เฉลยธรรมบัญญัติ 20:16

Study

              

16 แต่ในหัวเมืองของชนชาติทั้งหลายนี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นมรดก ท่านอย่าไว้ชีวิตสิ่งใดๆที่หายใจได้เลย


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 16. But of the doctrines derived from these falses (namely, those derived from the interior evil of the unregenerate heart) which the Divine Love and Wisdom replace by the good affections of the new proprium given from heaven, you shall not permit desire, thought, or action from such a source to remain in the soul:    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: