เฉลยธรรมบัญญัติ 20:17

Study

              

17 แต่จงทำลายเขาเสียให้สิ้นเชิง คือคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาไว้


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 17. But you shall utterly destroy them, namely—(Hittites) The falsities of doctrine which permit or encourage evil, and (Amorites) the evils thus engendered, (Canaanites) The evils proceeding from the lusts of the love of self and of the world in the internal mind, and (Perizzites) The falses which these evils give birth to in the mind to excuse them. (See Arcana Coelestia 6858-6859.) (The Hittites and Jebusites) The worship of anything except the Lord as the supreme good, even though there may be something of good and truth in the thing worshiped (Arcana Coelestia 6860). These shall be utterly destroyed according to the perception given you of their evil character from the Divine Love and Wisdom:    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: