เฉลยธรรมบัญญัติ 20:15

Studovat vnitřní smysl

              

15 ท่านทั้งหลายจงกระทำเช่นนี้แก่ทุกหัวเมืองที่อยู่ไกลจากท่าน ซึ่งไม่ใช่หัวเมืองของประชาชาติใกล้ๆนี้


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 15. Thus shall you do to all doctrines relating to the external man (to outward actions and words) which are not doctrines derived from interior evils.   Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: