เฉลยธรรมบัญญัติ 22:5

Study

              

5 อย่าให้ผู้หญิงสวมใส่สิ่งที่เป็นของผู้ชาย และอย่าให้ผู้ชายคนใดคนหนึ่งสวมใส่เสื้อผ้าของผู้หญิง เพราะทุกคนที่กระทำเช่นนั้นก็เป็นที่สะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 5. The things of the affectional nature or proprium that naturally belongs to man must be kept most distinct from those of rational wisdom, nor is it according to order for the intellect and understanding to adopt truths because they are favoured by the natural proprium: for by this means the Divine Love and Wisdom are averted from the soul. [Note.—It is by the complete separation between the will and intellect that man is capable of regeneration; for by this the understanding can be elevated into a higher state than that to which the man belongs, but to which he can afterwards attain if he follows the light thus given. (See Arcana Coelestia 875, 927, 1023, 1044, etc.)]    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: