đá lớn. Trong ngày đó, người Bết-Sê-mết dâng những của lễ thiêu và các của tế lễ khác cho Ðức Giê-hô-va.

16 Năm quan trưởng của dân Phi-li-tin đã thấy điều đó, thì nội ngày trở về Éc-rôn.

17 Nầy là số hình trĩ lậu bằng vàng mà dân Phi-li-tin dâng trả cho Ðức Giê-hô-va làm của lễ chuộc lỗi: một cái của Ách-đốt, một cái của Ga-xa, một cái của Ách-kê-lôn, một cái của Gát, một cái của Éc-rôn.

18 Chúng nó lại dâng trả thêm hình con chuột vàng bằng bao nhiêu số thành Phi-li-tin thuộc về năm quan trưởng, hoặc thành kiên cố hay là làng nhà quê. Hòn đá lớn ấy, là nơi người ta để hòm của Ðức Giê-hô-va; nó ở tại trong ruộng của Giô-suê, người Bết-Sê-mết, làm kỷ niệm về điều đó cho đến ngày nay.

19 Ðức Giê-hô-va hành hại dân Bết-Sê-mết, vì chúng nó có nhìn vào hòm của Ðức Giê-hô-va; Ngài hành hại bảy mươi người của dân sự. Dân sự đều để tang vì Ðức Giê-hô-va đã hành hại họ một tai vạ rất nặng.

20 Bấy giờ, dân Bết-Sê-mết nói: Ai có thể đứng nổi trước mặt Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời chí thánh? Khi hòm lìa khỏi chúng ta, thì sẽ đi đến ai?

21 Chúng nó sai sứ đến dân Ki-ri-át-Giê-a-rim mà nói rằng: Dân Phi-li-tin đã đem hòm của Ðức Giê-hô-va về, hãy đi xuống đem nó về nơi các ngươi.

← 1 Samuel 5   1 Samuel 7 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 6      

The Philistines were desperate to get rid of the stolen Ark of the Covenant. They had suffered plagues, and the statue of their god, Dagon, had fallen. Seven months after they had taken the Ark, the priests and diviners of the Philistines advised that it should be returned to the Lord “Jehovah” in Israel’s territory, accompanied by a suitable “trespass offering”. This would be an admission of guilt.

It was decided that the offering should be five gold tumors, or hemorrhoids, and five gold mice - representing the two afflictions that had plagued their people, and the five cities of the Philistines. They built a special cart to carry the Ark and the trespass offering, and two young milk cows pulled it. The cows were set free to find their own route, and headed straight for Israelite territory. The Israelite people in the border town of Beth Shemesh saw the cart coming, and rejoiced. They used a large stone as an altar, split up the wood of the cart and offered the two cows as a sacrifice. The golden objects were then distributed through the land.

In Divine Providence 326, we get an explanation of the meaning of the symbols in this chapter:

The hemorrhoids that plagued the Philistines in 1 Samuel 5 represent earthly loves separated from spiritual ones. The golden hemorrhoids represent earthly loves that have been purified, and made good.

The mice represent distortions of the truth which destroy the church. The golden mice represent the repair of the destruction via good loves and actions.

The cart that carried the ark and the trespass offerings symbolizes a new teaching, and the cows that led it symbolize “good earthly feelings.” The cows lowed as they led the cart. Swedenborg writes of this story that we must turn the obsessions that our earthly self holds with evil into good desires, and that the lowing of the cows as they drew the cart away represents how difficult this is. The sacrifice of the cows when they reached their destination indicates that the Lord was appeased. (See Divine Providence 326)

These symbols reveal something about our relationship with God, and the importance of uniting faith and charity, good and truth, within ourselves. The Philistines represent a spiritual state with faith separate from charity, and this chapter tells us that in order to reunite our faith with charity we must turn our loves of evil into the desire to do good with our knowledge.

The end of the chapter tells that the people of Beth Shemesh, who received the Ark of the Covenant, made a fatal mistake: some of them looked into the Ark. As a consequence, 50,070 of their people died. They sent a message to the people of Kirjath Jearim, asking them to come down and take the Ark from them.

The primary message here is the power of the Lord’s Ten Commandments. In the book True Christian Religion, we are taught that there was tremendous holiness and power in the law written on the stone tablets, because it was a “summary of the whole of religion.” The two engraved tablets represent the link between us and God. One of them contains a synopsis of all things related to God, and the other, a synopsis of all things related to us (see True Christian Religion 285 286). If we are to ever trespass the commandments or treat them as less than holy, harm will surely come. Therefore, we must work with the Lord in order to acquire an appropriate reverence for His commandments. This needs to go together with an active and sincere effort to obey them to the best of our frail and limited human ability.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 700

Apocalypse Revealed 529

Divine Providence 326


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 5945

Doctrine of Life 59

Doctrine of Faith 52

True Christian Religion 284, 595, 691


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 827

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Sáng thế 41:8

Cuộc di cư 7:13, 14, 8:15, 12:31, 19:21, 33:4

Lêvi 5:16

Số 1:51

Joshua 7:19, 13:3, 15:9, 10

Ban giám khảo 6:26, 14:19, 18:12

1 Samuel 5:7, 8, 6:4, 17

2 Samuel 1:20, 6:2, 3, 7, 9

1 vị vua 4:9

Ê-sai 2:6

Giê-rê-mi 26:20

Daniel 2:2

A-mốt 1:8

Giô-na 3:9

Malachi 2

Matthew 27:22

Hê-bơ-rơ 3:7, 8

Mặc khải 6:17

Významy biblických slov

hòm
A coffin (Gen. 1:26) signifies that wherein something is shut up or concealed.

bảy
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

tháng
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

gọi
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

chúng ta
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Nói
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

biết
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

nơi
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

gởi
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

chúa
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Chúa Trời
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

vàng
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

Chuột
'Mice,' as in 1 Samuel 6:1-21, signify the falsities of the sensory human.

một
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

tay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

hai
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...


'The heifer whereby labor has not been done,' as mentioned in Deuteronomy 21:3, signifies the innocence of the external self, which is in ignorance. 'The...

bò cái
'The heifer whereby labor has not been done,' as mentioned in Deuteronomy 21:3, signifies the innocence of the external self, which is in ignorance. 'The...

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

bên
'Side' signifies good or spiritual love.

xem
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

theo
The basic meaning of "follow" in the Bible is pretty obvious if we consider what it means to "follow the Lord." That obviously doesn't mean...

đường
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

lúa mì
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

mắt
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

vui mừng
To make glad signifies influx and reception from joy of heart.

đến
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Đá
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

xuống
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

ngày
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Nhìn
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

đứng
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Ark of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Capture and Return of the Ark
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Capture and Return of the Ark (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Capture and Return of the Ark (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Capture and Return of the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: