เฉลยธรรมบัญญัติ 16:20

Study

              

20 ท่านจงติดตามความยุติธรรมเท่านั้น เพื่อท่านจะมีชีวิตและสืบมรดกในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 20. That which is altogether in accordance with your perception of right you shall follow, that your spiritual life may be recruited, and that you may receive from the Lord those heavenly states which can be only acquired by conforming the life to the Divine Love and Wisdom.    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: