เฉลยธรรมบัญญัติ 33

Studovat vnitřní smysl

           

1 ต่อไปนี้เป็นพรซึ่งโมเสสบุรุษของพระเจ้าได้อวยแก่คนอิสราเอลก่อนที่ท่านสิ้นชีวิต

2 ท่านกล่าวว่า "พระเยโฮวาห์เสด็จจากซีนาย และทรงรุ่งแจ้งจากเสอีร์มายังเขาทั้งหลาย พระองค์ทรงฉายรังสีจากภูเขาปาราน พระองค์เสด็จพร้อมกับวิสุทธิชนนับหมื่นๆ ที่พระหัตถ์เบื้องขวามีไฟเป็นพระราชบัญญัติแก่เขา

3 แท้จริง พระองค์ทรงรักประชาชนของพระองค์ บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และเขาทั้งหลายกราบลงที่พระบาทของพระองค์รับพระดำรัสของพระองค์

4 โมเสสบัญชาพระราชบัญญัติไว้แก่เรา เป็นกรรมสิทธิ์ของชุมนุมชนยาโคบ

5 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในเยชูรูน เมื่อหัวหน้าชนชาติชุมนุมกับคนอิสราเอลทุกตระกูล

6 ขอให้รูเบนดำรงชีวิตอยู่ อย่าให้ตาย อย่าให้ผู้คนของเขามีน้อย"

7 ท่านกล่าวถึงพรสำหรับยูดาห์ดังนี้ว่า "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับเสียงของยูดาห์ ขอทรงนำเขาเข้ากับชนชาติของเขา มือของเขาได้ต่อสู้เพื่อตนเอง และพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากปรปักษ์ของเขา"

8 ท่านกล่าวถึงเลวีว่า "ขอให้ทูมมีมและอูรีมของพระองค์อยู่กับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ ผู้ที่พระองค์ทรงทดลองแล้วที่ตำบลมัสสาห์ ผู้ที่พระองค์ได้ต่อสู้แล้วที่น้ำเมรีบาห์

9 ผู้กล่าวถึงบิดามารดาของเขาว่า `ข้าพเจ้ามิได้เห็นเขา' เขาไม่จำพี่น้องของเขา และไม่รู้จักลูกของตนเอง เพราะว่าเขาปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ และรักษาพันธสัญญาของพระองค์

10 เขาทั้งหลายจะสอนคำตัดสินของพระองค์แก่ยาโคบ และสอนพระราชบัญญัติของพระองค์แก่อิสราเอล เขาจะวางเครื่องหอมต่อพระพักตร์พระองค์ และถวายเครื่องเผาบูชาทั้งสิ้นบนแท่นบูชาของพระองค์

11 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงอำนวยพระพรแก่ข้าวของของเขา และโปรดการงานที่มือเขาทำ ขอทรงตีทำลายบั้นเอวแห่งศัตรูของเขา คือผู้ที่เกลียดชังเขา อย่าให้ลุกขึ้นอีกได้"

12 ท่านกล่าวเรื่องเบนยามินว่า "คนที่พระเยโฮวาห์ทรงรักจะอาศัยอยู่กับพระองค์อย่างปลอดภัย พระเยโฮวาห์จะทรงปกเขาไว้วันยังค่ำ และจะทรงประทับอยู่ระหว่างบ่าของเขา"

13 และท่านกล่าวถึงโยเซฟว่า "ขอให้แผ่นดินของเขาได้รับพระพรจากพระเยโฮวาห์ ให้ได้รับของประเสริฐที่สุดจากฟ้าสวรรค์ ทั้งน้ำค้างและจากบาดาลซึ่งหมอบอยู่ข้างล่าง

14 ให้ได้รับผลประเสริฐที่สุดของดวงอาทิตย์ และพืชผลประเสริฐที่สุดที่ดวงจันทร์ให้บังเกิด

15 พร้อมกับผลอย่างงามที่สุดจากภูเขาดึกดำบรรพ์ และผลประเสริฐที่สุดจากเนินเขาที่อยู่ตลอดกาล

16 และผลประเสริฐที่สุดของพิภพและสิ่งที่อยู่ในนั้น และพระกรุณาคุณของพระองค์ซึ่งประทับที่พุ่มไม้ ขอให้พรเหล่านี้ลงมาเหนือศีรษะของโยเซฟ และเหนือกระหม่อมของผู้ที่ถูกแยกจากพี่น้องของตน

17 สง่าราศีของเขาเหมือนลูกวัวหัวปีของเขา เขาของเขาเหมือนเขาโคกระทิง และด้วยเขานั้นเขาจะดันชนชาติทั้งหลายออกไปจนสุดปลายพิภพ คนเอฟราอิมนับหมื่นเป็นเช่นนี้ คนมนัสเสห์นับพันก็เหมือนกัน"

18 ท่านกล่าวถึงเศบูลุนว่า "เศบูลุนเอ๋ย จงปีติร่าเริงเมื่อท่านออกไป และอิสสาคาร์เอ๋ย จงปีติร่าเริงในเต็นท์ของตน

19 เขาจะเรียกชนชาติทั้งหลายมาที่ภูเขา และถวายเครื่องสัตวบูชาแห่งความชอบธรรมที่นั่น เพราะเขาจะดูดความอุดมจากทะเลและได้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทราย"

20 ท่านกล่าวถึงกาดว่า "สาธุการแด่พระองค์ผู้ทรงขยายกาด กาดหมอบอยู่เหมือนกับสิงโต เขาทึ้งแขนและกระหม่อมบนศีรษะ

21 เขาเลือกแผ่นดินส่วนดีที่สุดเป็นของตน เพราะส่วนของผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติได้มีเก็บไว้ที่นั่นแล้ว และเขามาถึงหัวหน้าของชนชาตินี้ เขาได้กระทำตามความเที่ยงธรรมของพระเยโฮวาห์และตามคำตัดสินซึ่งมีต่ออิสราเอล"

22 และท่านกล่าวถึงดานว่า "ดานเป็นลูกสิงโตที่กระโดดมาจากเมืองบาชาน"

23 และท่านกล่าวถึงนัฟทาลีว่า "โอ นัฟทาลี ผู้อิ่มด้วยพระคุณและหนำด้วยพระพรของพระเยโฮวาห์ จงยึดครองทางตะวันตกและทางใต้"

24 และท่านกล่าวถึงอาเชอร์ว่า "ขอให้อาเชอร์ได้รับพรพรคือให้มีบุตรมากมาย ให้เขาเป็นที่โปรดปรานของพี่น้องของเขา และให้เขาจุ่มเท้าเขาลงในน้ำมัน

25 รองเท้าของท่านจะเป็นเหล็กและทองสัมฤทธิ์ วันคืนของท่านเป็นอย่างไร ขอให้กำลังของท่านเป็นอย่างนั้น

26 ไม่มีผู้ใดเหมือนพระเจ้าของเยชูรูน พระองค์เสด็จมาทางฟ้าสวรรค์เพื่อช่วยท่าน เสด็จมาเปี่ยมด้วยความโอ่อ่าตระการของพระองค์ตามท้องฟ้า

27 พระเจ้าผู้ดำรงเป็นนิตย์เป็นที่ลี้ภัยของท่าน และพระกรนิรันดร์รับรองท่านอยู่ พระองค์จะทรงผลักศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่าน และจะตรัสว่า `ทำลายเสียเถอะ'

28 ดังนั้นแหละ อิสราเอลจึงจะอยู่อย่างปลอดภัยแต่ฝ่ายเดียว น้ำพุแห่งยาโคบจะอยู่ในแผ่นดินที่มีข้าวและน้ำองุ่น เออ ท้องฟ้าของพระองค์จะโปรยน้ำค้างลงมา

29 โอ อิสราเอล ท่านทั้งหลายเป็นสุขแท้ๆ ใครเหมือนท่านบ้าง โอ ชนชาติที่รอดมาด้วยพระเยโฮวาห์ทรงช่วย เป็นโล่ช่วยท่าน เป็นดาบแห่งความยอดเยี่ยมของท่าน ท่านจะพบว่าพวกศัตรูเป็นผู้มุสาทั้งสิ้น ท่านจะเหยียบย่ำไปบนปูชนียสถานสูงของเขา"

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 33      

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 1. The state of the soul when it ceases to be led by Divine truth.

Verses 2-5. The Lord by obedience to the Divine law raised His Humanity even to the Divinity, whence is all the Divine life of the regenerate.

Verse 6. The understanding of the Word illuminated from heaven is the life of the soul.

Verse 7. Of good thence derived in the natural principle.

Verses 8-11. Concerning the genuine love of good or charity.

Verse 12. Of truth thus brought down into the life.

Verses 13-17. Of the internal good thus acquired in the rational mind.

Verses 18-19. Of the marriage between good and truth in the said.

Verses 20-21. Of a good life thence derived, and (verse 22) the consequent confirmation of truth in the soul, and (verse 23) victory in temptations, and (verses 24-25) happiness even to external and worldly things.

Verses 26-29. There is no help like the Lord, and none are so blessed as those who suffer themselves to be regenerated by Him.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 139, 921, 1675, 1748, 1756, 1788, 2162, ...

Apocalypse Revealed 24, 241, 277, 287, 352, 353, 354, ...

Doctrine of the Sacred Scripture 2, 79, 85

True Christian Religion 51, 190, 247, 776


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 70, 204, 278, 295, 316, 324, ...

De Domino 36

Marriage 51

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

แหล่งกำเนิด 27:28, 35:22, 23, 48:19, 49:3, 28

พระธรรม 3:2, 8:6, 15:7, 18, 17:7, 19:18, 23:28, 28:30, 30:7, 32:26, 28

เลวีนิติ 10:11, 26:46

เบอร์ 23:9, 22, 32:1

เฉลยธรรมบัญญัติ 4:7, 7:8, 9:22, 12:10, 17:9, 27:14, 32:15, 33:5, 26

โจชัว 4:12, 14:6, 11, 17:14, 18, 19:47

ผู้พิพากษา 5:4, 18:27

1 ซามูเอล 2:27, 10:20

2 ซามูเอล 12:24, 25

1 กษัตริย์ 5:5, 22:11

1 พงศาวดาร 5:1, 2, 23, 12:9, 31, 32, 23:14

2 พงศาวดาร 8:14, 30:22

เอสรา 7:10

เนหะมีย์ 8:7

เพลงสดุดี 4:6, 18:45, 33:12, 50:2, 68:18, 34, 35, 89:24, 90:1, 104:3, 115:9, 119:111, 147:19

อิสยาห์ 2:3, 19:1, 26:4, 33:16, 40:29, 31, 60:5

เยเรมีย์ 2:2, 12:7, 17:18, 23:6, 31:3, 14, 50:21

โฮเชยา 11:1, 3

มีคาห์ 5:1

ฮาบากุก 3:3, 8, 19

ฮักกัย 2:11, 12

เศคาริยา 8:12, 14:11

มาลาคี 2:5

แมทธิว 10:37

ลุค 39, 14:26

จอห์น 10:28

จูด 1:14

Významy biblických slov

พร
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

โมเสส
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

พระเจ้า
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ก่อน
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

กล่าว
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

กล่าวว่า
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เสอีร์
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

มา
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

ภูเขา
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

ปาราน
'Paran' or 'Elparan' signifies a state of illumination from the Lord’s divine human.

ยก
Like many verbs, the spiritual meaning of "bearing" something depends greatly on context – what it is that's being borne, and why. It is further...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

เรา
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

กษัตริย์
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

รูเบน
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

ตาย
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

น้ำ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

เมรีบาห์
'Meribah' signifies things pertaining to the spiritual church.

มารดา
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

พี่น้อง
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

รู้
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

สอน
'Teachers' signify doctrine, or the doctrine of truth, and in the highest sense, divine truth.

คำตัดสิน
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

แท่นบูชา
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

เอว
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

เกลียด
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

ลุกขึ้น
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

เบนยามิน
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

สวรรค์
"Heaven" and "heavens" are used many times in the Bible, with a couple of variations of meaning. Sometimes it is relatively literal, including times when...

น้ำค้าง
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

ดวงอาทิตย์
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

ตลอดกาล
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

พุ่มไม้
A bush (Exod. 3:2) signifies scientific truth.

เขา
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

เอฟราอิ
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

มนัสเสห์
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

พัน
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

อิสสาคาร์
Issachar,' in the highest sense, signifies the divine good of truth, and truth of good. In a spiritual sense, he signifies celestial conjugial love, which...

เต็นท์
'Tent' is used in the Word to signify the celestial and holy aspects of love, because in ancient time they performed holy worship in their...

ความชอบธรรม
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

ชอบธรรม
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

ดูด
To 'suck,' as in Isaiah 66:11, signifies influx from the Lord. To' suck the abundance of the sea' signifies imbibing truths of doctrine from the...

ทะเล
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ทราย
'Sand,' as in Matthew 7:27, signifies faith separate from charity.

แขน
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

เที่ยงธรรม
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

สิงโต
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

นัฟทาลี
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

ทางใต้
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

น้ำมัน
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

เหล็ก
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

ทองสัมฤทธิ์
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

ท้องฟ้า
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

นิรันดร
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

ศัตรู
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

ตรัสว่า
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

โล่
'A shield' signifies defense which is trusted against evils and falsities. In respect to the Lord, it signifies defense, and in respect to people, confidence...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

สูง
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Enter into His Gates with Thanksgiving
Worship Talk | Ages over 18

 His Everlasting Arms
Use this line drawing of the Lord to show Him holding you, your family, or planet earth in His arms. A group of children might enjoy singing "He's Got the Whole World in His Hands."
Project | Ages 4 - 10


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: