โจชัว 20

Study

           

1 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า

2 "จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า `จงกำหนดตั้งเมืองลี้ภัย ซึ่งเราได้พูดกับเจ้าทั้งหลายทางโมเสสแล้วนั้น

3 เพื่อว่าผู้ฆ่าคนที่ได้ฆ่าคนใดด้วยมิได้เจตนาหรือไม่จงใจจะได้หนีไปอยู่ที่นั่น เมืองเหล่านี้จะได้เป็นที่ลี้ภัยของเจ้าเพื่อให้พ้นจากผู้อาฆาตโลหิต

4 ให้ผู้นั้นหนีไปยังเมืองเหล่านี้เมืองใดเมืองหนึ่ง และยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองนั้น และอธิบายเรื่องของตนให้แก่พวกผู้ใหญ่ในเมืองนั้นให้ทราบ แล้วเขาทั้งหลายจะนำผู้นั้นเข้าไปในเมือง กำหนดที่ให้อยู่แล้วผู้นั้นจะอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาทั้งหลาย

5 และถ้าผู้อาฆาตโลหิตไล่ตามเขาไป ผู้ใหญ่จะไม่มอบผู้ฆ่าคนนั้นไว้ในมือของผู้อาฆาตโลหิต เพราะว่าผู้นั้นได้ฆ่าเพื่อนบ้านของตนด้วยไม่มีเจตนา มิได้เกลียดชังเขาแต่ก่อน

6 และผู้นั้นจะอาศัยอยู่ในเมืองนั้นจนกว่าเขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรอรับการพิพากษา จนกว่ามหาปุโรหิตในเวลานั้นสิ้นชีวิต ผู้ฆ่าคนนั้นจึงจะกลับไปยังเมืองของตน ไปบ้านของตน ไปยังเมืองที่เขาจากมานั้นได้'"

7 ดังนั้นเขาจึงกำหนดตั้งเมืองเคเดชในกาลิลีในแดนเทือกเขานัฟทาลี และเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาของเอฟราอิม และคีริยาทอารบา คือเฮโบรน ในแดนเทือกเขายูดาห์

8 และทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นตรงเมืองเยรีโคนั้น เขาได้กำหนดเมืองเบเซอร์ในถิ่นทุรกันดารบนที่ราบจากที่ดินคนตระกูลรูเบน และเมืองราโมทในกิเลอาดจากที่ดินคนตระกูลกาด และเมืองโกลานในบาชานจากที่ดินคนตระกูลมนัสเสห์

9 หัวเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่กำหนดไว้ให้คนอิสราเอลทั้งหมด และให้คนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ในหมู่พวกเขา เพื่อว่าถ้าผู้ใดได้ฆ่าคนด้วยมิได้เจตนาจะได้หนีไปที่นั่นได้ เพื่อว่าเขาจะไม่ต้องตายด้วยมือของผู้อาฆาตโลหิต จนกว่าเขาจะได้ยืนต่อหน้าชุมนุมชน


Exploring the Meaning of โจชัว 20      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 20: The six cities of refuge.

Once all twelve tribes of Israel had received their inheritance, the Lord commanded Joshua and the Israelites to designate six cities of refuge, which were spread throughout the land on both sides of the Jordan. These cities would serve as safe havens, so that anyone who accidentally killed another person could flee to safety there. At the gate of the city, the refugee would declare his case to the city elders, and they would shelter him there until the high priest died. Then, the refugee could go back to his own city.

The six cities of refuge were evenly spaced throughout the land. In the north, Kedesh; in the center, Shechem; in the south, Kirjath Arba. Across the Jordan: Bezer, in Reuben; Ramoth, in Gad; and Golan in Manasseh. The three cities in Canaan are all said to be ‘on the mountains’, while the three cities across the Jordan are said to be ‘in the wilderness’ or ‘on the plain’.

There is a humanitarian purpose in granting safety when someone is accused of murder, a crime punishable by death. The spiritual meaning of this provision partly lies in the difference between justice and mercy. Justice has to do with the penalty of the law, while mercy recognizes that there could be more to the picture than just the intention to harm.

The Word acknowledges the place of both justice and mercy. Truth condemns, but love forgives. Ultimately, it is not we who know the real intentions of human hearts. This is something known only to the Lord, who will treat us justly, but also feel tender mercy and compassion towards us “for our low estate” (see Psalm 136:23 and Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 6180).

In his work, True Christian Religion, Swedenborg writes: “We acquire justice the more we practice it. We practice justice the more our interaction with our neighbour is motivated by a love for justice and truth. Justice dwells in the goodness itself or the useful functions themselves that we do. The Lord says that every tree is recognized by its fruit. Surely we get to know other people well through paying attention not only to what they do but also to what outcome they want, what they are intending and why. All angels pay attention to these things, as do all wise people in our world” (see True Christian Religion 96[2]).

Innocence is the wish not to harm, and it is one of the cornerstones of heaven. We can easily begin to feel guilt when we cause harm to someone without intending to. They suffer and we suffer also. Reconciliation is needed for everyone in that kind of situation. Spiritually, these cities of refuge mean giving others and ourselves the time and space to let go of harmful feelings – which hell often plays on – and after finding refuge, allowing the Lord to bring us healing (Arcana Caelestia 9011).

There are six cities of refuge because the number ‘six’ represents all the labors of regeneration and spiritual temptation. ‘Seven’ follows after ‘six’ and refers to the Sabbath, the day of the Lord’s rest, when He has brought us through hardships into a new peace (Arcana Caelestia 8975).

The fact that the six cities of refuge were spread on both sides of the Jordan also holds a valuable spiritual meaning. Being in Canaan means that we are consciously living with a sense of the Lord’s guidance in our thinking and actions. This gives us a higher level of understanding, rather like seeing life from up on the mountain. Being across the Jordan means that we are more acutely experiencing the uncertainties of life, although we still try to do what is good because of our faith and trust in the Lord. No matter what situation we face, we need our personal cities of refuge where we meet the ‘elders’ of the city – the leading truths in the Word – who bring us in, and offer us sanctuary with the Lord (Arcana Caelestia 8578).

    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: