เฉลยธรรมบัญญัติ 16:18

Study

              

18 ท่านทั้งหลายจงเลือกตั้งผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ตามบรรดาประตูเมืองของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ตามตระกูลคนของท่าน ให้เขาพิพากษาประชาชนตามความยุติธรรม


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 18. You shall watch with sound judgement and circumspection over all the entrances from the external man into the soul, in the circumstances through which you are led by the Divine Providence; and shall discriminate between what is true and false with unbiassed judgement.    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: