เฉลยธรรมบัญญัติ 20:5

Studovat vnitřní smysl

              

5 แล้วนายทหารจะพูดกับประชาชนว่า `ใครที่สร้างบ้านใหม่ และยังไม่ได้ทำพิธีถวายบ้านนั้น ให้ผู้นั้นกลับไปบ้านของตน เกรงว่าเขาจะตายเสียในสงคราม และคนอื่นจะถวายบ้านนั้น


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 5. And the new regenerate will and the principles under it appointed over the faculties of the mind shall thus order them in time of temptation by careful self-examination; If the new will for good has been received in the external mind, but is not fully established; then let the endeavour be made to firmly establish the will for good, lest the soul perish in temptations, and the will for evil be implanted instead of for good.   Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: