เฉลยธรรมบัญญัติ 20:4

Study

              

4 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่าน ทรงต่อสู้ศัตรูของท่านเพื่อท่าน จะประทานชัยชนะแก่ท่าน'


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 4. For the Love and Wisdom proceeding from the Lord's Humanity are with the regenerate in all their struggles, and contend for them against all evil and falsity to save them (Apocalypse Explained 734).    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: