เศฟันยาห์ 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งมาถึงเศฟันยาห์บุตรชายคูชี ผู้เป็นบุตรชายเกดาลิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอามาริยาห์ ผู้เป็นราชโอรสของเฮเซคียาห์ ในรัชกาลโยสิยาห์ราชโอรสของอาโมน กษัตริย์ของยูดาห์

2 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เราจะกวาดทุกสิ่งทุกอย่างให้เกลี้ยงจากพื้นแผ่นดิน"

3 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เราจะกวาดมนุษย์และสัตว์เดียรัจฉานไปเสีย เราจะกวาดนกในอากาศไปเสียทั้งปลาในทะเลด้วย เราจะกวาดล้างสิ่งที่ทำให้สะดุดพร้อมกับคนชั่ว เราจะขจัดมนุษยชาติออกจากพื้นแผ่นดิน

4 เราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้ยูดาห์ และต่อชาวเยรูซาเล็มทั้งมวล เราจะขจัดกากเดนของพระบาอัลเสียจากสถานที่นี้ และกำจัดชื่อบรรดาเคมาริมพร้อมกับพวกปุโรหิตเสีย

5 กำจัดคนเหล่านั้นที่กราบลงบนดาดฟ้าหลังคาตึกเพื่อไหว้บริวารแห่งฟ้าสวรรค์ คนเหล่านั้นที่กราบลงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ และปฏิญาณต่อพระมิลโคม

6 คนเหล่านั้นที่หันกลับจากการติดตามพระเยโฮวาห์ ผู้มิได้แสวงหาพระเยโฮวาห์หรือทูลถามพระองค์"

7 จงนิ่งสงบอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพราะว่าวันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงเตรียมเครื่องบูชา และทรงกระทำแขกของพระองค์ให้บริสุทธิ์

8 และต่อมาในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงฆ่าบูชานั้น พระองค์ตรัสว่า "เราจะลงโทษบรรดาเจ้านายและโอรสของกษัตริย์ และบรรดาผู้ที่ตกแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายต่างด้าว

9 ในวันนั้น เราจะลงโทษทุกคนที่กระโดดข้ามธรณีประตู คือผู้ที่กระทำให้เรือนของนายเต็มไปด้วยความทารุณและการคดโกง"

10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ต่อมาในวันนั้น จะได้ยินเสียงร้องจากประตูปลา และเสียงร่ำไห้จากแขวงสอง และเสียงโครมครามจากเนินเขา

11 โอ ชาวตำบลมักเทช จงร่ำไห้เถิด เพราะพ่อค้าทั้งปวงก็ถูกโค่นลงเสียแล้ว บรรดาผู้ที่ค้าขายกับเงินก็ถูกขจัดเสียแล้ว

12 ต่อมาคราวนั้นเราจะเอาตะเกียงส่องดูเยรูซาเล็ม และเราจะลงโทษคนที่ตกตะกอน ผู้ที่กล่าวในใจของตนว่า `พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงกระทำการดี และพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทำการชั่ว'

13 ฉะนั้นทรัพย์สิ่งของของเขาจะถูกปล้น และเรือนของเขาจะรกร้าง ถึงเขาจะสร้างเรือน เขาก็จะไม่ได้อยู่ในเรือนนั้น ถึงเขาจะปลูกสวนองุ่น เขาจะไม่ได้ดื่มน้ำองุ่นจากสวนนั้น"

14 วันสำคัญแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาและเร่งมาก ทั้งเสียงของวันแห่งพระเยโฮวาห์ ผู้แกล้วกล้าจะร้องเสียงดังที่นั่น

15 วันนั้นเป็นวันแห่งพระพิโรธ เป็นวันแห่งความทุกข์ใจและความซึมเศร้า เป็นวันแห่งการทิ้งให้เสียเปล่าและการทิ้งให้รกร้าง เป็นวันแห่งความมืดและความอึมครึม เป็นวันแห่งเมฆหมอกและความมืดทึบ

16 เป็นวันที่มีเสียงแตรและวันโห่ร้องต่อเมืองทั้งหลายที่มีสันปราการและต่อป้อมสูง

17 เราจะนำทุกข์ภัยมาสู่มนุษย์ เขาจะได้เดินไปเหมือนคนตาบอด เพราะเขาได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์ โลหิตของเขาจะถูกเทออกเหมือนฝุ่น และเนื้อของเขาจะถูกเทออกเหมือนมูลสัตว์

18 เงินหรือทองคำของเขาก็ดีจะไม่สามารถช่วยเขาให้พ้นได้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ แผ่นดินทั้งสิ้นจะถูกเผาผลาญในไฟแห่งความหวงแหนของพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงกำจัดคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินอย่างรวดเร็ว


Exploring the Meaning of เศฟันยาห์ 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Zephaniah’s prophecy is said to have taken place in the days of Josiah, the king of Judah. Josiah was a good king, walking in the all ways of the Lord, but both his sons were evil. He was the last king of Judah before Nebuchadnezzar's army conquered Jerusalem, and took many of the Jews captive to exile in Babylon for 70 years. (See the last four chapters of 2 Kings for Josiah’s story.)

