เบอร์ 6:5

Study

              

5 ตลอดเวลาที่เขาปฏิญาณปลีกตัวออกมานั้น อย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขา เขาต้องบริสุทธิ์จนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาที่เขาปลีกตัวออกมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เขาจะต้องไว้ผมยาว


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 5. And in him even ultimate truths, in their plenitude and power, are not separated from good, and thus during the whole course of his regeneration, being specially devoted to the Lord because he is in good and truth conjoined, he continually acts from good by truths, having immediate perception thereof.    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: