เบอร์ 33

Studovat vnitřní smysl

← เบอร์ 32   เบอร์ 34 →         

1 ต่อไปนี้เป็นเรื่องระยะทางเดินของคนอิสราเอล เมื่อเขาออกเดินจากแผ่นดินอียิปต์เป็นหมวดหมู่ภายใต้การนำของโมเสสและอาโรน

2 โมเสสได้จดสถานที่ที่เขาออกเดินทีละระยะๆตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ต่อไปนี้เป็นระยะตามสถานที่ที่เขาออกเดิน

3 เขาทั้งหลายพากันเดินจากราเมเสสในเดือนต้น ในวันที่สิบห้าของเดือนต้นนั้น ถัดวันปัสกาไปวันหนึ่งคนอิสราเอลก็ออกเดินด้วยชูมือแห่งชัยชนะท่ามกลางสายตาของชาวอียิปต์ทั้งสิ้น

4 ขณะนั้นชาวอียิปต์กำลังฝังศพลูกหัวปีทั้งหลายของตน เป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงประหารชีวิตท่ามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห์ทรงลงโทษพระทั้งหลายของเขาด้วย

5 ดังนั้นคนอิสราเอลจึงยกเดินจากราเมเสส และตั้งค่ายที่สุคคท

6 และเขาทั้งหลายยกเดินจากสุคคท และตั้งค่ายที่เอธามซึ่งอยู่ชายถิ่นทุรกันดาร

7 และเขาทั้งหลายยกเดินจากเอธาม หันกลับไปยังปีหะหิโรท ซึ่งอยู่ตรงหน้าบาอัลเซโฟน และเขาตั้งค่ายที่หน้าเมืองมิกดล

8 และเขาทั้งหลายยกเดินจากหน้าปีหะหิโรท ข้ามกลางทะเลเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร และเขาทั้งหลายเดินในถิ่นทุรกันดารเอธามระยะทางสามวัน และมาตั้งค่ายที่มาราห์

9 และเขายกเดินจากมาราห์มาถึงเอลิม ที่เอลิมมีน้ำพุสิบสองแห่งและต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น และเขาตั้งค่ายที่นั่น

10 เขายกเดินจากเอลิมมาตั้งค่ายที่ทะเลแดง

11 และเขายกเดินจากทะเลแดงมาตั้งค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารสีน

12 และเขายกเดินจากถิ่นทุรกันดารสีนมาตั้งค่ายที่โดฟคาห์

13 และเขายกเดินจากโดฟคาห์และตั้งค่ายที่อาลูช

14 และเขายกเดินจากอาลูชและตั้งค่ายที่เรฟีดิม ที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชาชนดื่ม

15 และเขายกเดินจากเรฟีดิมและตั้งค่ายในถิ่นทุรกันดารซีนาย

16 และเขายกเดินจากถิ่นทุรกันดารซีนายมาตั้งค่ายที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์

17 และเขาออกเดินจากขิบโรทหัทธาอาวาห์มาตั้งค่ายที่ฮาเซโรท

18 และเขายกเดินจากฮาเซโรท และตั้งค่ายที่ริทมาห์

19 และเขายกเดินจากริทมาห์ และตั้งค่ายที่ริมโมนเปเรศ

20 และเขายกเดินจากริมโมนเปเรศ และตั้งค่ายที่ลิบนาห์

21 และเขายกเดินจากลิบนาห์ และตั้งค่ายที่ริสสาห์

22 และเขายกเดินจากริสสาห์ และตั้งค่ายที่เคเฮลาธาห์

23 และเขายกเดินจากเคเฮลาธาห์และตั้งค่ายที่ภูเขาเชเฟอร์

24 และเขายกเดินจากภูเขาเชเฟอร์ และตั้งค่ายที่ฮาราดาห์

25 และเขายกเดินจากฮาราดาห์ และตั้งค่ายที่มักเฮโลท

26 และเขายกเดินจากมักเฮโลทและตั้งค่ายที่ทาหัท

27 และเขายกเดินจากทาหัท และตั้งค่ายที่เทราห์

28 และเขายกเดินจากเทราห์ และตั้งค่ายที่มิทคาห์

29 และเขายกเดินจากมิทคาห์และตั้งค่ายที่ฮัชโมเนาห์

30 และเขายกเดินจากฮัชโมเนาห์ และตั้งค่ายที่โมเสโรท

31 และเขายกเดินจากโมเสโรท และตั้งค่ายที่เบเนยาอะคัน

32 และเขายกเดินจากเบเนยาอะคันและตั้งค่ายที่โฮร์ฮักกีดกาด

33 และเขายกเดินจากโฮร์ฮักกีดกาด และตั้งค่ายที่โยทบาธาห์

34 และเขายกเดินจากโยทบาธาห์ และตั้งค่ายที่อับโรนาห์

35 และเขายกเดินจากอับโรนาห์ และตั้งค่ายที่เอซีโอนเกเบอร์

36 และเขายกเดินจากเอซีโอนเกเบอร์ และตั้งค่ายในถิ่นทุรกันดารศิน คือคาเดช

37 และยกเดินจากคาเดชและตั้งค่ายที่ภูเขาโฮร์ ริมแผ่นดินเอโดม

38 และอาโรนปุโรหิตได้ขึ้นบนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และสิ้นชีวิตที่นั่น ในวันที่หนึ่งเดือนที่ห้าปีที่สี่สิบนับตั้งแต่วันที่คนอิสราเอลยกออกจากประเทศอียิปต์

39 เมื่ออาโรนสิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮร์นั้น มีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบสามปี

40 และกษัตริย์เมืองอาราด ชาวคานาอัน ผู้ที่อยู่ทางภาคใต้ในแผ่นดินคานาอัน ได้ยินข่าวว่าคนอิสราเอลยกมา

41 และเขายกเดินจากภูเขาโฮร์และตั้งค่ายที่ศัลโมนาห์

42 และเขายกเดินจากศัลโมนาห์ และตั้งค่ายที่ปูโนน

43 และเขายกเดินจากปูโนน และตั้งค่ายที่โอโบท

44 และเขายกเดินจากโอโบท มาตั้งค่ายที่อิเยอาบาริม ในดินแดนโมอับ

45 และเขาออกเดินจากไอยิม และตั้งค่ายที่ดีโบนกาด

46 และเขายกเดินจากดีโบนกาด และตั้งค่ายที่อัลโมนดิบลาธาอิม

47 และเขายกเดินจากอัลโมนดิบลาธาอิม และตั้งค่ายในภูเขาอาบาริมหน้าเนโบ

48 และเขายกเดินจากภูเขาอาบาริม และตั้งค่ายที่ราบโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค

49 เขาตั้งค่ายอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดนตั้งแต่เบธเยชิโมท ไกลไปจนถึงอาเบลชิทธิม ณ ที่ราบโมอับ

50 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสที่ราบโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า

51 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน

52 เจ้าจงขับไล่ชาวเมืองนั้นออกเสียทั้งหมดให้พ้นหน้าเจ้า และทำลายศิลารูปแกะสลักของเขาเสียให้สิ้น และทำลายรูปเคารพที่หล่อของเขาเสียให้สิ้น และทำลายบรรดาปูชนียสถานสูงของเขาเสีย

53 และเจ้าจงขับชาวแผ่นดินนั้นออก และเข้าไปตั้งอยู่ในนั้น เพราะเราได้ให้แผ่นดินนั้นให้เจ้าถือกรรมสิทธิ์

54 เจ้าทั้งหลายจงจับสลากมรดกที่ดินนั้นตามครอบครัวของเจ้า ครอบครัวที่ใหญ่เจ้าจงให้มรดกส่วนใหญ่ ครอบครัวที่ย่อมเจ้าจงให้มรดกส่วนน้อย ดินผืนใดที่ฉลาดตกแก่คนใด ก็เป็นของคนนั้น เจ้าจงรับมรดกตามตระกูลของบรรพบุรุษของเจ้า

55 ถ้าเจ้าทั้งหลายมิได้ขับไล่ชาวเมืองนั้นออกเสียให้พ้นหน้าเจ้า ต่อมาผู้ที่เจ้าให้เหลืออยู่นั้นก็จะเป็นอย่างเสี้ยนในนัยน์ตาของเจ้า และเป็นอย่างหนามอยู่ที่สีข้างของเจ้า และเขาทั้งหลายจะรบกวนเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าเข้าอาศัยอยู่นั้น

56 และต่อมาเราจะกระทำแก่เจ้าทั้งหลายดังที่เราคิดจะกระทำแก่เขาทั้งหลายนั้น"

← เบอร์ 32   เบอร์ 34 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 33      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-2. The subject of whole chapter is the changes of state through which the man of the church passes in the course of regeneration, which are all inscribed on his memory.

Verses 1-15. The first general state includes deliverance from evil, a state of instruction, and some preparatory states of temptation.

Verses 16-36. The second general state involves more temptations, and a gradual advance towards a state of the good of truth or of charity, accompanied by successive states of instruction and a realization of more distinct states of natural delight in good and truth.

Verses 37-49. And the third general state describes other states of temptation, during which there is a decline to a state of adulterated good.

Verses 50-56. But now revelation follows concerning deliverance from this temptation, and an advance into the heavenly state in which evils and errors are to be entirely abolished, or removed, because otherwise falsities would obscure the light of truth, weaken the life of charity, and pervert the life of love to the Lord.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3249, 3325, 3858, 4236, 8017

Apocalypse Revealed 439, 862


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 458, 560

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

แหล่งกำเนิด 15:7, 47:11

พระธรรม 6:26, 7:7, 12:12, 29, 37, 41, 51, 13:20, 14:2, 8, 9, 15:22, 23, 27, 16:1, 17:1, 18:11, 19:1, 2, 34:12, 13

เบอร์ 3:13, 10:12, 11:34, 35, 12:16, 13:26, 20:22, 28, 21:1, 4, 10, 11, 22:1, 25:1, 26:54, 55, 27:12, 32:34

เฉลยธรรมบัญญัติ 1:3, 2:8, 3:18, 9:1, 10:6, 7, 32:50

โจชัว 1:6, 11:15, 13:20, 23:5, 7, 13, 16

1 กษัตริย์ 9:26, 11:7

อิสยาห์ 19:1

เยเรมีย์ 48:22

เอเสเคียล 6:14, 25:9, 28:24

Významy biblických slov

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

อียิปต์
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

ใต้
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

โมเสส
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

อาโรน
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เดือน
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ที่สิบห้า
Fifteen, as in Genesis 7:20, signifies so few as to be scarce anything.

สิบห้า
Fifteen, as in Genesis 7:20, signifies so few as to be scarce anything.

ห้า
Five also signifies all things of one part.

ปัสกา
'The Passover,' in Exodus 12, 27, signifies the presence of the Lord and His liberation from damnation of the people of the spiritual church. 'The...

วันหนึ่ง
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

สายตา
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

ชาวอียิปต์
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

หัว
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

ตั้งค่าย
'Pitch,' as in Genesis 14:10, denotes lusts. 'Burning pitch,' as in Isaiah 34:9, signifies direful fantasies.

สุคคท
'Succoth,' as in Genesis 33:17, and Psalms 60:6-7 and 108:7-8, signifies the quality of the holy state of truth from good, because 'Succoth' signifies tents,...

หัน
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

กลับ
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

กลาง
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

ทะเล
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

สาม
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

มาราห์
'Marah' denotes the quality and quantity of temptation, and also what is bitter.

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

ลิม
Elim (Exod. 15:27) signifies a state of illustration and of affection, thus of consolation after temptation.

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

สอง
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

เรฟีดิม
'Rephidim,' as in Exodus 17:1, signify the quality of temptations to truth.

ดื่ม
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

ภูเขา
'Hills' signify the good of charity.

คาเดช
'Kadesh' denotes truths, and contention about truths.

เอโดม
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

โดม
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

ของพระ
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

หนึ่ง
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

ที่สี่สิบ
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

สี่สิบ
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

ประเทศ
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

ร้อย
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

ยี่สิบ
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

สิบสาม
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

กษัตริย์
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

คานาอัน
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

ได้ยิน
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

โมอับ
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

ที่ราบ
'A plain' signifies good and truth in the natural self, because 'the people who dwell in plains,' or 'beneath mountains and hills' are in the...

แม่น้ำจอร์แดน
The river Jordan separates the land of Canaan from the lands to the east. This separation represents the division of the human mind into an internal...

จอร์แดน
The river Jordan separates the land of Canaan from the lands to the east. This separation represents the division of the human mind into an internal...

เมืองเยรีโค
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

ตรัส
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

กล่าว
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

สูง
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

มรดก
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

ที่ดิน
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

ครอบครัว
Families (Gen 8:19) signify goodnesses and truths arranged in man by the Lord, according to order. Families have respect to truths. (Nahum 3:4)

บรรพบุรุษ
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

เหลือ
In Leviticus 6:16, 'Aaron and his sons eating the remainder' signifies a person’s reciprocation and making something one's own. This represents conjunction by means of...

อาศัยอยู่
'Inhabit' refers to good.


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: