เฉลยธรรมบัญญัติ 20:13

Study

              

13 เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าประทานมืองนั้นไว้ในมือท่านแล้ว ท่านจงฆ่าชายทุกคนเสียด้วยคมดาบ


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 13. And when the Divine Love and Wisdom have subjected them under the power of the new regenerate will, you shall destroy all the falses thereof with the power of Divine truth from the Word:    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: