1 vị vua 2:42

Studie

       

42 Vua sai đòi Si-mê -i mà phán rằng: Ta há chẳng có bắt ngươi chỉ Ðức Giê-hô-va mà thề, và bảo ngươi trước rằng: Khá biết rằng ngày nào ngươi ra, và đi đầu này đầu kia, thì ngươi chắc sẽ chết sao? Và ngươi có thưa cùng ta rằng: Lời tôi đã nghe, thậm phải?


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 42. Wherefore there is again an influx of Divine Good and Truth into the man of the church, giving perception, that it is confirmed by Divine Truth, and made clear to the understanding, that (the) natural love (of approbation) ought not to be separated from the church, or conjoined with self-love, since, in that case, spiritual death will follow; and further that the natural understanding acknowledges this truth.