The first chapter of the book of Zephaniah, in Zephaniah 1:1-3, begins with a prophecy that God will consume all things. We know that this isn't literally what was going to happen; consuming is not something that God does. Instead, it's something we do to ourselves when we depend only on our understanding of truth and ignore what is said in the Word. It means the perishing of our understanding of that truth.

The people who lived at that time were becoming totally external; there was no more affection for truths. Random thoughts about truths were gone, even the most outward truths of the stories were not considered worthy of thought, and any difficult truths were ignored. The church was becoming only a matter of rote external motions.

In Zephaniah 1:4-6, Baal, the stars and moon and sun, and Malcam, are false gods. Again it seems as though the Lord will punish Judah, but actually, by having “turned back from following the Lord,” the people of Judah has turned to false gods have no real power.

In Zephaniah 1:7-8, nevertheless the lord will have mercy on those that turn back to Him and can sit at His feast. But as in the parable of the wedding supper, (Matthew 22:11-13) only those who have the right clothing are welcome. Why this rule?

Garments mean evident truths that a person “wears”. Princes and kings mean ruling truths or falsities that a person believes and uses to guide ones actions. When these are not from the Lord’s Word they lead one astray.

In Zephaniah 1:9-11, the text refers to areas of Jerusalem, where of all places God’s Word should be revered and believed and used to gain wisdom. Yet even there, there is mourning and wailing.

Maktesh means a mortar for grinding flour, and so perhaps a neighborhood of bakers. Merchants are traders, and are used to mean those who trade news of truths that they have heard. The whole idea here is that known truths are being defiled in the very place they should be honored.

In Zephaniah 1:12, 13, the idea has come about that either there is no God or that He doesn’t care. The houses and vineyards, the truths they live with and the new truths that they can drink in are gone, there is no more truth in the church.

In Zephaniah 1:14-17, there first is a prophecy of the Lord’s coming, “The great day of the Lord is near”.

We need to realize that words in the story that regard quickness or haste mostly mean sureness and importance. God doesn’t have a calendar; all time is the present with Him.

Then comes the reaction for those who have falsified His truth and turned away from his commandments -- ignored Him. They will be judged, and they won’t be happy about it.

In Zephaniah 1:18, the “truth” they honor -- the silver -- will be seen to have no value, and the appearance of good they put on -- the gold -- to be only paint.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Zephaniah 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Zephaniah’s prophecy is said to have taken place in the days of Josiah, the king of Judah. Josiah was a good king, walking in the all ways of the Lord, but both his sons were evil. He was the last king of Judah before Nebuchadnezzar's army conquered Jerusalem, and took many of the Jews captive to exile in Babylon for 70 years. (See the last four chapters of 2 Kings for Josiah’s story.)

The first chapter of the book of Zephaniah, in Zephaniah 1:1-3, begins with a prophecy that God will consume all things. We know that this isn't literally what was going to happen; consuming is not something that God does. Instead, it's something we do to ourselves when we depend only on our understanding of truth and ignore what is said in the Word. It means the perishing of our understanding of that truth.

The people who lived at that time were becoming totally external; there was no more affection for truths. Random thoughts about truths were gone, even the most outward truths of the stories were not considered worthy of thought, and any difficult truths were ignored. The church was becoming only a matter of rote external motions.

In Zephaniah 1:4-6, Baal, the stars and moon and sun, and Malcam, are false gods. Again it seems as though the Lord will punish Judah, but actually, by having “turned back from following the Lord,” the people of Judah has turned to false gods have no real power.

In Zephaniah 1:7-8, nevertheless the lord will have mercy on those that turn back to Him and can sit at His feast. But as in the parable of the wedding supper, (Matthew 22:11-13) only those who have the right clothing are welcome. Why this rule?

Garments mean evident truths that a person “wears”. Princes and kings mean ruling truths or falsities that a person believes and uses to guide ones actions. When these are not from the Lord’s Word they lead one astray.

In Zephaniah 1:9-11, the text refers to areas of Jerusalem, where of all places God’s Word should be revered and believed and used to gain wisdom. Yet even there, there is mourning and wailing.

Maktesh means a mortar for grinding flour, and so perhaps a neighborhood of bakers. Merchants are traders, and are used to mean those who trade news of truths that they have heard. The whole idea here is that known truths are being defiled in the very place they should be honored.

In Zephaniah 1:12, 13, the idea has come about that either there is no God or that He doesn’t care. The houses and vineyards, the truths they live with and the new truths that they can drink in are gone, there is no more truth in the church.

In Zephaniah 1:14-17, there first is a prophecy of the Lord’s coming, “The great day of the Lord is near”.

We need to realize that words in the story that regard quickness or haste mostly mean sureness and importance. God doesn’t have a calendar; all time is the present with Him.

Then comes the reaction for those who have falsified His truth and turned away from his commandments -- ignored Him. They will be judged, and they won’t be happy about it.

In Zephaniah 1:18, the “truth” they honor -- the silver -- will be seen to have no value, and the appearance of good they put on -- the gold -- to be only paint.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 411

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 228


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 776, 991, 1071, 1488, 1839, 1860, ...

Apocalypse Revealed 20, 166, 216, 290, 316, 340, 342, ...

Doctrine of the Lord 4, 14, 38

True Christian Religion 82, 689, 755, 761


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 195, 280, 342, 376, 397, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 4, 9, 58, 77

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

แหล่งกำเนิด 6:7

เฉลยธรรมบัญญัติ 4:19, 28:29, 30, 32:22

โจชัว 6:20, 23:7, 12

2 กษัตริย์ 21:26, 23:4, 5, 12

2 พงศาวดาร 15:13, 24:24

เนหะมีย์ 3:3

เพลงสดุดี 10:4, 79:2, 3

สุภาษิต 11:4

อิสยาห์ 1:4, 2:15, 9:12, 10:3, 17, 13:9, 22:1, 5, 34:5, 6, 48:1

เยเรมีย์ 1:2, 3:25, 4:25, 26, 27, 7:20, 9:21, 30:7, 39:6, 46:5, 48:11

คร่ำครวญ 2:17, 4:14

เอเสเคียล 7:7, 19, 24, 39:17

โฮเชยา 4:3, 15, 7:10, 10:5

โจเอล 1:15, 2:1, 2

เอมัส 6:1, 8:3

มีคาห์ 6:12

ฮาบากุก 2:20

เศฟันยาห์ 3:2, 8

เศคาริยา 5:6, 14:1, 21

แมทธิว 6:24, 13:41

ลุค 21:25

ชาวโรมัน 2:17

ฮีบรู 12:29

เจมส์ 5:8

การเปิดเผย 1:1, 6:15

Významy biblických slov

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

บุตรชาย
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

กษัตริย์
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ตรัสว่า
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

สัตว์
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

นก
Fowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Fowl signify intellectual things. Fowl signify thoughts, and all that creeps...

อากาศ
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

ทะเล
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

เหยียด
The hand in the Bible represents power, which is easy to understand, so to reach out or stretch out the hand means to exercise power,...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

ของพระ
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พระบาอัล
Baalim and her lovers (Hosea 2:13) signify those things which belong to the natural man, and are loved; such as the lusts and falsities thence...

บาอัล
Baalim and her lovers (Hosea 2:13) signify those things which belong to the natural man, and are loved; such as the lusts and falsities thence...

สถานที่
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

ชื่อ
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

กราบ
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

หลังคา
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

สวรรค์
"Heaven" and "heavens" are used many times in the Bible, with a couple of variations of meaning. Sometimes it is relatively literal, including times when...

ปฏิญาณ
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

หัน
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

พระเจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

บูชา
'To sanctify' denotes being led by the Lord. 'To sanctify' denotes being incapable of being violated.

ที่กระโดด
'To leap,' as in Leviticus 11:21, when related to birds, signifies living.

กระโดด
'To leap,' as in Leviticus 11:21, when related to birds, signifies living.

เต็ม
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

เต็มไปด้วย
There are two ways something can be filled: It can be filled with something bad against the wishes of its owner, or it can be...

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

เงิน
'Money' relates to truth.

ตะกอน
'Lees' signify truths from good.

กล่าว
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

สร้าง
To build something generally means to put together a variety of simpler pieces to make a useful and more complex structure, as to build a...

ปลูก
'A shrub' signifies the knowledges of truth.

ดื่ม
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

ความมืด
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

มืด
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

เมฆ
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

แตร
The sounds of trumpets are heard in heaven when assemblies and appointments happen. So among the children of Israel, for whom everything was representative of...

เมือง
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

สูง
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

เดิน
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

ฝุ่น
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

ทอง
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

เผา
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

เผาผลาญ
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

ไฟ
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

ที่อาศัยอยู่
'Inhabit' refers to good.

อาศัยอยู่
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: