1 vị vua 2:41

Studie

     

41 Người ta thuật cho Sa-lô-môn rằng Si-mê -i ở Giê-ru-sa-lem đã đi đến Gát, rồi trở về.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 41. Divine Truth from Divine Good, however, perceives the state of him, who through this perverted love, forsakes the church for a dead faith, which he makes constituent of the church.