เฉลยธรรมบัญญัติ 20:12

Study

              

12 ถ้าเมืองนั้นไม่ร่วมสันติกับท่าน แต่กลับออกมารบ ก็ให้ท่านเข้าล้อมตีเมืองนั้นได้


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 12. And if these doctrines are in opposition to the perception of good given to the regenerate, and endeavour to destroy the work of regeneration, then the regenerate will must fight against them as false doctrines:    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: