เลวีนิติ 15

Studovat vnitřní smysl

           

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า

2 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อผู้ใดมีสิ่งไหลออกจากร่างกาย เพราะเหตุสิ่งที่ไหลออกนั้น เขาเป็นมลทิน

3 ต่อไปนี้เป็นกฎเกี่ยวด้วยเรื่องมลทินของเขาเนื่องด้วยสิ่งที่ไหลออก ร่างกายของเขาจะมีสิ่งไหลออกหรือสิ่งที่ไหลออกคั่งอยู่ในร่างกายของเขาก็ดี เรื่องนี้เป็นมลทินแก่เขา

4 เตียงนอนซึ่งผู้ใดที่มีสิ่งไหลออกขึ้นไปนอน เตียงนั้นก็เป็นมลทิน ทุกสิ่งที่เขารองนั่งก็เป็นมลทิน

5 ผู้ใดที่แตะต้องเตียงของเขาต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบน้ำ และจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

6 ผู้ใดไปนั่งบนสิ่งที่ผู้มีสิ่งไหลออกได้นั่งก่อน ผู้นั้นต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบน้ำ และจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

7 ผู้ใดไปแตะต้องร่างกายของผู้ที่มีสิ่งไหลออก ผู้นั้นต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบน้ำ และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

8 และถ้าผู้ใดที่มีสิ่งไหลออกนั้นถ่มน้ำลายรดผู้ที่สะอาดเข้า ผู้ที่ถูกน้ำลายรดต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำ และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

9 และอานใดๆซึ่งผู้มีสิ่งไหลออกนั่งอยู่ อานนั้นก็เป็นมลทิน

10 ผู้หนึ่งผู้ใดแตะต้องสิ่งที่รองเขาอยู่นั้น ผู้นั้นจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น และผู้ใดที่หยิบถือสิ่งนั้นต้องซักเสื้อผ้าของตัวและอาบน้ำ และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

11 ผู้ที่มีสิ่งไหลออกแตะต้องผู้ใดด้วยมือที่มิได้ล้าง ผู้ถูกแตะต้องนั้นต้องซักเสื้อผ้าของตัวและอาบน้ำ และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

12 ภาชนะดินซึ่งผู้มีสิ่งไหลออกแตะต้องให้ทุบเสีย และภาชนะไม้ทุกอย่างก็ให้ชำระเสียด้วยน้ำ

13 เมื่อผู้มีสิ่งไหลออกได้ชำระสิ่งไหลออกของเขาแล้ว เขาต้องนับการชำระของเขาให้ครบเจ็ดวัน และเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำที่ไหล เขาจึงจะสะอาด

14 ในวันที่แปดให้เขานำนกเขาสองตัว หรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม และมอบของเหล่านั้นให้แก่ปุโรหิต

15 ให้ปุโรหิตถวายบูชา คือถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องถวายบูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา และปุโรหิตจะทำการลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยเรื่องสิ่งไหลออกของเขา

16 ชายคนใดมีน้ำกามไหลออก ให้เขาอาบน้ำ และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

17 เครื่องแต่งกายทุกชิ้นและผิวหนังทุกส่วนที่น้ำกามไหลรดต้องชำระเสียในน้ำ และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

18 ชายคนใดสมสู่กับหญิงคนใด และมีน้ำกามไหลออกทั้งสองจะต้องอาบน้ำ และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

19 เมื่อสตรีมีสิ่งไหลออกเป็นโลหิตประจำเดือน เธอจะต้องอยู่ต่างหากเจ็ดวัน และผู้ใดแตะต้องเธอ จะต้องเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

20 และทุกสิ่งที่เธอนอนทับในเวลาที่เธอต้องแยกออกนั้นก็เป็นมลทิน สิ่งใดที่เธอไปนั่งทับสิ่งนั้นก็เป็นมลทิน

21 ผู้ใดไปแตะต้องที่นอนของเธอ ผู้นั้นต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำ และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

22 และผู้หนึ่งผู้ใดแตะต้องสิ่งใดๆที่เธอนั่ง ผู้นั้นต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำ และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

23 สิ่งที่เธอนั่งทับจะเป็นที่นอนหรือสิ่งใดก็ดี เมื่อผู้ใดไปแตะต้องเข้า ผู้นั้นจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

24 ถ้าชายใดไปสมสู่กับเธอและมลทินของเธอมาติดที่ชายนั้น ชายนั้นจะเป็นมลทินไปเจ็ดวัน เขาไปนอนที่เตียงใด เตียงนั้นก็เป็นมลทิน

25 ถ้าสตรีใดมีโลหิตไหลออกหลายวัน ไม่ใช่เป็นเวลาที่เธอต้องอยู่ต่างหากนั้น หรือถ้าเธอมีโลหิตไหลออกเลยกำหนดที่เธอต้องอยู่ต่างหากนั้น ทุกวันที่มีโลหิตไหลออกเธอจะเป็นมลทิน เธอจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับเวลาที่เธอต้องอยู่ต่างหากนั้น

26 ที่นอนทุกหลังที่เธอนอนเมื่อวันเธอมีสิ่งไหลออก ที่นอนนั้นเป็นดังที่นอนในเวลาที่เธอต้องอยู่ต่างหากนั้น และทุกสิ่งที่เธอนั่งทับจะเป็นมลทิน อย่างเดียวกับมลทินในเวลาที่เธอต้องอยู่ต่างหากนั้น

27 ผู้ใดแตะต้องสิ่งเหล่านั้น ผู้นั้นก็เป็นมลทินด้วย เขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ำ และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น

28 ถ้าเธอชำระสิ่งไหลออกของเธอแล้ว ให้เธอนับเองให้ครบเจ็ดวัน ต่อจากนั้นเธอจึงจะสะอาด

29 และในวันที่แปดให้เธอนำนกเขาสองตัว หรือนกพิราบหนุ่มสองตัวไปให้ปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม

30 และปุโรหิตจะถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา และปุโรหิตจะทำการลบมลทินให้เธอต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยเรื่องสิ่งไหลออกที่เป็นมลทินของเธอ

31 ดังนี้แหละพวกเจ้าจะให้คนอิสราเอลแยกจากมลทินของเขาทั้งหลาย เกลือกว่าเขาจะต้องตายด้วยมลทินของเขา เมื่อเขาทำให้พลับพลาของเราที่อยู่ท่ามกลางเขาเป็นมลทินไป"

32 นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องผู้มีสิ่งไหลออกและชายที่มีน้ำกามไหลออก ซึ่งกระทำให้ตัวเป็นมลทิน

33 และเกี่ยวกับสตรีที่ป่วยด้วยมลทินของเธอ คือทั้งนี้เกี่ยวกับผู้ที่มีสิ่งไหลออกไม่ว่าชายหรือหญิง และเกี่ยวกับชายผู้สมสู่กับหญิงผู้มีมลทิน

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 15      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-15. On states of spiritual impurity which are the result of falsity flowing from the evils of sensual, worldly, or selfish love

Verses 16-18. On impurity arising from the non-conjunction of truth with its own good; the vitiation of truths by such impurity; and the necessity of purification of both good and truth in connection with this conjunction during regeneration

Verses 19-24. On the impurity of a natural affection arising from the falsity of evil during regeneration

Verses 25-30. On the impurity of a natural affection arising from the falsity of evil with one not in the process of regeneration.

Verse 31. On the necessity of purification from the falsity of evil lest there should be spiritual death, on account of the contamination of good by such falsity

Verses 32-33. A general summary of the teaching of the whole chapter.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 10130

Apocalypse Explained 79


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 870, 3147, 4161, 6119, 9506, 9809, 9937, ...

Apocalypse Revealed 137, 378, 417

True Christian Religion 288, 506, 670


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 163, 475

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

พระธรรม 19:15

เลวีนิติ 5:3, 6:21, 11:24, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 40, 12:2, 7, 8, 14:22, 23, 22:4

เบอร์ 5:2, 3, 19:13, 20, 22

เฉลยธรรมบัญญัติ 23:11, 12

2 ซามูเอล 3:29

เอเสเคียล 36:17

แมทธิว 9:20

เครื่องหมาย 5:25

1 โครินธ์ 13

ฮีบรู 9:10

Významy biblických slov

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ตรัส
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

โมเสส
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

อาโรน
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

กล่าว
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

เตียง
A bed of ivory (Amos 6:4) are doctrines apparently from rational truths.

เตียงนอน
A bed of ivory (Amos 6:4) are doctrines apparently from rational truths.

นั่ง
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

แตะ
Imagine having your mother touch your cheek. Then imagine having your spouse or someone you love romantically touch your cheek. Then imagine having a baby...

แตะต้อง
Imagine having your mother touch your cheek. Then imagine having your spouse or someone you love romantically touch your cheek. Then imagine having a baby...

เสื้อผ้า
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

อาบน้ำ
It does not take a great leap of imagination to see that “washing” in the Bible represents purification. Washing dirt from the skin is symbolic...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

สะอาด
To be "pure" in the Bible means - unsurprisingly - to be devoid of evil. Thus all the washing for purification prescribed in the Laws...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ล้าง
It does not take a great leap of imagination to see that “washing” in the Bible represents purification. Washing dirt from the skin is symbolic...

ไม้
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

เจ็ด
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

นกเขา
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

สอง
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

นกพิราบ
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

ประตู
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

หนึ่ง
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

บาป
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ชาย
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

ผิว
'Skin' corresponds to truth or to falsity in the extremes. See Arcana Coelestia 1835, 10036, and Apocalypse Explained 386. 'Skin,' as in Job 19:26, means...

หญิง
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ต่างหาก
The meaning of "apart" in the Bible is pretty straightforward; it means there is a separation in spiritual states. What those states are and how...

ที่นอน
A bed of ivory (Amos 6:4) are doctrines apparently from rational truths.

เวลา
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

ตาย
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

ท่ามกลาง
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

กลาง
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

ป่วย
'The sick,' as in Matthew 25:35, signify people in evil, and those who acknowledge that in themselves there is nothing but evil.


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: