เบอร์ 6:20

Study

              

20 แล้วปุโรหิตจะนำของเหล่านั้นแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครื่องบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นส่วนบริสุทธิ์ที่กันไว้สำหรับปุโรหิต พร้อมกับเนื้ออกที่แกว่งถวาย และเนื้อโคนขาที่ถวายแล้ว ต่อจากนี้ผู้เป็นนาศีร์ก็ดื่มน้ำองุ่นได้


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 20. Since then the new natural man is vivified from within, and acknowledges the Lord in all fullness, pure love, indeed, wholly predominating there in a state of holiness, even as in the interior spiritual degree, and in the inmost conjugial principle, which are rendered active from the Lord, and by reason of which the celestial man, from his state of perfection in good, can instantly perceive and also appropriate all spiritual truths.    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: