เฉลยธรรมบัญญัติ 20:7

Study

              

7 ผู้ใดที่หมั้นหญิงไว้เป็นภรรยาแล้ว แต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ให้ผู้นั้นกลับไปบ้านของตน เกรงว่าเขาจะตายเสียในสงคราม และชายอื่นจะได้นางไปเสีย'


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 7. And if the love of good and truth are both received in the external mind, but are not yet conjoined by the practice of charity; then let them both be firmly implanted in the will, lest the soul perish in temptations, and the marriage of evil and falsity instead of good and truth have place in the soul.    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: