เฉลยธรรมบัญญัติ 16:19

Study

              

19 ท่านอย่ากระทำให้เสียความยุติธรรม อย่าลำเอียง อย่ารับสินบน เพราะว่าสินบนทำให้ตาของคนมีปัญญามืดมัวไป และกลับคดีของคนชอบธรรมเสีย


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 19. You shall not permit your judgement to be warped by worldly desires; you shall not permit what is fashionable or what is profitable to influence your judgement of what is right; for the consideration of worldly advantage in these matters blinds the understanding, and turns aside the dictates of conscience.    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: