เฉลยธรรมบัญญัติ 16:1

Study

              

1 "ท่านจงถือเดือนอาบีบ ท่านทั้งหลายจงถือปัสกาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าในเดือนอาบีบนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านออกจากอียิปต์ในเวลากลางคืน


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Alexander Payne

Verse 1. Remember the sanctity of the states proceeding from the Lord's Divine Humanity, and ever keep in view His glorification while on earth, and remember the necessity of following Him in the regeneration; for in the states proceeding from the Divine Humanity, the Divine Love and Wisdom brought you forth out of the natural unregenerate state when the soul was in a state of ignorance and falsity.    Studovat vnitřní smysl

Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: